Jeff Jansen – Wypełnia się 30-letnie Słowo o „Armii Bożej w Czasach Ostatecznych”

16 Paźdź


Od Steve’a Shultza:

O Bożej Armii czasów ostatecznych wypowiedziano już wiele proroczych słów. To słowo jest głębokie. Bóg nie jest ograniczony wiekiem osoby, ale młodsze pokolenie będzie potrzebować ojców i matek, żeby ich szkolili.

Lecz młodzi i starzy muszą przyjść do Boga jako małe dzieci. Mogę ci tylko powiedzieć, że z całego serca wierzę, iż jesteśmy na krawędzi potężnego przełomu zwanego TRZECIM WIELKIM PRZEBUDZENIEM. Raduj się i przyjmij wyzwanie tego słowa Pana. Proroctwa mówiące o czasie ich wypełnienia należą do najtrudniejszych, i tu właśnie jest takie słowo.

Czego mamy doświadczyć? Czuję, że ta fale Chwały zbliża się do nas.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Jeff Jansen

Wypełnia się 30-letnie Słowo o „Armii Bożej w Czasach Ostatecznych”

Wizja Boba Jonesa z 1979 Roku o Piaskach Czasu

Jak już wszyscy wiemy, znajdujemy się w sezonie wielkich zawirowań w narodach na ziemi. Żyjemy w niepewnych czasach, w czasach napięcia z powodu niewyraźnej przyszłości. Jednocześnie znajdujemy się w jednym z najważniejszych sezonów w sensie duchowym. Możemy odczuwać, że duchowe płyty tektoniczne są gotowe do przygotowania drogi na jeden z wielu nowych poziomów, łącznie z przebudzeniem. Tam, gdzie są teraz ogromne napięcia, tam też jest wielka moc.

Wszystko to, co słyszymy, to prorocze mierniki, wiarogodne głosy, które zostały nam dane do mierzenia, gdzie jesteśmy w tych czasach, i bez wątpienia, jednym z nich jest bezsprzecznie, Bob Jones. Przez wiele dziesięcioleci Bob Jones przynosił dokładne słowo Pana kościołom, miastom, regionom i przywódcom na całym świecie ze szczegółową dokładnością. Przed nami jest 30-letnie słowo Boba, które już jest gotowe, aby się wypełnić, powinniśmy je usłyszeć i zrozumieć, gdyż wielu otrzyma zachętę. Oto jego skrót:

W styczniu 1979 Pan w wizji zabrał Boba do miejsca nad morzem, które miało nazwę „Piaski Czasu.” Bob powiedział, że widział wielkich przywódców, apostołów i proroków, którzy reprezentowali swoje pokolenia jak wkładali ręce do piasku i wyciągali z niego coś, co wyglądało jak stare pudełka na buty. Gdy każdy z nich to zrobił, Bob usłyszał jak mówili: „Czy to jest ten czas? …Czy te obietnice są na teraz?” Żaden z tych przywódców nie znalazł nic w tym pudełku, ponieważ obietnice nie dotyczyły tego pokolenia.

Potem Pan powiedział Bobowi, żeby sięgnął ręką do piasków czasu i wyciągnął pudełko, ale Bob powiedział: „Panie, one wszystkie są puste,” lecz Pan nakazał mu, żeby mimo to otworzył to pudełko na buty. Kiedy Bob otworzył swoje pudełko, był zaskoczony, bo zobaczył ogłoszenia o powołaniu do wojska. Wtedy oni powiedzieli: „Powodzenia, zostałeś powołany do Armii Bożej.” Potem Pan powiedział do Boba:

„Zacznę wysyłać te listy do Moich przywódców, kiedy opłata pocztowa za list będzie wynosiła dwadzieścia centów.” W tym czasie ta opłata wynosiła zaledwie jedenaście centów za list i nikt nie myślał nawet, że może być większa. Ale 13 października 1981 już kosztowało to dwadzieścia centów i Pan powiedział:

„Wszystko, co było poczęte, najpierw przez dziewięć miesięcy przebywało w łonie, i tak samo jest z Bożą armią. Jedni będą dowódcami, a drudzy najznakomitszym wojskiem, którego nic nigdy nie powstrzyma, i kiedy osiągną dojrzałość zamierzam zacząć wysyłać ich w mocy. Uzbroję ich bronią z Mojego arsenału w Niebie. Nie odmówię im żadnego daru. Oni dosłownie ogołocą Boże magazyny i nie będą bać się wroga. Będą wysławiać Mnie ponad wszystko, co kiedykolwiek było. Będą reprezentować Mnie w Mojej świętości i współczuciu.”

Wiek Dojrzałości

13 października 2011 upływa 30 lat od tamtej daty. Wiek 30 lat reprezentuje dojrzałość. Kiedy Jezus miał rozpocząć swoją publiczną służbę, skierował się do rzeki Jordan, gdzie Jan chrzcił. Wiemy, że Jezus jest Słowem Bożym, bo Pismo mówi nam jasno:

„Na początku [przed wszelkim czasem] było Słowo (Chrystus), i to Słowo było u Boga, i to Słowo Samo było Bogiem… Przyszedł na świat, a świat był przez Niego uczyniony, ale świat Go nie rozpoznał [nie znał Go]. Przyszedł do tych, którzy należeli do Niego [do swojej własności – Jego podwładnych, stworzenia, rzeczy, świata] a ci, którzy byli Jego własnością, nie przyjęli Go i nie powitali „ (Jana 1:1; 10-11, AMP z ang.).

Jako młodzieniec Jezus dorastał zarówno we względach u Boga, jak i u ludzi. Do czasu osiągnięcia pełnoletniości był poddany swojej matce i Józefowi. Cały czas był Synem Bożym, ale znajdował się pod nadzorem innych i podlegał bezpośrednio swoim przewodnikom. To słowo „Syn” brzmi po grecku „Teknon”, co oznacza relację pomiędzy ludźmi, którzy są połączeni więzami miłości, przyjaźni i zaufania, jak pomiędzy rodzicami i dziećmi. Ma zabarwienie uczuciowe („moje dziecko”) i jest używane przez patronów, pomocników, nauczycieli, itd. Uczniowie bywają nazywani „dziećmi” swoich nauczycieli, ponieważ wskazówki nauczycieli karmią umysły uczniów i kształtują ich charakter.

Taka relacja pomiędzy Jezusem i Jego matką została opisana w opowiadaniu o weselu w Kanie Galilejskiej. Kiedy zabrakło wina, Maria, matka Jezusa powiedziała Mu, żeby coś na to zaradził. On wyraźnie jej powiedział, że Jego godzina jeszcze nie nadeszła. Kiedy się zorientowała, że właśnie nadchodził właściwy czas na objawienie się Jezusa światu, powiedziała do sług: „Czyńcie cokolwiek wam powie.” I ona już mu nie mówiła więcej co ma robić. A to był początek publicznej służby Jezusa. Jednakże zanim rozpoczął swoją publiczną służbę, najpierw musiał wejść do miejsca dojrzałości jako Syn:

„W tych dniach Jezus wyszedł z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. A kiedy wyszedł z wody, od razu [Jan] ujrzał niebiosa otwarte i Ducha [Świętego] jak gołębica zstępującego [żeby wejść w] Niego. A z Nieba rozległ się głos: ‚Ty jesteś Moim Umiłowanym Synem; w Tobie mam upodobanie” (Marek 1:9:11, AMP z ang.).

Słowo użyte w zdaniu: „Ty jesteś Moim Umiłowanym Synem” to greckie słowo „Huios,” co oznacza „dojrzały” czy „dorosły.” Kiedy Jezus wstępował do rzeki Jordan, zrobił to jako Słowo Boże, jako dotychczasowy „Teknon”, syn lub dziecko. Kiedy Jezus po chrzcie wychodził z wody, Jan ujrzał otwarte niebiosa i Ducha Świętego jak gołębica zstępującego (aby wejść) na Niego i „spocząć na Nim.” A z Nieba rozległ się głos: „Ty jesteś Moim Umiłowanym Synem (Huios – Dojrzały); w Tobie mam upodobanie.”

W tym czasie Armia Boża wchodzi w dorosłe życie, jest to czas przygotowania na to, co jak wierzę, będzie jednym z największych przebudzeń w historii na świecie. Podobnie jak Jezus, osiągają oni dojrzałość, będąc ochrzczonymi zarówno w Słowie jak i w Duchu. Wszedł do wód Jordanu jako Słowo Boże, a kiedy wychodził, wtedy Duch Boży spoczął na Nim i wypełnił Go, i to był ten dzień, w którym Jezus stał się dojrzałym Huios, Synem Bożym. Słowo i Duch są razem. W naszych dniach było już wiele niezwykłych Bożych poruszeń, które wpłynęły na miasta, państwa, regiony, a nawet narody, ale oto nadchodzi rodzina dojrzałych Synów ziemi, Chwalebne Pokolenie, które będzie tak wypełnione Słowem i Duchem Bożym, że zapoczątkuje największe Przebudzenie Czasów Ostatecznych, jakie świat kiedykolwiek zobaczy.

Proroctwo Smitha Wiggleswortha z Roku 1947

W 1947 roku Smith Wigglesworth prorokował, że Wielkie Przebudzenie przyjdzie przez takie pokolenie wierzących, w którym spotkają się Słowo i Duch. Oto to słowo w nieopracowanej formie:

„Podczas następnych kilku dziesięcioleci będą dwa wyraźne poruszenia Ducha Świętego w kościele w Wielkiej Brytanii. To pierwsze poruszenie dotknie każdego kościoła, który będzie otwarty na jego przyjęcie i będzie się charakteryzowało odbudowaniem chrztu i darów Ducha Świętego. To drugie poruszenie Ducha Świętego spowoduje, że ludzie będą opuszczać historyczne kościoły i zakładać nowe. Podczas trwania każdego z tych poruszeń, ludzie których one będą dotyczyć, powiedzą: ‚To jest wspaniałe przebudzenie.’ Ale Pan mówi: ‚Nie, żadne z nich nie jest wielkim przebudzeniem, ale oba są krokami w jego kierunku.

„Kiedy ta nowa faza będzie się kończyła, w kościołach pojawią się oznaki czegoś, czego dotychczas nie widziano: połączenia się tych, którzy kładli nacisk na Słowo i tych, którzy kładli nacisk na Ducha.

„Kiedy zejdą się Słowo i Duch, nastąpi największe poruszenie Ducha Świętego, jakiego ten naród ani cały świat nie widział. To będzie oznaczało początek przebudzenia, które zaćmi wszystko, czego byliśmy świadkami w tej ojczystej ziemi, nawet przebudzenia wesleyowskie i walijskie z dawnych lat. Wylanie Ducha Bożego szybko dotrze z Wielkiej Brytanii na kontynent europejski, i tam rozpocznie ruch misyjny dosięgający krańców ziemi.”

Smith prorokował w 1947 roku. Od tego czasu widzieliśmy wiele wspaniałych przebudzeń i Bożych poruszeń. Jednakże sądzę, że to następne Boże poruszenie będzie wylaniem prawdziwej Bożej Obecności objawionej przez Bożą Armię czasów ostatecznych, która będzie dojrzała zarówno w Słowie jak i w Duchu. Będzie to skutkowało globalnym żniwem i globalnym przebudzeniem z tłumami na ewangelizacjach, zbiorowymi cudami, uzdrowieniami i takimi cudami, jakich dotąd nie widzieliśmy. Zobaczymy, że niebo spotyka się z ziemią w takim wymiarze jak nigdy dotąd. Miliony ludzi przyjdą do Chrystusa dzięki nadprzyrodzonej chwale Bożej i pojawią się żniwa żniwiarzy. Jesteśmy w sezonie nowych rzeczy, i teraz jest czas, żeby powstała armia mistrzów siejących postrach.

Kościół się budzi. To jest czas, żeby powstała Boża Armia!

Jeff Jansen
Global Fire Ministries International
Email: jeffjansen@globalfireministries.com

Jeff Jansen jest założycielem Global Fire Ministries International i starszym pastorem w the Global Fire Church i World Miracle Center w Murfreesboro, stan Tennessee. Pragnieniem Jeffa jest oglądanie kościołów, miast, regionów i całych narodów rozpalonych i przemienionych przez Bożą moc. Global Fire Ministries jest służbą ponad-dominacyjną skupioną na wyposażaniu i rozpalaniu Ciała Chrystusa na globalne żniwo. Jeff usługuje także na międzynarodowych krucjatach i na konferencjach, w kościołach i Glory Gatherings na całym świecie. Jeff i zespół GFM mogą przyjechać także do ciebie. Jeff, jego żona Jan i ich rodzina mieszkają w Nashville, w stanie Tennessee.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: