Keith Miller – Świecznik: Siedmioraki Przepływ Ducha Świętego

28 Sier

Keith Miller

Świecznik: Siedmioraki Przepływ Ducha Świętego

Od Steve’a Shultza:

Poniżej znajduje się fragment książki Keitha Millera Surrender to the Spirit (Poddaj się Duchowi), która daje wspaniały wgląd w poznanie Siedmiorakiego Bożego Ducha i Jego dzieła. Zachęcam cię do przeczytania tego fragmentu, a także dalszego studiowania tego tematu.

 

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Keith Miller

Świecznik: Siedmioraki Przepływ Ducha Świętego

Siedem Duchów Widocznych w Świeczniku

Bóg pouczył Żydów, że w tradycyjnym przybytku ma być Miejsce Święte, gdzie zawsze będzie stał świecznik i dawał światło. Były to lampy oliwne, nie świece, i nie powinny nigdy zgasnąć (Kapłańska 24:1-4). Oświetlały Miejsce Święte, aby kapłani mogli chodzić i usługiwać w świetle, żeby mogli widzieć chleby pokładne, które były umieszczone na ołtarzu (w niektórych tłumaczeniach są one nazywane „Chlebem Obecności”). Każdego poranka i wieczoru kapłani mieli oporządzać, przycinać knoty, usuwać popiół i uzupełniać oliwę, aby lampy cały czas płonęły.

Świeczniki tradycyjnie symbolizowały Boże prowadzenie i objawienie przez Jego Słowo (Psalm 119:105). Mówiły także o Jezusie, Światłości świata (Jana 8:12). Zabawienie jest także lampą, która płonie, a Pan nie spocznie dopóki wśród narodów nie zapłonie wspaniała lampa zbawienia (Izajasz 62:1).

Oliwa w lampie symbolizuje namaszczenie Ducha Świętego, źródła mocy, które oświeca Kościół. Chleb pokładny jest metaforą Słowa Bożego, naszego codziennego chleba (Mateusz 4:4). Duch Święty oświeca Słowo, tak jak świecznik rzuca światło na chleb pokładny. Psalm 104:15b mówi nam, że ten olej sprawia, że nasza twarz świeci. Świecznik oznacza Kościół (Objawienie 1:20).

Zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie jest kilka odniesień do świecznika, które mają charakter metaforyczny: Świecznik w niebiańskiej wizji Jana (Objawienie 4:5), świecznik w przybytku Mojżesza (Wyjścia 25:31-40) i w piątej wizji Zachariasza (Zachariasz 4:2). Te trzy fragmenty symbolizują pełnię Ducha Świętego, siedmiorakiego Ducha Bożego z Izajasza 11:2: Ducha Pana, Ducha mądrości i zrozumienia, Ducha rady i mocy, Ducha poznania i bojaźni Pańskiej.

Wizja Zachariasza

Bóg dał Zachariaszowi wizję złotego świecznika, który miał stanąć w świątyni. Ponieważ Zachariasz i jego ludzie mieli odbudować świątynię, więc to miało sens, że Bóg przemawiał do nich obrazami ze świątyni. Celem wizji było pokazanie, jak Zerubbabel miał przez Ducha Bożego wykonać tę ogromną pracę odbudowywania świątyni. Bez wątpienia, to było monumentalne zadanie i Zerubbabel mógł być zniechęcony, ponieważ stanął na gruzach i rozeznał się w tym zadaniu.

Bóg pokazał ten świecznik Zachariaszowi, który reprezentował pełnoetatową służbę Ducha Świętego. Bóg chciał zapewnić Zerubbabela (przez Zachariasza), że Duch Święty będzie stale zaspokajał jego potrzeby, kiedy on zajmie się tym ogromnym projektem budowlanym. Zerubbabel miał odbudować świątynię nie w swojej własnej sile czy zdolnościach, ale dzięki Bogu i mógł wykorzystać niewyczerpane zapasy zasobów dostarczonych przez siedmiorakiego Ducha Bożego.

Bóg chce, by nasze poleganie na Jego zasobach i siedmiorakim przepływie Ducha Świętego były ciągłe. Praca odbudowania świątyni była tak potężna, że wyglądała jak wielka góra. Tu Bóg obiecuje, że przez pełnię Jego Ducha ta wielka góra stanie się równiną.

Wizja w Zachariasza 4:1-14 dodaje znaczące szczegóły do tego metaforycznego świecznika przybytku. Zachariasz ujrzał solidny świecznik z siedmioma lampami i rurkami. Dwa drzewa oliwne zapewniały niekończący się zapas oleju w czaszy, a czasza, jak źródło, przepuszczała olej do siedmiu rurek. Olej wypływał z rurek i docierał do siedmiu lamp, które ciągle spaliły się w przybytku. To był niekończący się zapas oleju..

Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu, i zapytał mnie: Co widzisz? A ja odpowiedziałem: Widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest siedem lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po siedem knotów. Dwa drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną: Co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział: Czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem: Nie, mój panie! Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną! On położy kamień na szczycie wśród okrzyków: Cudny, cudny! I doszło mnie Słowo Pana tej treści: Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go, i poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te siedem lamp – to oczy Pana; one to przepatrują całą ziemię. Wtedy odezwałem się i zapytałem go: Co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika? I powtórnie odezwałem się, i zapytałem go: Co oznaczają te dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp? Wtedy on odpowiedział mi: Czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem: Nie, mój panie! A on odrzekł: To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi.

Wszczepieni w Drzewo Oliwne

Liczba siedem oznacza w Biblii pełnię lub kompletność. Widzimy tu świecznik z siedmioma rurkami sięgającymi do niewyczerpanego źródła, dwóch drzew oliwnych. Te rurki reprezentują siedem ścieżek (siedem Duchów Bożych), przez które płynie olej (Duch Święty). Wierzę, że te dwa drzewa oliwne reprezentują Ducha i Słowo. To metaforyczny obraz Ciała Chrystusa podłączonego do pełni siedmiorakiego przepływu Ducha Świętego. Połączenie ze źródłem wyzwala nieograniczone namaszczenie (świeży olej) Ducha Świętego (Jana 3:34).

Legendarny ewangelista, apostoł wiary i chrześcijański bohater Smith Wigglesworth (1859-1947) doświadczył proroczej wizji, w której widział dwa wielkie przebudzenia przetaczające się przez świat: Pierwsze było znane jako „Ruch Słowa” (lata 1970-te), a drugie, „Duchowe Przebudzenie,” nadeszło później, w latach 1990-ych. Jednak w tej wizji zobaczył on coś znacznie większego i potężniejszego, które miało się wydarzyć po tych dwóch przebudzeniach. Zobaczył ogromne żniwo, które ogarnie całą ziemię i to miało się wydarzyć wtedy, gdy Słowo i Duch (czy namaszczenie) zostaną „małżeństwem.” Niestety, umarł zanim ujrzał te przebudzenia. Wierzę, że właśnie teraz jesteśmy w tym czasie masywnego przebudzenia!

Podstawy Biblijne są bardzo ważne, ale powinniśmy codziennie żyć żywym Słowem (Hebrajczyków 4:12). Mój przyjaciel Bill Johnson mówi: „Wiara nie przychodzi przez to, co już usłyszałeś, wiara przychodzi przez to, co słyszysz właśnie teraz.” Teraz jest czas, kiedy Kościół potrzebuje oczu, żeby widzieć i uszu, żeby słyszeć. Bóg chce, żebyśmy codziennie żyli z otwartymi duchowymi uszami i oświeconymi oczami, i można tak żyć, kiedy każdego dnia sięgamy do pełni świeżego oleju Ducha Świętego.

Bez oleju nie ma ognia. Bez oleju nie ma przepływu. Bez Niego, tego świeżego oleju, nic nie możemy zrobić (Jana 15:5). Kiedy podłączamy się do źródła, zostajemy przemieniani; chodzimy przed Panem w czystości i świętości. On uzupełnia nasze zapasy oleju tylko wtedy, kiedy jesteśmy do Niego podłączeni. Im więcej pozwolimy działać Duchowi Świętemu, tym więcej przyjmiemy Jego dzieł, i damy Mu więcej wolności w naszym życiu. Te rzeczy przekształcają nas z chwały w chwałę i na Jego obraz.

Jako wierzący zostaliśmy wszczepieni do tych drzew oliwnych (Rzymian 11:17) i staliśmy się uczestnikami korzenia i tłuszczu, nieustannego przepływu bogatego oleju. Zachowujemy siłę gdyż korzystamy z tego oleju i pozostajemy wszczepieni i podłączeni do tego przepływu: Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu, namaściłeś mnie świeżym olejkiem. (Psalm 92:11). Namaszczenie oznacza w tym kontekście przepływ, a róg oznacza siłę. Kiedy działamy w pełni wyrażając siedmiorakiego Ducha Bożego, będziemy codziennie napełniani świeżym olejem. Kiedy pozostajemy wszczepieni w Jezusa, Krzew Winny, będziemy przynosić owoc; ale bez Niego nic nie możemy zrobić (Jana 15:5).

Sięganie do Niewyczerpanych Źródeł

Potrzebujemy świeżego oleju! Nie możemy żyć na oleju z zeszłego tygodnia, bo te siedem płomieni zgaśnie. Powinniśmy codziennie sięgać do niewyczerpanych zasobów Jego świeżego oleju pochodzącego ze Słowa i z Ducha, i to jest dla nas osiągalne dzięki „rurkom” siedmiu Duchów Bożych!

Świecznik miał centralną rurkę, którą się potem rozgałęziała na sześć pozostałych. Sześć to liczba człowieka. Gdy dodamy tę centralną rurkę, otrzymamy siedem. Chrystus symbolizuje tę centralną rurkę, ponieważ On jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a nami (1 Tymoteusza 2:5). Chrystus jest centralną, boską naturą, a wszystkie pozostałe rurki odchodzą od tej jednej. Nie możemy mieć pełni oleju bez dostępu do tej centralnej rurki świecznika.

Od tej centralnej rurki odchodziły trzy pary rurek w przeciwnych kierunkach. Te trzy pary reprezentują trzy pary przepływu Ducha Świętego, jak wspomniał o nich Izajasz 11:2: mądrość i zrozumienie, rada i moc, poznanie i bojaźń Pana. Dodajmy do nich „Ducha Bożego” (Obecność Chrystusa), a będzie siedem.

Z książki Surrender to the Spirit. Keith Miller napisał tę książkę po serii spotkań z Panem w roku 2002.

Keith Miller
Stand Firm World Ministries
Email: info@sfwm.org

 

ElijahList Publications
310 2nd Ave SE,
Albany, OR 97321
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net
Phone 1-541-926-3250

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: