Paul Keith Davis – Namaszczenie Oblubienicy Czasów Ostatecznych na Żniwo – część 4

4 Gru

 

Kiedy podróżowaliśmy z Wandą po U.S.A, Kanadzie i za granicami, zauważyliśmy powtarzający się temat w całym Ciele Chrystusa, angażujący tych, którzy żarliwie walczą o wiarę, która została dana świętym…to znaczy, że przechodzą oni przez poważne próby, uciski i oczyszczanie. Czyli, że żyjemy w dniach przepowiedzianych przez proroka Daniela, o których on powiedział:

„Idź swoją drogą, Danielu, bo te słowa są zakryte i zapieczętowane do końca czasu. Wielu będzie oczyszczonych, ale źli będą czynić zło; i żaden zły nie zrozumie, ale ci, którzy mają wejrzenie, zrozumieją.” Daniel 12:9-10

Wielu Bożych ludzi poznało proces oczyszczania z pierwszej ręki. Posiadanie zrozumienia Bożych dróg jest niezwykle ważne i będzie stanowiło podstawową linię podziału pomiędzy tymi, którzy są owocni, a tymi, którym skradziono ziarno Królestwa (Mateusz 13:19 & 23). Pismo mówi nam, że wielu Bożych ludzi zginie z powodu braku poznania i zrozumienia czasów. Jednakże zostaje udzielane wielkie zrozumienie, które wprowadzi ludzi do miejsca wspaniałej owocności.

Pamiętam te wcześniejsze dni kiedy po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że Bóg ciągle postępuje ze swoim ludem w taki sam sposób, jak jest to opisane w Biblii, i jaki byłem podekscytowany, kiedy odkryłem służbę Kennetha Hagina. Jedną z pierwszych jego książek, jakie przeczytałem i które wpłynęły na moje życie była „Wierzę w Wizje.”

Do dzisiaj twierdzę, że Pan użył tej książki, aby wywrzeć wpływ na moje życie. Od Taty Hagina przyswoiłem sobie poselstwo o nadprzyrodzonej wierze, życia w cudach i obiecanym nam zdrowiu oraz przezwyciężaniu planów przeciwnika. Mimo wszystko, nie można zaprzeczyć, że jest wielu wybranych przez Boga żołnierzy, którzy żyją w realiach radykalnej wiary i zostali przeprowadzeni przez skrajne okoliczności i oczyszczenie, które były czymś trudnym do interpretacji.

To działo się z jakiegoś powodu. Jednak trudno jest pogodzić ten proces z naszym wierzeniem w obfite życie obiecane w Piśmie, wielu wychodzi z tego oczyszczenia z boskim charakterem i jaśniejszą wizją Bożego planu na czasy ostateczne. Oni będą nazwani Oblubienicą Chrystusa, a ich służbę i życie będzie cechowało szczególne namaszczenie.

Wierzę, że ta grupa ludzi będzie synonimem tych, którzy zostali opisani w Objawieniu 2 & 3 jako ci, którzy „zwyciężyli.” „Temu, który zwycięża” – to ważna fraza zawierająca duchowe korzyści i błogosławieństwa. Mówią one o:

1. Spożywaniu z Drzewa Życia w Raju Bożym.
2. Zachowaniu od Drugiej Śmierci.
3. Jedzeniu Ukrytej Manny i Otrzymaniu Nowego Imienia Zapisanego na Białym Kamieniu.
4. Rządzeniu Narodami Laską Żelazną i Otrzymaniu Gwiazdy Porannej.
5. Przyodzianiu w Białe Szaty i Obietnicę, że On nie Wymaże Naszego Imienia z Księgi Życia; ale Pan wyzna Jego Imię Przed Ojcem i Przed Aniołami.
6. Staniu się Filarem w Świątyni Boga i Jego Imienia w Nowym Jeruzalem.
7. Zasiadaniu z Panem Na Jego Tronie, jak i On Zwyciężył i Zasiadł Na Tronie Ojca.

Zwycięzcy

W języku greckim wyrażenie „przezwyciężać” znaczy „być zwycięzcą.” Obecnie jest pewna liczba osób, wyłaniająca się jako „zwycięzcy”, którzy pokonali różne okoliczności, które wyszkoliły i oczyściły ich charakter. Wielu Generałów Wiary w historii Biblii dzięki przechodzonym próbom odkryło wyższe miejsca w Bogu.

Dawid znalazł wiarę i odpocznienie w Bogu wtedy, gdy Saul próbował zniszczyć jego szansę na rządzenie. Trójka hebrajskich młodzieńców odkryła Pana w płonącym piecu i wyszła całkowicie wolna od wszelkich więzów. Daniel znalazł Bożą ochronę i suwerenność w lwiej jamie. Mojżesz odkrył Boże odpocznienie w swoim czterdziestoletnim okresie szkolenia, kiedy pasł owce. Piotr był przesiany jak pszenica zanim osiągnął taki poziom charakteru, który był potrzebny do wygłoszenia w Dniu Pięćdziesiątnicy jednego z największych kazań, jakie kiedykolwiek miały miejsce.

Tę listę można kontynuować. Naszym zamiarem nie jest prorokowanie większych prób i ucisków, ale z nich wyłoni się grupa ludzi, którzy zdobędą namaszczenie i autorytet. Niezaprzeczalnym faktem jest, że wielu jest w tym procesie, ale potrzebujemy zrozumienia, że jest to część kwalifikacji… a nie dyskwalifikacji, jak podpowiada nam oskarżyciel.

Daniel prorokował, że w wyniku tego, ci ludzie zdobędą zrozumienie Bożych dróg i znaczenie Bożych czasów i sezonów. Mamy się o to starać usilnie. Duch Zrozumienia jest udzielany ludziom, którzy powstają w prawdziwym duchowym autorytecie i mocy, aby zebrać Żniwo.

Wielu będzie naprawdę ochrzczonych w Duchu Świętym i OGNIU, który strawi plewy samolubnych ambicji, ludzkich starań, i niewłaściwych motywacji. Bóg, który pragnie nas wypełnić i przebywać wśród nas jest ogniem trawiącym i Bogiem zazdrosnym. On chce nas całych!

Objawienie 5:6 ogłasza:

„I ujrzałem pomiędzy tronem (z czterema postaciami) a starszymi stojącego Baranka, jakby zabitego, mającego siedem rogów i siedmioro oczu, które są Siedmioma Duchami Bożymi, zesłanymi na całą ziemię.”

Ten, Który chodzi pośród siedmiu świeczników ma doskonałe wejrzenie i widzi te sprawy, które stoją pomiędzy nami a naszym najwyższym powołaniem. Bóg pragnie, abyśmy byli oświeceni i widzieli siebie i nasze okoliczności z Jego perspektywy. Czyniąc tak znajdziemy się w drodze do zwycięstwa i naszego przeznaczenia.

Siedmioraki Duch Boży

W poprzednich odcinkach omawiałem udzielanie Siedmiorakiego Ducha Bożego obiecanego tej Oblubieńczej Kompanii wezwanej do czynienia „większych dzieł.” Izajasz 11:1-2 mówi:

„I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na Nim Duch PANA, duch mądrości i zrozumienia, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni PANA.”

Jezus prorokował, że tak jak On został posłany, tak my będziemy posłani, aby czynić dzieła, które On czynił. Już nakreśliliśmy podstawy funkcjonowania Duchów Mądrości i Zrozumienia oraz Rady i Mocy, a teraz będziemy poszukiwać bardziej fundamentalnego zrozumienia Duchów Poznania i Pełnego Bojaźni Szacunku dla Boga.

Duchy Poznania i Bojaźni Pełnej Szacunku

Podobnie jak inne duchy zaznaczone  w Izajaszu 11:2, Duch Poznania i Bojaźni Pełnej Szacunku działają w jedności; tak jak to ma miejsce w funkcji „przyczyna i skutek”. Zostało to jasno naszkicowane w Jana 1, kiedy Natanael spotyka się z Panem Jezusem.

Kiedy Pan wybierał swoich uczniów, udał się do Galilei, znalazł Filipa i powołał go jako ucznia. Filip poszedł do swojego przyjaciela Natanaela i podzielił się z nim tym entuzjastycznym spotkaniem z Jezusem. Natanael raczej apatycznie odpowiedział: „Czy może być coś dobrego z Nazaretu?” Filip mądrze go zachęcił, aby sam się przekonał.

Kiedy Natanael się zbliżał do Niego, Pan powiedział: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu!” Podczas tej rozmowy Natanael był trochę zakłopotany tą odpowiedzią i zapytał Pana skąd zna jego charakter. Pan powiedział: „Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, kiedy byłeś pod drzewem figowym.” To proste wyrażenie zawierające nadprzyrodzony wgląd dany przez Ducha Poznania sprowokował Natanaela do udzielenia odpowiedzi, która była zainspirowana bojaźnią przed naturą Boga: „Rabbi, ty jesteś Synem Bożym! Ty jesteś Królem Izraela!”

Ta odpowiedź różniła się od jego wcześniejszego postrzegania! Najwyraźniej duchowa atmosfera, która otaczała to spotkanie, przeniknęła serce Natanaela wywołując u niego wiarę zainspirowaną przez bojaźń, która zmieniła resztę jego życia. Tak działają Duchy Poznania i Pełnej Czci Bojaźni.

Definicje Poznania i Pełnej Czci Bojaźni

Duch Poznania wywodzi się z hebrajskiego słowa „da’at” דַּעַת i można go zdefiniować jako wiedzę udzieloną duchowo, umiejętność, świadomość, rozumienie i rozeznanie, które jako wskazówki i wejrzenie są przekazywane z serca Boga i Jego suwerenności.

Duch Pełnej Czci Bojaźni jest wzięty z hebrajskiego słowa „jir’a” יִרְאָה oznaczającego budzący respekt, straszny, niesamowity. Pełna Czci Bojaźń w swojej najczystszej formie rodzi się z miłości. Boimy się Boga, ponieważ Go kochamy i mamy objawione poznanie Jego natury i charakteru. To Duch Święty wywołuje pełną czci bojaźń Bożą. Bojaźń Pańska nie oznacza, że obawiamy się Boga, ale dzięki temu objawieniu, jaki wspaniały On jest naprawdę, nasza wiara jest wynoszona ze świata nadprzyrodzonego.

Te dwa funkcjonujące w zgodzie duchy umożliwiają działanie Ducha Świętego, który udziela zrozumienia od Boga ze zdolnością do rozeznawania ludzkich serc i różnych sytuacji, co prowadzi do zdrowej i pełnej czci bojaźni Bożej. Poznanie i pełna czci bojaźń otwierają duchowe realia i oświetlają nasze oczy zrozumienia, aby wejrzeć w Boga, co daje zdrową i przytłaczającą cześć dla charakteru Boga, która wspiera intymną relację i obfitość Bożego błogosławieństwa.

Objawienie Sekretów Serca  

Ta sama zasada jest także nakreślona w 1 Kor 14:24-25:

„Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: Prawdziwie Bóg jest pośród was.”

Apostoł Paweł opisuje w tym fragmencie jak nadprzyrodzone udzielenie sekretów serca wywołuje rezultat, który jest inspirowany przez bojaźń. Zobaczyłem tę koncepcję w działaniu, kiedy Duch Święty jest potężnie obecny, aby objawiać informacje o życiu jakiejś osoby, której usługujemy i nie mieliśmy możliwości dowiedzieć się o nich w naturalny sposób. To zawsze daje te same rezultaty, jakie Paweł opisał w tym fragmencie. Ci ludzie dowiadują się, że Bóg jest obecny i czyni niesamowite rzeczy. I to oni podejmują wtedy decyzję, czy przyjmą czy też odrzucą łaskę, która jest im oferowana.

Kiedy studiowałem historię Kościoła, a szczególnie to, co zostało nazwane Głosem Uzdrowienia/przebudzeniem Późnego Deszczu, to zauważyłem wiele miejsc, gdzie działała ta zasada i dawała niezwykłe wyniki. Rozmawiałem właśnie z wieloma osobami, które uczestniczyły w tych spotkaniach w latach 50-ych i 60-ych. Pytałem jak to było, kiedy znajdowali się w atmosferze objawienia się Bożej Obecności, kiedy były objawiane nazwiska osób, adresy, ukryte pragnienia, osobiste potrzeby i inne informacje znane tylko Bogu.

Odpowiedź była taka sama… wszyscy mówili o Bojaźni Pańskiej, która się wówczas objawiała i była prawie namacalna, i ta postawa doprowadziła do tego, że działy się rzeczy, które mogły się wydarzyć tylko w takiej Bożej atmosferze.

Jak desperacko potrzebujemy powrotu do tych błogosławieństw i funkcjonowania w Siedmiorakim Duchu Bożym, które daje takie rezultaty. Historia odnotowuje niezliczone miliony, które zostały zbawione w tym przebudzeniu i innych, którzy zostali uzdrowieni i uwolnieni w nadprzyrodzony sposób z najbardziej obrzydliwych chorób.

Dotarcie do tej rzeczywistości może zostać odkryte przez przyjęcie procesu oczyszczenia i przygotowania, abyśmy posiedli taki charakter i współczucie, że zostaną nam powierzone „sekrety Pana” i boskie informacje, aby były użyte w procesie uzdrowienia do wprowadzenia atmosfery Bojaźni Pełnej Czci.

Psalm 25 ogłasza:

„Kto jest tym mężem, który się boi PANA? On nauczy go dróg, które On wybiera. On sam będzie przebywał w szczęściu, a jego potomstwo odziedziczy ziemię. Sekret PANA jest z tymi, którzy się Go boją, a On im pokaże swoje przymierze.”

Paul Keith i Wanda Davis
WhiteDove Ministries
Email: inquiries@whitedoveministries.org 

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Tłumaczenie wersetów biblijnych z języka angielskiego.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: