Mahesh i Bonnie Chavda – Modlitwa, na Którą Bóg Odpowiada

12 Wrz

Od Steve’a Shultza:

Wielkie znaczenie w tych dniach ma modlitwa, a słowem ostatnio często spotykanym jest „MÓDL SIĘ.” Tak, Bóg mówi swoim ludziom, żeby się modlili. Nasze modlitwy jako Jego świętych są najważniejsze. Przynosimy do Boga nasze prośby, aby działał w naszej sprawie, kiedy zgadzamy się, aby Jego wola stała się na ziemi, tak jak jest w Niebie. Po prostu przeczytaj Mateusza 6, gdzie Jezus wyjaśnia jak mamy się modlić.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Mahesh i Bonnie Chavda

Modlitwa, na Którą Bóg Odpowiada

Kiedy Jezus po raz pierwszy wspomniał o Kościele, to opisał także czym ma się on zajmować: Kościół otrzymał autorytet, aby przez modlitwę sprowadzać Królestwo Niebios na ziemię! „I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.” (Mateusz 16:19).

Jezus zaplanował, że Kościół będzie Jego Ciałem, które rządzi na ziemi – Jego eklezją, sprawując rządy i rozszerzając Jego Królestwo przez modlitwę. On jest Skałą, a modlący się Kościół jest pojazdem, któremu Skała przekazała wszelki autorytet dany Jej na Niebie i na ziemi – aby zarządzał i panował na ziemi.

Zatem inicjatywa wszelkich spraw na całym świecie należy do Kościoła! Chrześcijanie są jedynymi ludźmi, którzy są w osobistej i bezpośredniej relacji z Tym, który rządzi wszechświatem ze swojego Tronu. On wyznaczył nas jako swoich reprezentantów na ziemi. Słyszy nasze modlitwy i odpowiada.

Bóg Chce

Modlitwa jest nie tyle obowiązkiem, co przyjemnością zarówno dla Boga, jak i Jego stworzenia. Jest miejscem, gdzie wchodzimy z Nim w społeczność, my poznajemy Jego serce, a On nasze, i uczestniczymy razem z Nim w sprawach dotyczących Jego stworzenia. Przypowieści 15:8 mówią „Ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, lecz modlitwa prawych podoba mu się.” W Pieśni nad Pieśniami Król przemawia do swojej ukochanej: „Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin! Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać.” (Pnp 2:14).

Kiedy się modlimy, zwracamy swoje oczy na naszego Ojca i wyznajemy Mu naszą miłość, radość, wiarę i oczekiwania, jakie mamy wobec Niego. Wzywamy Jego imienia, w którym jest wypełnienie wszelkiej obietnicy przymierza, błogosławieństwo i upodobanie w Nim. W modlitwie dokonuje się wymiana, coś jak pocałunek Nieba. Wdychamy Jego, a wydychamy Jego odpowiedź dla ziemi.

On znajduje przyjemność w odpowiadaniu nam. Kiedy przychodzimy do Niego, powinniśmy oczekiwać, że otworzy drzwi i przyjmie nas z otwartymi ramionami: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.” (Mateusz 7:7-8). Taka postawa Jezusa mówi nam, że kiedy przyjdziemy, to otrzymamy: „I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.” (Mateusz 21:22, zobacz także Marek 11:24).

Jego życie modlitewne nie jest wyjątkiem, ale wzorem dla nas wszystkich, którzy powinniśmy przychodzić do Jego Ojca w Jego imieniu: „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.” (Jan 14:13-14). Skutkiem każdej modlitwy jest radość – w Jego obecności jest pełnia radości, a życie modlitewne na pewno przyciągnie nas coraz bliżej, aż do stanu przebywania w relacji z Nim (Zobacz Jan 15:7, 16:24; Psalm 16:11).

Jak się Modlimy

1. Imię Jezusa: Po pierwsze i najważniejsze – modlimy się w imieniu Jezusa. Przez Niego mamy dostęp za zasłonę do Tronu Łaski (Hebrajczyków 10:20). To jest imię ponad wszelkim imieniem (Filipian 2:9). To jest instrukcja dla Jego uczniów: „Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.” (Jan 14:14). W Jego imieniu znajduje się bogactwo Niebios, wszelkie błogosławieństwo i obietnica: „A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.” (Filipian 4:19); „Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „Tak”; dlatego też przez niego mówimy „Amen” ku chwale Bożej.” (2 Koryntian 1:20).

2. Z Chwałą i Dziękczynieniem: „Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!” (Psalm 100:4). To, na czym skupiamy naszą uwagę przesądzi o skuteczności naszej modlitwy. Dziękczynienie nastawia twoje oczy i serce na niesamowitą pewność i zaufanie Bogu. Doprowadza nas do harmonii z Jego chwałą i nakierowuje twoje serce i modlitwy w autorytecie: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.” (Filipian 4:6-7). Chwała strzeże naszych bram (zobacz Izajasz 60:18). Chwała i dziękczynienie intronizują Króla Wszechświata w naszym życiu, okolicznościach i w świecie (Psalm 22:3).

3. Bez Potępienia: Jezus, nasz wspaniały Arcykapłan idzie przed nami ze swoją oczyszczającą Krwią. On w pełni spłacił twój dług, i nie ma dla ciebie potępienia (zobacz Rzymian 8:1). Jego sprawiedliwość należy teraz do ciebie i możesz śmiało przyjść do Tronu łaski ufając Mu całkowicie: „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (Hebrajczyków 4:16). Apostoł Paweł pouczał Tymoteusza: „Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów.” (1 Tymoteusz 2:8). Nasze wsparcie jest w Chrystusie i Pan oczekuje, że żebyśmy z takim nastawieniem przychodzili do Niego w modlitwie.

Dawid napisał: „Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał.” (Psalm 66:18). Kiedy modlimy się z pozycji naszych ograniczeń i upadków, sami poddajemy się w niewolę temu, co możemy sami uczynić. Niech odejdą twoje lęki i zwątpienia, ucisz oskarżenia wroga i zrób krok wiary, aby wziąć nieograniczoną moc i szczodrość Boga: „Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?” (Rzymian 8:31-32).

4. Właściwa Motywacja: Skuteczna modlitwa to taka, która chwali Boga. Jezus obiecał: „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.” (Jan 14:13). W Jezusie „obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „Tak”; dlatego też przez niego mówimy „Amen” ku chwale Bożej.” (zobacz 2 Koryntian 1:20). I przeciwnie, modlitwy wypowiadane ze złych motywacji pozostają bez odpowiedzi: „Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.” (Jakub 4:2-3).

5. Właściwe Relacje: Kiedy stajemy do modlitwy, nasze wzajemne relacje są równie ważne jak nasza relacja z Bogiem. Jezus umieścił to w swoim modelu modlitwy: „Ojcze…przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” (Mateusz 6:12). To jest tak zintegrowane z modlitwą, że On zapewnia nas, iż „jeśli kiedykolwiek stajemy do modlitwy,” i zadamy sobie sprawę, że mamy z kimś niewłaściwą relację, to powinniśmy przebaczyć tej osobie (zobacz Marek 11:25-26). Piotr pisze do mężów, aby żyli w harmonii ze swoimi żonami, aby ich „modlitwy… nie doznały przeszkody.” (1 Piotr 3:7). Niech Jezus stanie pomiędzy tobą i każdą inną osobą, a nawet pomiędzy tobą samym i przyniesie uzdrowienie, przebaczenie i miłość, kiedy ty wyzwalasz przebaczenie i przyjmujesz łaskę, żeby wypełnić to puste i złamane miejsce.

6. Kierowane przez Ducha Świętego: Prawdziwa modlitwa jest jak wolny taniec z Bogiem. Kiedy On nas prowadzi, a nasze serca są w jedności z Nim, nasze kroki idą za Jego krokami. Jesteśmy połączeni z Jego wolą. Być prowadzonym oznacza być poddanym kierownictwu Ducha Świętego dzień po dniu, w każdym momencie trwając w społeczności z Bogiem (zobacz Rzymian 8:14). Duch Święty pokieruje naszymi modlitwami, wkraplając swoje myśli i pragnienia do naszych serc. A kiedy nie wiemy jak się modlić, możemy się modlić w Duchu, a On będzie się modlił przez nas:

„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.” (Rzymian 8:26-27).

Jego moc działając w nas i kierując nami przyniesie Bogu chwałę przez modlitwę: „Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.” (Efezjan 3:20-21).

7. Zgodnie z Bożym Słowem: Kiedy modlimy się Słowem Bożym, modlimy się zgodnie z wolą Tego, który zobowiązał się to zrobić dla nas. Jego Słowo jest żywe i czynne, daje rozeznanie, jest potężną duchową bronią i jest wieczne (zobacz Hebrajczyków 4:12; Efezjan 6:17; Izajasz 40:8). Jedną z najpotężniejszych modlitw jest modlitwa Marii: „…niech mi się stanie według słowa twego.” (Łukasz 1:38). Jej zgoda ze Słowem Bożym uczyniła z niej naczynie, które przyniosło światu Syna Bożego i odpowiedź na każde wołanie serca. Kiedy dostosowujesz wołanie swojego serca do Niego, to twoje modlitwy zrobią to samo. Codzienne spędzanie czasu na medytacji i czytaniu Pisma tchnie życie w twoje modlitwy. Zwróć uwagę czy jakieś wersety wyróżniają się czymś dla ciebie, albo może Duch Święty uwydatnia je dla ciebie, zacznij się modlić tymi słowami Boga jak swoimi.

Możesz się modlić także wspaniałymi biblijnymi modlitwami, na przykład modlitwą Daniela, Mojżesza, apostolskimi modlitwami Pawła. Kiedy to robisz, modlisz się o pragnienia Bożego serca, które mamy na stronach Biblii. Dwa z nich są szczególnie na Bożym sercu:

A. Módl się o pokój dla Jeruzalem (Psalm 122:6). Obietnice Bożego przymierza dla Izraela, ziemi i ludu nie uległy przedawnieniu, ale są stale wypełniane do dnia dzisiejszego. Kiedy się modlisz o odbudowę i pokój dla naturalnego Izraela, modlisz się zgodnie z wolą Bożą (zobacz Zachariasz 10:9-10; Izajasz 11:11; Ozeasz 1:10; Ezechiel 36:24-28).

B. A druga sprawa to: „Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.” (1 Tymoteusz 2:1-4).

Dobry rząd jest zgodny z Bożą wolą – daje nam poczucie bezpieczeństwa, błogosławieństwo i kręgosłup moralny społeczeństwa. Ułatwia rozprzestrzenianie Ewangelii, a więc modlący się Kościół jest wypełnieniem wielkiego nakazu głoszenia Ewangelii. Dobry rząd będzie działał w harmonii z Bożą wolą dla Jego ludu Izraela. Dobry rząd jest przykładem panowania Bożego Tronu ponad wszystkim. Dobry rząd jest połączony z Kościołem Bożymi więzami. Modlitwa o dobry rząd jest podstawowym zadaniem chrześcijan podczas wspólnych modlitw.

Symfonia Modlitwy

„I znowu powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodzą się (będą ze sobą w harmonii, we wspólnej symfonii) o cokolwiek [każdą rzecz, wszystko] mogą prosić, a to się stanie i zostanie dla nich uczynione przez Mojego Ojca w Niebie. Bo gdziekolwiek dwaj lub trzej są zgromadzeni (zebrani razem jako Moi naśladowcy) w Moim imieniu, tam JA JESTEM pośród nich” (Mateusz 18:19-20 z ang. wersji AMP).

Skuteczna modlitwa jest jak symfonia. Duch Święty jest Dyrygentem, Boża wola objawiona w Jego Słowie jest zapisem nutowym, instrumentami jesteśmy my, każdy ma swoją rolę do odegrania, a głos wielu daje wspólny dźwięk symfonii. Jezus powiedział, że jeśli dwaj lub trzej będą w harmonii ze sobą, otrzymają to, o co się modlą! W duchowym świecie wszystko zaczyna się i kończy przez modlitwę. Bóg wzywa dzisiaj Kościół do wspólnej modlitwy i intymnej relacji z Nim.

Bądź tego pewien, że jeśli my wołamy, On odpowie. Modlitwa jest naszym prawdziwym kodem genetycznym i oryginalnym Bożym planem dla rozszerzania Jego Królestwa. Cała władza została przekazana Jezusowi, a On przekazał ją nam, swoim naśladowcom, abyśmy sprawowali rządy przez modlitwę.

Mahesh i Bonnie Chavda
Chavda Ministries International
Email: info@chavdaministries.org

 

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: