Noe Leon – Szczodrzy wrogowie Boga

29 lip

Jeśli czytałeś nasze ostatnie artykuły, to zauważyłeś, że zajmujemy się tym, co Pan mówi o nadchodzącym duchowym Przebudzeniu w Księdze Izajasza rozdziały 31 i 32. Ten artykuł dotyczy duchowych wrogów, którzy są aktualnie nierozpoznani w Ciele Chrystusa, ale zostaną wykryci, kiedy Przebudzenie się rozwinie. Ci wrogowie są „szczodrymi wrogami Boga”.

 

Proroctwo 

W Izajasza 32 Pan mówi:

 

„I głupiego już nie będą nazywali szlachetnym, a o łotrze nie będą mówić, że zacny. (6) Bo głupi mówi głupie rzeczy, a jego serce knuje złość, popełnia niegodziwość i mówi przewrotnie o Panu, dopuszcza, że głodny cierpi niedostatek, a pragnącemu odmawia napoju.” (Izajasz 32:5-6)

 

Ten fragment jest nieco trudny do zrozumienia, jeśli nie przetłumaczymy dokładnie kilku słów w nim zawartych:

 • Słowo „głupiego” zostało przetłumaczone z hebrajskiego słowa nawal נָבָל, które dosłownie znaczy „głupiec”, a pochodzi od słowa nabel, które oznacza „być głupim”, ale można je także przetłumaczyć słowami „zanikać” lub „więdnąć”, które mówią o doczesności. W związku z tym, słowo nawal w języku polskim najlepiej możemy określić słowami „zanikający głupiec”.

 

 • Słowo „szlachetny (w ang. wielkoduszny, szczodry, wyrozumiały, hojny)” w wersecie 5 zostało przetłumaczone prawidłowo z hebrajskiego słowa nadiw נָדִיב, które pochodzi od słowa nadab, co znaczy „pobudzać, uczynić chętnym”. Połączenie między nadiw i nadab wynika z idei, że człowiek „wielkoduszny” i „hojny” to ktoś, kto jest gotów „dobrowolnie” oferować swoją pomoc innym. Mimo, że „wielkoduszny” jest tutaj prawidłowym tłumaczeniem, to zmienimy go na „dobrowolnie hojny”, aby podkreślić hebrajskie korzenie tego słowa.

 

 • Słowo „łotr (w ang. prostak)” w wersecie 5 zostało przetłumaczone z hebrajskiego słowa kilaj כִילַי, co dosłownie oznacza „łajdaka” i pochodzi od kuwl, które oznacza „wykorzystać, zawierać”. Połączenie między kilaj i kuwl wynika z idei, że „łajdak” to osoba, która zatrzymuje innym ludziom rzeczy, do których mają oni pełne prawo. Lepszym tłumaczeniem dla kilaj, może być zatem „przetrzymujący, ukrywający”.

 

 • Słowo „zacny (w ang. hojny)” w wersecie 5 zostało przetłumaczone z hebrajskiego słowa szoa שׁוֹעַ, co dosłownie oznacza „niezależny, wielmoża, bogacz”. Lepszym tłumaczeniem dla szoa może być zatem „niezależny”.

 

 • Słowo „mówić” w wersecie 6 zostało przetłumaczone z hebrajskiego słowa dabar דַבֵּר, co dosłownie oznacza „mówić, deklarować” i lepiej je przetłumaczyć w tym fragmencie jako „deklarować”.

 

 • Zwrot „głupie rzeczy” w wersecie 6 został przetłumaczony z hebrajskiego słowa newala נְבָלָה, co dosłownie oznacza „głupoty” i pochodzi od słowa nawal opisanego powyżej. Dlatego lepszym tłumaczeniem dla newala jest „zanikająca głupota”.

 

 • Słowo „knuje” w wersecie 6 zostało przetłumaczone z hebrajskiego słowa asa עֲשֶׂה, które dosłownie znaczy „kształtować, czynić, osiągać”, i jest powiązane z kimś, kto pracuje nad czymś, nadając temu pożądany kształt. Lepszym tłumaczeniem asa, będzie więc „kształtować”.

 

 • Słowo „popełnia” w wersecie 6 zostało przetłumaczone z tego samego hebrajskiego słowa asa, więc lepszym tłumaczeniem będzie „kształtować”.

 

 • Słowo „niegodziwość (w ang. hipokryzja, obłuda)” w wersecie 6 jest prawdopodobnie najbardziej niewłaściwie przetłumaczone w tym fragmencie. Zostało przetłumaczone z hebrajskiego słowa chonef חֹנֶף, które dosłownie znaczy „profanacja, bezbożność”, i wywodzi się ze słowa chanef, które znaczy „być sprofanowanym, być zanieczyszczonym, być uszkodzonym”. Dlatego lepszym tłumaczeniem dla chonef będzie „zbezczeszczenie”.

 

 • Słowo „mówi” w wersecie 6 zostało przetłumaczone z tego samego hebrajskiego słowa dabar wspomnianego powyżej, więc lepszym tłumaczeniem będzie „deklarować”.

 

 • Słowo „przewrotnie” w wersecie 6 zostało przetłumaczone z hebrajskiego słowa toa תּוֹעָה, które znaczy dosłownie „błąd, wędrówka, perwersje” i pochodzi od słowa taah oznaczającego „błądzić, błąkać się, zboczyć”. Dlatego lepszym tłumaczeniem tego słowa będzie „zboczyć”.

 

 • Słowo „odmawia” pod koniec wersetu 6 zostało przetłumaczone z hebrajskiego słowa chasir חְסִיר, które dosłownie znaczy „brakować”. Lepszym tłumaczeniem będzie tutaj „brakuje”.

 

Po korekcie ten fragment Izajasza 32:5-6 brzmi następująco:

 

5Zanikający głupiec nie będzie już nazywany dobrowolnie hojnym, ani o przetrzymującym nie będą mówić, że niezależny. 6Bo zanikający głupiec będzie głosił zanikające głupoty, a jego serce będzie kształtować nieprawość, kształtować zbezczeszczenie, i ogłaszać zboczenie przeciwko Panu, co spowoduje pustkę w duszy głodnego i sprawi, że spragnionemu zabraknie napoju.” (Izajasz 32:5-6, po zmianach)

 

Zatem w 5 wersecie Pan ogłasza, że zanikający głupiec już nie będzie dłużej nazywany „wielkodusznym”, z czego wynika, że obecnie tacy ludzie są nazywani „wielkodusznymi”. To znaczy, że ci „zanikający głupcy” dla naturalnego umysłu wydają się „wielkodusznymi” i „niezależnymi” ludźmi, kiedy tak naprawdę, w oczach Bożych wygląda to inaczej. Ale kim są ci „zanikający głupcy”? Jak działają? Dlaczego tak długo przebywali wewnątrz Kościoła? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw rozważyć inne odnośniki wobec tych „głupców” w Piśmie.

 

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Źródło http://shamah-elim.info/genenemy.htm

Rick Joyner – Chrześcijański Sposób Postrzegania Świata

26 lip

 

 

Chrześcijański światopogląd to postrzeganie świata tak, jak go widzi Chrystus. Drogą do jego zdobycia nie jest przyglądanie się światu, lecz patrzenie na Chrystusa i zmienianie się na Jego obraz podczas wpatrywania się w Jego chwałę. Tylko wtedy, kiedy staniemy się jak On w Jego naturze, będziemy zdolni do takiego postrzegania świata jak On. Z tego powodu głównym celem każdego chrześcijanina powinno być oglądanie Pana takiego, jakim On jest, nie takiego jakim chcielibyśmy, żeby był, i trwanie w naszej pierwszej miłości do Niego i w oddaniu Jemu. Widzimy to w II Koryntian 3:17-18:

 

„A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.”

 

Mamy tu powiedziane, że aby być zmienionymi na Jego obraz, musimy widzieć chwałę Pana z „z odsłoniętym obliczem”. Te zasłony, które nam zniekształcają Jego obraz, zniekształcają także to, w co my mamy być zmieniani.

 

freephoto_eyeslookingup_pixabayWielu ludzi ma zniekształcony obraz Chrystusa i świata, ponieważ nie usunęli swoich zasłon – swoich uprzedzeń, opinii, czy skutków swoich zranień, rozczarowań, odrzucenia czy innych doznanych krzywd. Jeśli mieli trudne życie, wówczas mogą mieć tendencję do postrzegania Pana jako kogoś surowego. Jeśli mieli łatwe życie czy byli zepsuci, wówczas mogą mieć tendencję do postrzegania Go jako osobistego boskiego chłopca hotelowego, który istnieje po to, żeby spełniać ich rozkazy. (Foto via Pixabay)

 

Jedność Różnorodności

 

Apostoł Paweł napisał do Koryntian, że nadal są cieleśni, ponieważ były wśród nich podziały. Niektórzy twierdzili, że naśladują Pawła, niektórzy Piotra, niektórzy Apollosa, a niektórzy Chrystusa. Chociaż może się wydawać, że naśladowanie Chrystusa jest prawidłową odpowiedzią, to Paweł skarcił ich wszystkich, dlatego, że używali tego jako podstawy do podziału. W miarę dojrzewania, zobaczymy, że Paweł przedstawił ważny aspekt Chrystusa, i że Piotr, Apollos i inni robią to samo.

 

To dlatego Paweł nie powiedział, że on ma umysł Chrystusa, ale stwierdził: „Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej (w ang. Mamy umysł Chrystusa – przyp. tłum).” (zobacz I Koryntian 2:16). Żaden pojedynczy człowiek nie może mieć umysłu Chrystusa, ale kiedy zejdziemy się razem, wówczas mamy Jego umysł. Kiedy zaczniemy to dostrzegać, zrozumiemy, że ewangelista wpatrujący się w chwałę Pana, który jest Ewangelistą, przejawia ten aspekt Chrystusa. Ktoś inny wpatruje się w chwałę Pana jako Nauczyciela, zostaje dzięki zmieniany w nauczyciela, objawiając ten Jego aspekt. Kiedy dorośniemy do tego, żeby to zobaczyć, dostrzeżemy, że ta jedność, do której zostaliśmy powołani w Ciele Chrystusa nie jest jednością konformizmu, ale jednością różnorodności.

 

Z tego powodu, dojrzali chrześcijanie czują ekscytację, kiedy spotykają się z innymi, którzy mają inną perspektywę Chrystusa niż oni sami, ponieważ mogą wtedy otwierać swoje serca i uczyć się od nich. W ten sposób ręka nie może powiedzieć nodze: „Nie potrzebuję cię”, ale zaczynamy widzieć, jak różne części ciała pasują do siebie i są niezbędne.

 

Zmieniony na Jego Obraz

 

Jak mówi I Koryntian 13:12, widzimy tylko częściowo, nasze poznanie jest częściowe i prorokujemy po części, więc nikt nie ma całego obrazu, dopóki nie nauczymy się łączyć tego, co mamy z tym, co mają inni. Musimy także to robić po to, żeby widzieć Chrystusa i patrzeć Jego oczami. To oczywiście wymaga pokory. A ponieważ Bóg okazuje łaskę pokornym, więc wszyscy powinniśmy dążyć do pokory.

 

ART-LB079MNaszym podstawowym celem jest widzieć Pana takiego, jakim jest i zmieniać się na Jego obraz tak, aż będziemy widzieć Jego oczami i rozumieć Jego sercem. Nie można widzieć Pana takiego, jakim jest i nie kochać Go bardziej, ponieważ On jest miłością. Kochanie Boga i chodzenie w Jego miłości jest ostatecznym celem, spełnieniem i radością jaką możemy mieć na tej ziemi. Nie będziemy widzieć nikogo i niczego we właściwy sposób dopóki nie będziemy mieć Jego miłości do nich. To dlatego mamy powiedziane w Filipian 1:9:

 

„I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.”

 

Prawdziwe poznanie, czy właściwe poznanie i rozeznanie będzie udziałem tylko tych, których miłość jest obfita czy wzrastająca. Nie poznamy nikogo, czyli nie będziemy mieć właściwego rozeznania jego osoby, jeśli go nie kochamy. Jeśli Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna, aby go odkupił na Krzyżu, to Jego prawdziwi naśladowcy będą także tak kochać świat, żeby składać swoje życie za jego zbawienie. Nasza ofiara w tej sprawie nie jest dla pokuty, ale po to, żeby zamanifestowało się pojednanie z Chrystusem.

 

Rick Joyner

MorningStar Ministries

Email: info@morningstarministries.org

Website: morningstarministries.org

 

Rick_Joyner2_150pxRick Joyner jest założycielem i dyrektorem naczelnym MorningStar Ministries i Heritage International Ministries, i głównym pastorem Kościoła MorningStar Fellowship. Jest autorem ponad czterdziestu książek, jak The Final Quest (Ostatnia Bitwa), A Prophetic History i Church History. Jest także przewodniczącym The OAK Initiative, międzynarodowego ruchu angażującego tysiące chrześcijan w największe sprawy naszych czasów, bycie solą i światłem, do czego zostali powołani. Rick i jego żona Julie mają pięcioro dzieci: Annę, Aaryn, Amber, Bena i Sama.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

John Paul Jackson Dzieli się Szczegółami na Temat Przebytej Operacji Raka

21 lip

Jennifer LeClaire – Charisma News
17 lipca 2014

Artykuł pochodzi z Charisma News:

John-Paul-Jackson-library-FacebookU Johna Paula Jacksona, prawdopodobnie najbardziej znanego ze swoich interpretacji snów, w maju zdiagnozowano raka. Lekarze stwierdzili duży nowotworowy rozrost na nodze, który wymagał natychmiastowego leczenia. (Foto: John Paul Jackson via Charisma News)

Teraz przekazał Charisma News najnowsze informacje z walki, którą obiecał prowadzić na kolanach. Jackson powiedział nam, że operacja była czymś w rodzaju miecza obosiecznego: Przebiegła lepiej niż myślał, ale pojawił się też poważny dylemat.

„Ten dylemat polegał na tym, że guz naciekał znacznie głębiej niż wynikało to z badań MRI, PET i CAT,” mówi Jackson. „Pojawiło się poważne zagrożenie dla nerwu kulszowego.”

Dobra wiadomość jest taka, że obrzęk nie był tak duży, jak lekarze początkowo sądzili. Oznacza to, że Jackson przeszedł jedynie jedną operację, a nie dwie.

Jackson mówi nam, że to wszystko jest dowodem na to, że ręka Boża i Jego działanie jest nad jego życiem. Operacja zajęła dwom chirurgom 5,5 godziny. Cięcie miało długość 28 cali (71 cm) i wymagało założenia 175 szwów, trzech klamer i dwóch przeszczepów mięśni, aby usunąć to, co Jackson nazywa nowotworem złośliwym wielkości „piłki nożnej”, który ważył 12 funtów (5,44 kg).

„W wyniku choroby i operacji schudłem do 170 funtów (77 kg). Mam bardzo duże wcięcie w tyle lewej nogi”, mówi Jackson.

„Dla chwały Bożej chirurgom udało się oszczędzić nerw kulszowy. Chociaż będę nieco niesprawny to odzyskam pełnię władzy w nodze. Teraz upływa tydzień od mojej operacji, a ja przez dwa kolejne będę miał rehabilitację, polegającą na uczeniu się chodzić i wzmocnieniu nogi, w której utraciłem 80 procent ścięgna udowego i 40 procent pośladka. Bóg jest wierny i sprawiedliwy, i ja żyję w tej prawdzie.”

Źródło: Charisma News – Jennifer LeClaire

Jennifer_LeClaire_150pxJennifer LeClaire jest edytorem wiadomości w Charisma magazine i autorką of The Making of a Prophet, The Spiritual Warrior’s Guide to Defeating Jezebel, The Heart of the Prophetic, i wielu innych książek. Jest także dyrektorem Międzynarodowego Domu Modlitwy w Fort Lauderdale. Email: jennifer@jenniferleclaire.org

Udzielamy pozwolenia (a nawet zachęcamy) do powielania tego artykułu w formie zapisanej, a także wysyłania go e-mailem i umieszczania na twojej stronie internetowej. Prosimy tylko zachować dane strony ElijahList, nasz email kontaktowy i kontakt do autora.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Follow

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.