Bobby Conner – „Wstąp Tutaj!” – Jesteśmy w Sezonie Boskiego Światła i Mądrości

6 List


Od Steve’a Shultza:

Kiedy przemawia Bobby Conner – ja słucham. On ma głębokie doświadczenia z Panem i czytam o nich z ekscytacją. Teraz dzieje się tyle rzeczy nadprzyrodzonych – a Bóg zabiera nas wyżej, żebyśmy brali większe rzeczy dla Królestwa.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Załozyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Bobby Conner

„Wstąp Tutaj!” – Jesteśmy w Sezonie Boskiego Światła i Mądrości

Kiedy ostatnio usługiwałem, zobaczyłem przed sobą coś, co wyglądało jak cienka błonka. Zapytałem: „Panie, co to jest?”, a Pan odpowiedział: „To jest zasłona pomiędzy światem ziemskim i duchowym – i jest cieńsza niż kiedykolwiek wcześniej!”

Wchodzimy w sezon, w którym Jezus Chrystus otwiera nam drogę do otrzymania Boskiego Światła i Mądrości jak nigdy dotąd. Ta Boska Mądrość nie jest zarezerwowana dla kilku specjalnych osób, ale dostępna dla wszystkich wierzących, którzy są głodni intymności z Panem i szczerze pragną rozwoju Jego Królestwa. Wkrótce odkryjemy, że Bóg otworzył szeroko drzwi boskiego objawienia dla tych, którzy odwracają się od cielesnego, naturalnego sposobu myślenia i wybrali przebywanie w świętej obecności Boga.

To Boskie Światło i Mądrość wzniesie nas na wyższy poziom w świecie Ducha, aby Pan mógł objawić swoje boskie strategie i potężne plany. Pan wystosowuje do swojej Oblubienicy bardzo szczególne zaproszenie: „Wstąp tutaj” (Objawienie 4:1), abyśmy otrzymali Jego wskazówki do rozszerzania Jego Królestwa na ziemi.

Boska Mądrość…Zasadnicza Rzecz

Umiłowani, szukanie Boskiej Mądrości nie jest opcją. Jako wierzący mamy nakaz zdobywania mądrości za wszelką cenę jako najwyższy priorytet. Pismo poucza nas, żebyśmy nabywali Mądrości za wszelką cenę. Rozważ to napomnienie z Przypowieści 4:5-9:

„Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu! Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich! Nie zaniechaj jej, a będzie cię strzegła, ukochaj ją, a zachowa cię! Początek mądrości jest taki: nabywaj mądrości, i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu! Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną.”

Mamy szukać mądrości ponad wszystkie ziemskie skarby (Przypowieści 16:16):

„Więcej warte jest nabycie mądrości niż złota, a cenniejsze jest nabycie rozumu niż srebra.”

Boska Mądrość…Contra Naturalne Rozumowanie

Wspaniała rada znajduje się w Przypowieściach 23:4:

„Nie trudź się, aby zdobyć bogactwo; zaniechaj takiej mądrości.”

Zwyczajne ludzkie, naturalne poznanie i zrozumienie bez Boskiej Mądrości jest bezwartościowe. Pomimo naszych największych wysiłków i starań, bez wskazówek i oświecenia Ducha Świętego, nasz naturalny umysł i ludzka inteligencja nie są zdolne, by zrozumieć Słowo Boże, wspólnotę z Bogiem Ojcem, czy prowadzenie przez wspaniałą Osobę Świętego Ducha Bożego.

Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną; ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. 1 Koryntian 2:1-16

Nasz naturalny umysł jest nie tylko niewydolny: Postępowanie według naszych cielesnych myśli i zrozumienia jest wręcz wrogością wobec Boga. To poważna sprawa, umiłowani.

Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Rzymian 8:6-7

Jako uczniowie Chrystusa mamy nie tylko przestać polegać na naszym naturalnym rozumie, ale powinniśmy odnowić nasze myślenie, aby mieć „duchowy umysł.” Jeśli nie odnowimy naszego sposobu myślenia, nasz brak poznania Świętego doprowadzi nas w końcu do zguby. Duch Boży ostrzega nas w niezwykle bezpośredniej prawdzie z Ozeasza 4:6:

„Mój lud ginie, gdyż brak mu poznania.”

Pismo nie mówi tylko o ludzkim poznaniu, ale raczej o Boskim Oświeceniu, Mądrości, która przychodzi z góry. Gdy nie postępujemy według Boskiej Mądrości, spotka nas zniszczenie – jeśli trwamy w naszym ludzkim sposobie myślenia.

To nie jest sezon, żeby się potykać w labiryncie ludzkiej filozofii czy psychologii, próżnych spekulacji na temat przyszłości czy wskrzeszania przeszłych urazów, które już zostały przebaczone. Te ludzkie spekulacje czy dywagacje mogą się wydawać sprawiedliwe czy nawet święte, ale Pismo ostrzega nas, że jakaś droga może się wydawać człowiekowi właściwa, ale prowadzi do śmierci i zniszczenia (zobacz Przypowieści 14:12).

Musimy pozwolić Słowu Bożemu stać się „ciałem z naszego ciała” zastępując cielesne sposoby świeckiego rozumowania i wierzenia Osobą Pana Jezusa Chrystusa, jak mówi nam Pismo:

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Rzymian 12:2

Boska Mądrość…Przez Świętość i Bojaźń Pańską

Żaden skarb w Niebie czy na ziemi nie jest cenniejszy od Mądrości, która pochodzi z góry – Mądrości, która jest Osobą Chrystusa naszego Pana! To dlatego Boska Mądrość jest tak niesamowicie ważna i naprawdę bezcenna. Mądrość to tak naprawdę Sam Chrystus. Paweł stwierdził to bardzo wyraźnie w swoim pierwszym liście do Kościoła w Koryncie.

…zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. 1 Koryntian 1:24

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga 1 Koryntian 1:30

Bóg oferuje każdemu z nas o wiele wyższą mądrość, udzielaną przez Ducha Bożego. Teraz jest czas, żeby przyjąć prawdziwą Mądrość, którą jest Sam Chrystus.

Możesz zapytać jak uzyskać tę upragnioną Boską Mądrość – to pasjonujące pytanie i jego brzmienie przewija się przez całą historię ludzkości. Pismo Święte wyraźnie objawia odpowiedź:

I rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Job 28:28

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała jego trwa na wieki. Psalm 111:10

Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością. Przypowieści 1:7

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego – to rozum.Przypowieści 9:10

Jaki jest pierwszy krok na drodze do otrzymania tej mądrości pochodzącej z góry? Wchodzimy do niej dwiema bramami: świętości (jako wyraz uniżenia) i czci czyli bojaźni Pańskiej. Te bramy prowadzą do Mądrości. Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornych obdarza łaską (zobacz Przypowieści 3:34 i 1 Piotra 5:5).

Czym jest ta łaska, której On udziela pokornym? To łaska boskiej zdolności do poznania Go i Jego strategii wprowadzenia Jego Królestwa na ziemię – Łaska Boskiej Mądrości.

Boska Mądrość…Przez Ducha Świętego

Jednie Duch Święty udziela Boskiej Mądrości. Zwróć uwagę na te słowa Jezusa z Ewangelii Jana 16:13:

„Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.”

Dlaczego prawda jest teraz dla nas taka ważna? Kiedy światowa gospodarka doznaje zapaści, topnieją oszczędności na funduszach emerytalnych, a trzęsienia ziemi, tsunami, głód i powodzie niszczą całe społeczności, wydaje się, że cały świat chce wiedzieć, co się stanie w przyszłości.

Bez prawdziwej relacji z Chrystusem Jezusem ludzkość nie może znaleźć prawdziwej mądrości. To są dni silnego i głębokiego zwiedzenia. Większość ludzi żyje w błędzie, ślepa na prawdę, kieruje się w stronę śmierci i zniszczenia (zobacz Mateusz 7:13). Kiedy ludzie trwają w postawie odrzucenia Chrystusa, wówczas duchy lęku, oskarżenia, goryczy, gniewu, okultyzmu, zazdrości, zawiści i odrzucenia dokonują podziału w rodzinach, społecznościach i narodach.

Te dni, które są przed nami będą wymagały od nas wszystkich działania i mówienia na podstawie objawionego – nie naturalnego – zrozumienia czasów i sezonów, przyjmowania Bożego prowadzenia, zgodnie z tym, jak przyjmujemy obietnicę z Nehemiasza 9:20, która zapewnia nas, że Bóg udzieli nam Ducha Bożego, żeby nas prowadził.

Jako prawdziwi naśladowcy Chrystusa żyjemy jako nosiciele światłości w tym ciemnym wieku. To przez nas Duch Boży udzieli Boskiej Mądrości jak wyzwolić mężczyzn i kobiety z niewoli kłamstw szatana (zobacz Jana 8:12). Dzieci Boże będą świecić Boską Mądrością, Samym Chrystusem. Musimy polegać na objawionym świetle i oświeceniu Chrystusa i dzielić się Jego Mądrością z tymi, których umysł jest związany przez kłamstwa i zwiedzenie.

Boska Mądrość…Przez Słowo Boże

Dobrym i praktycznym ćwiczeniem na zdobycie Boskiej Mądrości jest codzienne studiowanie jednego rozdziału z Księgi Przypowieści. Będziesz zdumiony dźwiękiem mądrości, który zostanie ci udzielony przez Ducha Bożego. Najwspanialszym podręcznikiem życia jest Biblia; na jej stronicach jest objawienie, które zmieni cały twój pogląd na życie (zobacz Psalm 119:9-11). Codziennie poświęcaj czas, żeby karmić swoją duszę manną z Nieba.

Zbliżmy się do Pana z bojaźnią, uniżając się przed Jego majestatem. Przychodzimy nie w swojej świętości i sprawiedliwości, ale odziani w Chrystusa! Podejdźmy śmiało do Jego tronu łaski i szczerym sercem prośmy naszego Boga Ojca o mądrość Chrystusową. Proś Ducha Świętego, aby oświecił oczy twojego zrozumienia:

…aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jegoEfezjan 1:17-18

Jeśli prosimy z prostą wiarą, wierząc w Jego Słowo, Bóg udzieli nam obficie tej bardzo potrzebnej mądrości:

A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Jakub 1:5

Korzyści i błogosławieństwa z Boskiej Mądrości są olbrzymie. Mądrość powoduje zrozumienie, które przynosi powodzenie i względy.

Kto nabiera rozumu, miłuje swoją duszę; kto zachowuje roztropność, znajduje dobro. Przypowieści 19:8

Chrystus Jezus oświadcza, że jeśli najpierw szukamy Jego Królestwa, to wszystko inne znajdzie się na właściwym miejscu (Mateusz 6:33).

Boska Mądrość…żeby Głosić Chrystusa w Mocy

Kiedy uniżamy się i szukamy Boga „z czystymi rękami i czystym sercem”(Psalm 24:4), to Duch Rady udzieli nam tej tak bardzo potrzebnej dzisiaj Boskiej Mądrości. Bóg pragnie udzielić objawienia i rozeznania na wyższym poziomie, i wyprowadzić nas ze światowego zamętu i chaosu. Kiedy odnawiamy nasz umysł przez Słowo Boże, wtedy poznajemy Boga i „lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać.” (Daniel 11:32).

Czym są te wielkie wyczyny? Głoszeniem Chrystusa w „mocy” Ducha. Nasze świadectwo o Ewangelii nie polega na „przekonujących słowach ludzkiej mądrości”, (1 Koryntian 2:4-5), ale jak Paweł pisze dalej:

„…lecz objawiały się w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.”

Paweł wiedział, że doświadczenie mocy Bożej wymaga Boskiej Mądrości – a nie ludzkiego rozumienia. Paweł pisze: „My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną; ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej.” (1 Koryntian 2:6-7).

Umiłowani, walczmy wszyscy o nagrodę posiadania Chrystusa, Mądrości Bożej! Usilnie pragnijmy tej Boskiej Mądrości, szukając jej nade wszystko, i przygotujmy się na doświadczenie potężnej mocy Pana, aby kochać uzależnionych i zgubionych, usługiwać biednym, uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, prorokować do narodów i rozszerzać Królestwo Boże na ziemi – naszymi własnymi rękami sercem!

Bobby Conner
Eagles View Ministries
Email: manager@bobbyconner.org

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: