James Goll – „KREW, która PRZEMAWIA! Krew Chrystusa OTWIERA SKARBIEC Nieba”

30 Paźdź

 


W tym nauczaniu przyjrzymy się pewnemu aspektowi Przebudzenia w Kościele. To jeden z kamieni węgielnych nauczania Kościoła—Krew Jezusa. Poniżej zawarta jest część mojego nauczania zatytułowanego „Krew, Która Przemawia!” To nie jest tylko „zadanie modlitewne,” ale także sposób na to, żeby być pewnym położenia właściwego fundamentu dla wszystkich naszych wstawienników. Wszyscy nasi wstawiennicy powinni skupić się wokół „Krwi Jezusa!” Tak więc będziemy się modlić o udzielenie Kościołowi objawienia Krwi Jezusa!

Co będzie, gdy to będziemy mieli, jeśli wezmą to nasi przywódcy, a my to zastosujemy? Wtedy naprawdę będziemy mieć w Kościele przebudzenie! Wstawiajmy się więc o świeże objawienie odnośnie przelanej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa! Studiujmy temat Krwi Jezusa, a potem módlmy się, aby Duch Święty tchnął objawienie tej wielkiej prawdy do wszystkich naszych kościołów i służb.

Typ Starego Testamentu

Najwyższy kapłan tylko raz w roku, w Dzień Pojednania wchodził z Krwią Ofiarną do miejsca najświętszego. Nie ma dostępu do Bożej obecności bez przelania krwi ofiarnej (zobacz Hebr. 9:6-14).

Krwią wołu i kozła siedmiokrotnie spryskiwano nad tronem miłosierdzia w trzech miejscach: z przodu tronu miłosierdzia i nad rogami mosiężnego ołtarza (zobacz 3 Moj 16:11-15, 18-19).

Siedem Sposobów Przelania Krwi Chrystusa

1. Łuk 22:44 „A będąc w agonii bardzo żarliwie się modlił; a Jego pot stał się jak krople krwi, spadające na ziemię.” Ponieważ miał się On utożsamić z grzechem świata, w Getsemane Jego Krew zaczęła wypływać w kroplach potu.

2. Mat 26:63-64 „Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do Niego: zaklinam Cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzecze mu Jezus: Tyś powiedział. Nadto powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach Nieba.” Jego własne świadectwo wobec arcykapłana przesądziło o skazaniu Go na śmierć. Potem słudzy bili Go pięściami i rózgą (zobacz także Mich 5:1).

3. Iz 50: 5-6 „Pan otworzył moje ucho; a ja nie byłem nieposłuszny, ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiłem tym, którzy biją, a Moje policzki tym którzy Mi wyrywają brodę; Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem.” Włosy Jego brody były wyrywane.

4. Mat 27:26 „Potem wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie.” Chrystus nadstawił swój kark tym, którzy biją–„Na grzbiecie Moim orali oracze, porobili swoje długie bruzdy” (zobacz także Psalm 129:1-3, Iz 50:6). 

5. Mat 27:29 „I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę Jego, a trzcinę dali w prawą rękę Jego, i upadając przed Nim na kolana wyśmiewali się z Niego i mówili: Bądź pozdrowiony Królu Żydowski!”

Iz 52:13-14 „Oto szczęśliwie się powiedzie Mojemu słudze: będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok – tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był Jego wygląd, a Jego postać nie taka jak synów ludzkich.” Te ciernie (podobne do długich igieł) były umieszczone na Jego głowie, pozbawiając Go wyglądu ludzkiej istoty.

6. Mat 27:35 „A gdy Go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy: tak mogło się wypełnić to, co było zapowiedziane przez proroka: ‚podzielili Moje szaty między siebie, a o Moją suknię rzucali losy” (z ang.). Ukrzyżowali Go, przebijając gwoździami Jego ręce i stopy.

7. Jn 19:34 „Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jego i zaraz wyszła Krew i woda.” Po śmierci żołnierz przebił włócznią Jego bok i wypłynęła krew i woda.

Siedem Rodzajów Korzyści jakie Odnosimy z Krwi Chrystusa

W Piśmie zawartych jest wiele korzyści odnośnie tego, co uczyniła dla nas Krew Jezusa. Według Obj 12:11 „A oni (wierzący) pokonali go (oskarżyciela braci) przez Krew Baranka i słowo swojego świadectwa, i nie umiłowali swojego życia tak, by je raczej obrać niż śmierć.” My zwyciężamy przez świadczenie, że Krew Jezusa już dokonała dzieła. Jego triumf nad mocami ciemności już został wprowadzony w życie, kiedy my się z tym zgadzamy i ogłaszamy korzyści płynące z Jego drogocennej Krwi.

Zgodnie z Hebr 12:24 Jezus ustanowił nowe przymierze przez swoją Krew wstawiając się za nas, aby zawrzeć z nami przymierze w Jego Krwi. Jak mówi 3 Moj 17:11: „Bo życie ciała jest we Krwi.” We Krwi Chrystusa otrzymujemy życie, którego śmierć nie może pokonać (zobacz Iz 53:12; Jn 6:53-57).

Siedem Rodzajów Korzyści, jakie Odnosimy z Krwi Jezusa

1. Przebaczenie. Mam przebaczenie przez Krew Jezusa. Hebr 9:22„Wszystko bywa oczyszczane Krwią, a bez przelania Krwi nie ma odpuszczenia.”

2. Oczyszczenie. Krew Jezusa oczyściła mnie od każdego grzechu. 1 Jn 1:7: „Jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, mamy społeczność ze sobą i Krew Jezusa, Jego Syna oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (Zobacz także 1 Ptr 1:2.)

3. Odkupienie. Zostałem odkupiony przez Krew Baranka. Ef 1:7: „W Nim mamy odkupienie przez jego Krew, przebaczenie naszych nieprawości, zgodnie z bogactwem Jego łaski.” (Zobacz także Rz 7:14; 1 Ptr 1:18-19.)

4. Usprawiedliwienie. Przez Krew jestem usprawiedliwiony—tak, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Rz 5:9 „Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni Krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu.” (Zobacz także 2 Kor 5:21.)

5. Uświęcenie. Zostałem uświęcony przez Krew Jezusa dla świętego powołania i zabrany z terytorium szatana. Hebr 13:12: „Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną Krwią, cierpiał poza bramą.”

6. Pokój. Pokój został uczyniony dla mnie przez Krew Krzyża. Kol 1:20: „I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez Krew Krzyża Jego.”

7. Dostęp. Przez Krew Jezusa mam pewność dostępu do Miejsca Najświętszego. Hebr 10:19 „Mając więc, bracia, ufność, że przez Krew Jezusa mamy wstęp do świątyni.” (Zobacz także Ef 2:13-14.)

Krew, Która Przemawia

Rzućmy okiem na jeden z najbardziej inspirujących obrazów życia po drugiej stronie, jaki można znaleźć. Hebr 12:22-24 przedstawia je w ten sposób:

Hebr 12:22-24: „Lecz wy podeszliście do Góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, Sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do Pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do Krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.”

Te trzy wnikliwe wersety w Hebr 12 opisują nam wejrzenie poza zasłonę. Przede wszystkim znajdujemy tu opis miejsca zamieszkania Boga. Po drugie namalowano dla nas obraz tych, którzy przebywają razem z Bogiem. Wreszcie mamy prezentację Samego Boga. W tej trzeciej fazie mamy pokazanych: Boga jako Sędziego wszystkich; Jezusa jako naszego Pośrednika; i drogocenną Krew, która „przemawia.” Co to oznacza?

Wróćmy do Księgi Początków i poszukajmy precedensu. W 1 Moj 4 znajdujemy opis rywalizacji pomiędzy braćmi Kainem i Ablem. Kain stał się zazdrosny, zły i pokonany przez swoje emocje i grzech, który czyhał u jego drzwi. Kiedy ci dwaj bracia byli razem na polu, Kain napadł i zabił Abla. 1Moj 4:9-10 mówi nam: „Potem Pan powiedział do Kaina: ‚Gdzie jest twój brat Abel?’ A on powiedział: ‚Nie wiem. Czy jestem stróżem mojego brata?’ A On powiedział: ‚Co uczyniłeś? Głos krwi twojego brata woła do Mnie z ziemi.'”

Przez całe Pismo przewija się zasada: „Życie jest we krwi” (3 Moj 17:11). To nie dotyczy tylko Krwi Jezusa, ale każda niewinnie przelana krew wydaje się posiadać szczególne cechy. Krew niewinnych woła! On pobiegł, aby się dowiedzieć, co się stało! Może krew Abla wołała: „Zemsty, chcę zemsty!” Ale w obecności naszego Sędziego w Niebie znajduje się Krew, która przemawia lepiej niż krew Abla. Co ogłasza ta Krew? Niewinna Krew Jezusa stale przypomina Ojcu o ofierze Jego drogocennego Syna. Krew Jezusa zawsze woła: „Miłosierdzia! Miłosierdzia! Miłosierdzia!” Głos pochodzący z krwi Abla wylanej na ziemię, mógł być słyszany przez Pana.

Siedmiokrotne Spryskiwanie Krwią

Według Prawa Pojednania, po tym jak kapłan usługiwał przy Ołtarzu Kadzidlanym, miał wejść za zasłonę do miejsca najświętszego. Tutaj kapłan miał wziąć nieco krwi byka i kozła i spryskać nią swoim palcem tron miłosierdzia i rogi ołtarza, siedem razy każdy.

3 Moj 16:19 szczególnie stwierdza: „Odrobiną tej krwi pokropi go palcem swoim siedem razy i oczyści go od nieczystości synów izraelskich oraz poświęci go.”

Dlaczego siedem razy? Kiedy przyjrzysz się bliżej temu fragmentowi Pisma, znajdziesz wiele interesujących rzeczy. Tą krwią spryskiwano trzy różne miejsca, każde siedem razy. Niektórzy nauczyciele biblijni nauczają, że trzy jest liczbą Boga albo Trójcy, a siedem jest liczbą pełni. To było obrazem tego, co jeszcze nie nadeszło. Kiedy Arcykapłan Jezus przelał swoją Krew, wykonał dzieło doskonale! Wykonało się. Dzieło pojednania zostało wykonane doskonale przez Krew tego człowieka—Baranka Bożego, Chrystusa Jezusa Pana!

Końcowe Myśli i Proklamacje

Jak jest napisane w Obj 12:11 zwyciężamy szatana kiedy świadczymy osobiście co Słowo Boże mówi na temat tego, co czyni dla nas Krew Chrystusa. Teraz zastosujmy to praktycznie: „Niechaj to mówią odkupieni przez Pana, ci, których wybawił z rąk przeciwnika (Psalm 107:2). Ogłaszaj czego dokonała dla ciebie Krew Jezusa!

Hebr 10:23 zachęca nas, żeby „trzymać się mocno wyznania naszej nadziei bez wątpienia, bo Ten, który obiecał jest wierny.” Nie pozwól jej odejść! Ciągle ogłaszaj korzyści z Krzyża Chrystusa. Prawdopodobnie największym, najpotężniejszym przebłaganiem przed Bogiem, diabłem i światem jest—Krew Jezusa. Nie ma ważniejszego argumentu, który możemy przynieść przed tron Boga niż cierpienie, Krew i śmierć Jego Syna. My nie mamy żadnych swoich zasług. Nie zwyciężymy przez techniki modlitewne albo nawet wcześniejsze doświadczenia. Nie istnieje modlitwa „know how”, która zwycięża. To dzieje się tylko przez Krew Jezusa.

Charles Spurgeon kiedyś powiedział: „Wiele kluczy pasuje do wielu zamków, ale najważniejszym kluczem jest Krew i imię Tego, który umarł i powstał z martwych, i żyje w Niebie na zawsze, aby zbawiać w pełni. Krew Chrystusa jest tym, co otwiera skarbiec Nieba.” Wstawiaj się przez Krew. Wstawiaj się przez Krzyż. Śpiewaj o drogocennej Krwi Jezusa. Recytuj Pismo i wprowadzaj w życie zwycięstwo nad mocami ciemności. Wstawiaj się o innych przez Krew. Zgódź się z triumfalnym okrzykiem Chrystusa: „Wykonało się.”

Tak, otrzymaliśmy boską potężną broń wojenną. Rozważaj te rodzaje broni: Krzyż, Słowo Boga, moc Ducha, imię Jezusa i Krew, która mówi: „Miłosierdzia! Miłosierdzia! Miłosierdzia!”

Modlitwa Proklamacji Dereka  Prince’a — „Przez To Pokonuję Diabła”

Osobiście świadczę szatanowi co mówi słowo–
Że Krew czyni to dla mnie:
Przez Krew Jezusa
Jestem odkupiony z ręki diabła.
Przez Krew Jezusa wszystkie moje grzechy są przebaczone.
Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego,
ciągle oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu.
Przez Krew Jezusa jestem uświęcony,
Uczyniony świętym, oddzielonym dla Boga.
Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego,
Odkupioną, oczyszczoną przez Krew Jezusa Chrystusa.
Szatan nie ma we mnie miejsca, nie ma mocy nade mną,
Przez przelaną Krew Jezusa Chrystusa.

Modlitwa: Oczyśćmy się we Krwi Jezusa

Ojcze, oczyszczamy nasze ręce
We Krwi Jezusa.
Nakładamy Krew Jezusa na nasze oczy, Panie,
Więc możemy wejrzeć w duchową rzeczywistość
Jasno i wyraźnie.
Nakładamy Krew Jezusa na nasze uszy,
Żeby oczyścić nasze uszy od wszelkiego skażenia,
Złości, śmieci, plotek czy oszczerstw,
Które zostały wlane w nasze serca,
Żebyśmy mogli słyszeć wyraźnie
Co Ty mówisz do nas.
Nakładamy Krew Jezusa
Na nasze wargi i język,
Żebyś mógł nas oczyścić
Z tych rzeczy, które wypowiedzieliśmy,
A które nie pochodziły od Ciebie.
Ojcze, nakładamy Krew Jezusa
Na nasze serce i umysł.
Serce jest centrum produkcyjnym duszy,
Które wytwarza emocje i myśli.
Tak więc Ojcze, prosimy żebyś położył Krew Jezusa
Na naszych sercach, myślach i naszych emocjach,
I żebyś oczyścił nasze umysły od martwych uczynków
Abyśmy mogli służyć żywemu Bogu.
Ojcze, nakładamy Krew Jezusa na nasze stopy.
Oczyść nas od zepsucia tego świata
I od pyłu tego świata.
Ojcze, oczyść nas od tych miejsc,
W których chodziliśmy,
A nie było to Twoim planem.
Panie, przyjmujemy słowa z Biblii, które mówią:
„Kroki sprawiedliwego są zaplanowane przez Pana.”

Będziemy stawiać święte kroki,
Chodzić w najwyższej świętości.
Chwała Tobie, Panie, i prosimy Cię, żebyś oczyścił nas od czubka naszej głowy do podeszew naszych stóp.

Dzięki Ci, Panie.

James W. Goll
Encounters Network

Email: info@encountersnetwork.com

 

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: