Paul Keith Davis – Namaszczenie Oblubienicy Czasów Ostatecznych na Żniwo – Część 3

3 Gru

 

Wstęp

Przyjaciele,

Wierzę, że to nauczanie sprawi, że zostaniesz pobłogosławiony i skieruje cię w stronę Królestwa Pana. Te dni, w których żyjemy są naprawdę decydujące.

Nasz zespół właśnie powrócił z cudownej konferencji w Tucson, Arizona. Było wiele znaków i dowodów na to, że Pan przejął w duchu ten region i zmobilizował ludzi, żeby go zajęli.

Region Tucson jest niezwykle strategiczny i naznaczony jednym z największych dziedzictw w naszym narodzie. W latach 1960-ych miały tu miejsce bardzo znaczące rzeczy, które wydarzyły się w tym regionie. Podobnie jak w słowie Elizeusza do króla Izraela, musimy wielokrotnie uderzyć o ziemię, żeby zwycięstwo było zupełne. To właśnie dzieje się obecnie w wielu regionach w naszym narodzie.

Ostatnio przechodziłem przez coś, co John Wesley opisał podczas swojej służby w 18-ym wieku. Wesley jest szeroko uznawany jako jeden z najbardziej szlachetnych i namaszczonych ludzi od czasu Wielkiej Reformacji. On i inni doświadczali miar przebudzenia, które wywoływały krytykę i prześladowania. Okoliczności, które mają miejsce teraz brzmią bardzo podobnie.

W wyniku tego Wesley poczuł inspirację, by sformułować przymierze, które zawarł z innymi usługującymi, z którymi miał jedno serce i wizję. Jego zamiarem była ochrona tej grupy, która została połączona boskimi węzami, aby złagodzić podział i separację. Odczuwam, że to ma także znaczenie w naszych czasach.

Przymierze Wesley’a:

„My niżej podpisani zgadzamy się, aby:

Po pierwsze: nie będziemy słuchać lub chętnie wypytywać o jakąkolwiek chorobę odnośnie siebie nawzajem;

Po drugie: Jeśli usłyszymy o jakiejkolwiek chorobie u któregoś z nas, nie będziemy w to wierzyć;

Po trzecie: najszybciej jak to możliwe poinformujemy daną osobę o tym, co usłyszeliśmy;

Po czwarte: po tym jak to zrobimy, nie będziemy o tym powtórnie wspominać;

Po piąte: nie będziemy o tym informować nikogo innego;

Po szóste: nie będzie żadnych wyjątków od tej zasady, chyba że będziemy uważali to za absolutnie konieczne.”

Uważam, że Bóg szuka ludzi z takim charakterem, którzy połączą swoje serca braterskimi więzami, żeby byli owocni i chronieni. Kiedy wchodzimy w coś, co prawdopodobnie będzie najbardziej strategiczną erą od czasu zmartwychwstania Jezusa, niech celem naszych serc będzie postępowanie w sposób podobny do Chrystusa i wypełnienie proroczej przepowiedni Jezusa, kiedy powiedział: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście Moimi uczniami, jeśli będziecie się kochać nawzajem.” Jana 13:35

Wiele błogosławieństw we względach i łasce,

Paul Keith & Wanda i Zespół the WhiteDove


Namaszczenie Oblubienicy Czasów Ostatecznych na Żniwo – Część 3

W Ewangelii Jana 1 Biblia mówi nam, że na początku istniało Słowo; potem Słowo (Logos) stało się ciałem i zamieszkało wśród ludzi. Po 30 latach wzrostu i osiągnięciu dojrzałości przyszedł czas, aby Pan wykonał swoją służbę i wypełnił swoje zadanie na ziemi. Biblia opisuje, że przy Jego chrzcie otworzyły się niebiosa i zstąpił Duch Święty w postaci gołębicy.

To był moment wyposażenia Pana Jezusa i przyjęcia Siedmiorakiego Ducha Bożego, aby wykonał swoje zadanie i misję. To był ten moment, kiedy Duch Pana spoczął na Panu, by objawić Duchy mądrości i objawienia, rady i mocy, poznania i szacunku dla Boga.

Te prawdy zostały powtórzone w Dziejach 10:38, gdzie mamy powiedziane:

„Jak Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą, który chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich, którzy byli zniewoleni przez diabła, bo Bóg był z Nim.”

To było szczególne namaszczenie i wyposażenie do wykonania służby. To samo udzielenie będzie dostępne dla oblubieńczej kompanii, aby wykonać to samo zadanie objawione przez Pana w Jego ziemskiej służbie. My także musimy uzdrawiać chorych; wyrzucać demony, a nawet przez tego samego Ducha wskrzeszać umarłych, jako ta armia, która będzie „kością z Jego kości i ciałem z Jego ciała.”

Typy i Cienie

Kiedy Mojżesz otrzymał plany konstrukcyjne Przybytku, pouczono go, aby wykonał te wszystkie rzeczy jako „kopię i cień rzeczy niebiańskich.” Jednym z podstawowych przedmiotów w Miejscu Świętym był świecznik z siedmioma lampami. To był cień reprezentacji Ducha Świętego i Jego działania przez ludzi, którzy staną się Świątynią Bożą. Paweł podkreśla w 1 Koryntian 3:16:

„Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą, i że Duch Boży w was mieszka?”

Poza tym prorok Zachariasz użył niezwykłego języka do opisania pracy Ducha Bożego na ziemi:

„Powiedział do mnie: ‚Co widzisz?’ A ja odpowiedziałem: ‚Widzę, a oto świecznik cały ze złota, z jego lampami na górze, a jego siedem lamp na nim z siedmioma knotami należącymi do każdej lampy, które były na jego szczycie; a także dwa drzewa oliwne przy nim, jedno po prawej, drugie po lewej stronie.’ Potem powiedziałem do anioła, który rozmawiał ze mną: ‚Co to jest, mój panie?’ A anioł, który ze mną rozmawiał, odpowiedział mi: ‚Nie wiesz, co to jest?’ A ja powiedziałem: ‚Nie, mój panie.’ Potem on powiedział do mnie: ‚To jest słowo PANA do Zerubbabela: ‚Nie dzięki mocy ani sile, ale dzięki Mojemu Duchowi,’ mówi PAN zastępów.” Zachariasz 4:2-6

„Te siedem lamp” płonących jako pojedynczy świecznik są Siedmiorakim Duchem Bożym. To jest także siedem duchów „zesłanych na całą ziemię” i siedmioro oczu Pana „przepatrujących całą ziemię.” To jest starotestamentowy obraz siedmiorga oczu Boga i siedmiu rogów przedstawionych w księdze Objawienia. Większe zrozumienie Siedmiorakiego Ducha Bożego zdobywamy czytając opis nawiedzenia Jana:

„I widziałem pomiędzy tronem (z czterema postaciami) a starszymi, stojącego Baranka, jakby zabitego, mającego siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma Duchami Boga, zesłanymi na całą ziemię.” Objawienie 5:6

Jan widział Pana przedstawionego jako baranek z siedmiorgiem oczu i siedmioma rogami. Jest to kolejne alegoryczne wyrażenie przedstawiające to, co Ojciec objawi przez swojego Syna. Rogi są symboliczną reprezentacją mocy lub autorytetu; siedem jest liczbą pełni. Możemy stąd wyciągnąć wniosek, że przez Ducha Świętego Pan posiadł całkowite i absolutne objawienie i moc (władzę) w Jego ziemskiej służbie.

Reprezentacja Boga

Te Siedem Duchów Boga było nie tylko atrybutami czy duchowymi manifestacjami, ale doskonałą reprezentacją Bożego Ducha; to siedmioraka i nieskazitelna działalność Ducha Świętego wykonującego i wypełniającego niebiańskie cele na ziemi. Podobnie siedmioro oczu ilustruje nieograniczone wejrzenie, które ma dostęp nie tylko do serca Ojca, ale także poznanie serc wszystkich ludzi. Żyjące Słowo jest Tym, który zna myśli i zamiary serca człowieka, jak to jest opisane w Hebrajczyków 4:12.

Do tego, żeby Oblubienica Chrystusa czyniła dzieła, które czynił Jezus, a nawet większe, będzie nam potrzebna ta sama manifestacja Ducha w nas i przez nas. To jest Boża obietnica! To jest miejsce jedności z Bogiem, które jest tak kompletne, że On będzie żyć w tej kompanii ludzi i wykonywać przez nią te same dzieła, które czynił na ziemi w ludzkiej postaci.

To jasne, że Izajasz 11:2 jest proroczym opisem Mesjasza i duchowego wyposażenia, które było utożsamieniem Jego życia i służby. Jezus powiedział, że tak, jak On został posłany przez Ojca, tak my jesteśmy posłani przez Niego. Jeśli Jezus funkcjonował w Siedmiorakim Duchu Bożym, to Oblubienica Chrystusa, kiedy osiągnie pełną dojrzałość, będzie także funkcjonować w tym samym objawieniu Boga! Są to:

Duch Pana.
Duchy mądrości i zrozumienia.
Duchy rady i mocy.
Duchy poznania i szacunku dla Boga.

Duchy są umieszczone w parach z powodu kompatybilnej natury ich funkcjonowania. W poprzedniej części omówiłem Duchy mądrości i zrozumienia z krótką analizą ich znaczenia i działania. W tym artykule zajmiemy się Duchami rady i mocy.

Definicja Rady i Mocy

Rada jest definiowana jako porada, plany lub napomnienia do rozwagi dla przywództwa, aby były podejmowane właściwe decyzje w celu wypełnienia Bożego planu i celu. Ten termin może zostać użyty w znaczeniu świeckiej lub ludzkiej rady, ale pierwotnie rada była otrzymywana przez Ducha Świętego.

Hebrajskim słowem oznaczającym radę jest „eca” עֵצָה , które wielokrotnie występuje w Starym Testamencie i jest tłumaczone jako rada, porada, doradzanie, lub cel. Jedno z pierwszych wystąpień tego terminu znajduje się w księdze Wyjścia 18:19 kiedy Jetro udziela rady Mojżeszowi odnośnie przywództwa w Izraelu.

Według Izajasza 9:6 Pan sam jest znany jako Cudowny Doradca. Doradcą jest ten, kto udziela rady lub formułuje plan do osiągnięcia szczególnego celu. Duch rady udziela porady z Bożego tronu i zapewnia doskonały plan lub strategię do wykonania specyficznego zadania. Pan nie tylko ma radę; On jest Duchem rady.

Moc pochodzi od hebrajskiego słowa „gwura” גְּבוּרָה i jest określana jako moc, siła, siła dająca odwagę, zwycięstwo i potężne czyny. Duch mocy przedstawia i demonstruje cudowne czyny i moce Ducha Świętego. Powt. Prawa 3:24 stwierdza:

„O Panie BOŻE, zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możną rękę twoją; Któryż bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak twoje, i tak potężnych czynów jak twoje?”

Te dwa Duchy działające w jedności funkcjonują przez Ducha Świętego dając rady, które formułują plan objawiający potężne dzieła i cudowne moce Boga.

Duchowe Prototypy

Kiedy po raz pierwszy zacząłem studiować życiorysy kilku przywódców 20-go wieku, odkryłem, że kilku z nich było podobnie oddzielonych i funkcjonowali w tych wyższych realiach mocy i autorytetu. Dotyczyło to Marii Woodworth-Etter, Johna G. Lake’a, Williama Branhama i innych. Wydawało się, że każdy z nich doszedł do takiego stanu w swoim życiu, który wymagał całkowitego poddania, co zadziałało jak katapulta, wyrzucając ich na zupełnie inny poziom duchowy, charakteryzujący ich wielkie służby. Uważam, że oni odkryli realność Hebrajczyków 6:5 i „zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego.”

Te służby funkcjonowały jako duchowe prototypy, więc możemy je zrozumieć i przygotować się do funkcjonowania w ten sam sposób jako oblubieńcza kompania. Pamiętam z tej lektury pewien incydent, który wydarzył się w służbie Williama Branhama, a który uderzył mnie niezwykłą demonstracją Ducha i znakiem tego, co miało przyjść.

Wydarzyło się to w latach 1930-ych krótko po jego ordynacji jako sługi w Kościele Baptystycznym. W czasie modlitwy miał pewne doświadczenie, w którym znalazł się w sali szpitalnej i zobaczył czarnego mężczyznę po wypadku komunikacyjnym. Ten wypadek ciężko zranił tego dżentelmena, sprawiając złamania wielu kości i ciężkie uszkodzenia narządów wewnętrznych. Niektóre złamane kości w jego klatce piersiowej znalazły się w pobliżu jego serca i płuc, uniemożliwiając jakikolwiek ruch ze strachu przed śmiercią.

Rokowanie było bardzo poważne. W tej wizji ten sługa znalazł się po jednej stronie łóżka patrząc na mężczyznę i rozumiejąc stan jego zdrowia. Poza tym widział jak dwoje białych ludzi weszło do sali i stanęli po drugiej stronie łóżka. W tym momencie zobaczył siebie wypowiadającego uzdrowienie dla człowieka, który wkrótce wyskoczył z łóżka, ubrał się i wypisał ze szpitala; potem wizja się skończyła.

Kilka dni później ten sługa odkrył, że ten dżentelmen istotnie był w szpitalu w takim stanie jak widział to w wizji. Wziął ze sobą przyjaciela i poszli do szpitala, powiedział mu, żeby zaczekał przed szpitalem, ponieważ wkrótce wyjdzie z niego czarny mężczyzna ubrany w specyficzny garnitur i śliwkowy kapelusz.

Branham wszedł do szpitala i odnalazł tę salę, którą widział w wizji. Tam znalazł tego dżentelmena, którego wcześniej widział, wszedł do sali i stanął. Jednak nie mógł się o niego pomodlić dopóki tych dwoje ludzi, których widział w wizji, stało po drugiej stronie łóżka. Kiedy tam stał, żona wysłuchała strasznego rokowania i lekarze nalegali, aby leżał nieruchomo, albo natychmiast umrze z powodu wewnętrznych obrażeń.

Wreszcie tych dwoje ludzi weszło do sali i stanęło po drugiej stronie łóżka. Okazało się, że to byli ludzie, którzy przebywali w samochodzie podczas wypadku. Kiedy weszli, mąż Boży nie modlił się o uzdrowienie…on je ogłosił. To już zostało zilustrowane w wizji. W momencie modlitwy mężczyzna natychmiast zareagował zrzucając z siebie przykrycie i wyskakując z łóżka ze słowami „Jestem uzdrowiony.”

Nie trzeba dodawać, że lekarze i pielęgniarki gorączkowo powstrzymywali mężczyznę ze strachu przed natychmiastową śmiercią. Ale dobra wiadomość jest taka, że on został całkowicie uzdrowiony. Podszedł do swojej szafki, wyjął ubranie, tak jak było to pokazane w wizji i wyszedł ze szpitala dokładnie na przyjaciela brata Branhama, tak jak on opisał, że to się stanie. To jest wyraźna ilustracja działania Duchów rady i mocy.

Cieszę się szczególnie z tego świadectwa ponieważ miało miejsce w ubiegłym pokoleniu. Jedną rzeczą jest czytanie cudownych opowiadań ze służby Jezusa, starotestamentowych proroków, czy pierwszych apostołów. Ale wydaje się czymś szczególnym i łatwiejszym do osiągnięcia, kiedy jest to dzieje się we współczesnym Kościele przez zwykłych ludzi, takich jak my.

Zastosowanie się do Rady Uwolniło Moc

Słowo rady weszło do sali i oczekiwało na swoiste okoliczności, by zaistnieć; wierne zastosowanie się  do słowa rady uwolniło Ducha mocy, aby mógł powstać cud. To jest ten sam biblijny model, który widzimy jak był objawiony w służbie Pana, a także u proroków Starego Testamentu, którzy okresowo funkcjonowali w tym Duchu.

Naaman był pouczony przez proroka Elizeusza, że ma się zanurzyć siedem razy w rzece Jordan; i jego zastosowanie tego słowa rady uwolniło Ducha mocy uzdrowiło go z trądu. Jezus nałożył błoto na oczy człowieka i powiedział mu, żeby poszedł do konkretnej sadzawki i zmył to błoto; jego skrupulatne posłuszeństwo słowu rady uwolniło Ducha mocy, dając człowiekowi wzrok. To zaledwie kilka z wielu biblijnych ilustracji przedstawiających funkcjonowanie Ducha rady i mocy.

Nie każde okoliczności będą tak wyraźnie przedstawione jak to było w wizji tego sługi. Ale niezależnie od tego, czy było to otrzymane na modlitwie, czy jest zapisane słowo prorocze, nasze staranne zastosowanie się do Bożej rady uwalnia Ducha mocy, aby działy się niesamowite rzeczy.

Rada Pana

W Objawieniu 3:18 Pan daje nam słowo rady mówiąc:

„Radzę ci, żebyś nabył ode Mnie złota oczyszczonego w ogniu, żebyś mógł być bogaty; i białe szaty, żebyś się ubrał, aby nie została obnażona twoja wstydliwa nagość; i namaść swoje oczy maścią, żebyś mógł widzieć.”

Oddanie siebie w posłuszeństwo dla rady Pana uwalnia upoważnienie do życia takim życiem, które zwycięża każdego ducha tego wieku i wszelką duchową opozycję, abyśmy mogli zasiadać z Nim na Jego tronie, tak jak On zwyciężył i zasiada z Ojcem.

 

Paul Keith i Wanda Davis
WhiteDove Ministries
Email: inquiries@whitedoveministries.org 

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: