James Goll – Jezus i Aniołowie Służebni

13 Gru

Od Steve’a Shultza:

Mój przyjaciel James Goll jest wspaniałym nauczycielem. Tutaj James naucza o aniołach służebnych w życiu Jezusa. Temat bardzo na czasie, bo niedługo będziemy świętować urodziny naszego Pana i Zbawiciela.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Załozyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

James W. Goll

Jezus i Aniołowie Służebni

Najbardziej Zdumiewająca Lekcja w Historii

A. Myśli z Kolosan 1:16

Paweł, umiłowany apostoł daje nam wspaniałe wejrzenie w Kolosan 1:16: „Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.”

Jezus stworzył wszystko, sfery i moce. Wszystkie rzeczy stworzone w Niebie i na ziemi mają ten sam ostateczny cel – służyć Bożym planom i oddawać Mu chwałę!

B. 1 Tymoteusz 3:14-16

Paweł podaje nam także krótkie, jedyne w swoim rodzaju poselstwo Ewangelii:

„Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie; gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały.” (1 Tymoteusz 3:14-16).

Uwielbienie Chrystusa Przed Jego Wcieleniem

Jakieś 700 lat przed narodzeniem Jezusa w Betlejem, około roku 740 przed Chrystusem prorok Izajasz znalazł się w Świątyni, uwielbiając Boga (Izajasz 6:1-5). Prawdopodobnie opłakiwał śmierć Króla Uzjasza. I wówczas Izajasz przeżył nawiedzenie aniołów, ale cała jego uwaga była skupiona na Tym, który był „wysoki i wyniosły” i którego chwała wypełniała świątynię.

Kiedy została usunięta zasłona pomiędzy tym, co doczesne a tym, co wieczne, Izajasz miał pokazane uwielbienie z Nieba, którego częścią byli płomienni serafini, którzy wołali: „Święty, święty, święty jest Pan Wszechmocny.” Ci aniołowie w akcie pokory i uwielbienia zakrywali swoimi skrzydłami swoje oblicza. Ale może jest coś więcej. Nowy Testament mówi nam (w 1 Tymoteusza 6:16), że Bóg mieszka w „światłości niedostępnej.” Bez względu na tą niesamowitą jasność, która emanowała od samych aniołów, oni musieli częściowo zakrywać się przed jaśniejącą, przeszywającą obecnością Boga, który jest całkowicie święty!

To jest jeden z wielu obrazów, jakie nam dano, w którym aniołowie w Niebie uwielbiają Chrystusa przed Jego narodzeniem. To jest naprawdę wspaniałe!

Proklamowanie Narodzenia Chrystusa

A. Zwiastowanie (Łukasz 1:26-38):

Gabriel ogłosił Marii, że znalazła ona łaskę u Boga, urodzi dziecko, a Jego imię będzie  Jezus – to znaczy „Pan zbawia” czy „Pan jest naszym zbawieniem.”

Maria odpowiedziała pytaniem jak to się stanie, bo była dziewicą (werset 34). Wersety 35 do 37 stanowią zapis najbardziej zdumiewającej konwersacji pomiędzy tym anielskim posłańcem i Marią, osobą wybraną. Maria uwierzyła mu i powiedziała: „Niech mi się stanie według słowa twego” (Łukasz 1:38).

B. Ogłoszenie Narodzenia Józefowi:

Mateusz 1:19-21, 24-25 A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.

…A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.

C. Ogłoszenie Narodzenia Pasterzom:

Łukasz 2:8-14 A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

Usługiwanie Jezusowi Podczas Jego Ziemskiej Służby

A. Podczas Ziemskiego Dzieciństwa Chrystusa (Przeczytaj Mateusza 2:13-20)

B. Jego Doświadczenia na Pustyni:

Mateusz 4:11 Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.

C. Jego Doświadczenie w Getsemane:

Łukasz 22:43 A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go.

D. Jego Ukrzyżowanie:

Mateusz 26:52-54 Wtedy rzecze mu Jezus: Włóż miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów? Ale jak by wtedy wypełniły się Pisma, że tak się stać musi?

Usługiwanie przy Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Jezusa

A. Usługiwanie podczas Jego Zmartwychwstania:

Mateusz 28:1-9 A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon.

B. Usługiwanie Przy Jego Wniebowstąpieniu:

Dzieje 1:8-11 „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.”

Drugie Przyjście

Pismo mówi, że kiedy Pan Jezus Chrystus powróci na ziemię w postaci, będą Mu towarzyszyć zastępy aniołów. Rozważ:

A. Mateusz 16:27 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami

B. Mateusz 25:31 A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.

C. 2 Tesaloniczan 1:6-8 Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa.

Wieczne Wywyższenie Chrystusa

Jedną z najwspanialszych posług aniołów jest uwielbienie. Zaczynają oni tutaj, robią to przez wieki, i będą to robić przez całą wieczność. Uwielbiają Boga! Aniołowie wywyższają Baranka.

Objawienie 5:11-14 A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; i mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Zawołajmy do Boga – żeby otworzył nam oczy, abyśmy ujrzeli to co widzą aniołowie gdy uwielbiają Baranka, który jest tego godzien!

To studium pochodzi z the Angelic Encounters Study Guide. Ufam, że te informacje będą stanowić dla ciebie inspirację.

Błogosławię Cię!

James W. Goll
Encounters Network • PrayerStorm • Compassion Acts
Email: info@encountersnetwork.com

Dr James W. Goll jest Prezydentem Encounters Network, Dyrektorem Prayer Storm i koordynuje Encounters Alliance, koalicję przywódców. Jest Dyrektorem e-szkoły God Encounters Training, i członkiem zespołu apostolskiego the Harvest International Ministries. Dzielił się poselstwem o Jezusie w ponad 50 narodach na całym świecie, nauczając i udzielając mocy wstawiennictwa, służby proroczej i życia w Duchu. James jest autorem licznych książek i wielu studiów biblijnych, a także setek nagrań audio i wideo. James przez 28 lat był mężem Michal Ann, która jesienią 2008 odeszła do Pana. James ma czworo dorosłych dzieci, które wszystkie kochają Jezusa i stanowią rodzinę zamieszkałą w pagórkowatej okolicy Franklin, Tennessee.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: