Lars Enarson Golgota – Kiedy, Gdzie i Jak? cz.3

9 Kwi
Źródło: www.thewatchman.org

Część 3

„A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem—chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Mesjasz za grzechy nasze według Pism, że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism, i że ukazał się Kefie, potem dwunastu.” (1 Kor 15:1-5)

Fundamentem ewangelii jest to, że Mesjasz umarł za nasze grzechy „według Pism.” Teraz będziemy kontynuować badanie kwestii: Gdzie umarł Jeszua?

W części 2 tej serii o Golgocie wspomnieliśmy, że ani jedno z tradycyjnych miejsc w Jeruzalem: Kościół Grobu Pańskiego ani Golgota Gordona nie pasują do opisu „według Pism.” Podaliśmy trzy powody tego, że miejscem ukrzyżowania była Góra Oliwna.

1.Jn 1:29 Jeszua był wypełnieniem ofiar zarządzonych w Torze. Każda ofiara była zawsze składana „przed PANEM”, aby była przyjęta. “Przed Panem” znaczy na wschód od Miejsca Najświętszego.

2.Hebr 9:13-14; 13:10-12 i Liczb 19:4 Beit haDeszen, miejsce, gdzie spalano na popiół ofiary za grzech i czerwoną jałówkę znajdowało się na Górze Oliwnej. Z pewnością nie przenoszono tych zwierząt przez Jeruzalem do jakiegoś miejsca na zachodzie czy północy miasta, za PANEM. Cień i obiekt muszą być zgodne. Hebr 10:1 mówi: „Bo Pismo, zawierając cień dóbr przyszłych…”

3.Liczb 1:2 i Wyjścia 38:26 Golgota pochodzi od hebrajskiego słowa gulgolet, co oznacza „miejsce numerowania,” miejsce, gdzie „głowa” każdego Izraelczyka była liczona przez pobieranie podatku świątynnego. Według Ez 43:21 to miejsce (mifkad) było obok Beit haDeszen na Górze Oliwnej. Lud był zawsze liczony przed PANEM.

4.Mat 27:50-54 i Łuk 23:45-47 Tylko z Góry Oliwnej można było zobaczyć, co się działo w Świątyni, gdy ogromna i gruba zasłona była rozrywana z góry na dół.

W tym tygodniu zbadamy nieco więcej informacji z Pism o tym, gdzie Jeszua umarł, ale także przypomnimy dane z historii dotyczące Góry Oliwnej jako miejsca, gdzie znajdowała się Golgota.

Więcej Dowodów

Już czytaliśmy z Hebr 13:12, że miejsce, w którym umarł Jeszua było zlokalizowane na zewnątrz Jeruzalem. W Jana 19:19-21 zobaczyliśmy, że umarł „blisko miasta.”

„A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było napisane: JESZUA Z NAZARETU, KRÓL ŻYDÓW.’ A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jeszua został ukrzyżowany; a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku.”

W tekście greckim w tym fragmencie nie jest właściwie napisane, że Jeszua był ukrzyżowany „blisko miasta”, ale „blisko miejsca miasta.” Co znaczy „miejsce miasta”? W Jn 11:47-48 widzimy, że „miejsce” jest innym słowem użytym do opisania Świątyni. „Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: ‚Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego; wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą nam zarówno nasze miejsce jak i nasz naród.” Przekład NIV posiada przypis na marginesie słowa „miejsce,” który mówi: „lub świątynię.” Widzimy, że to samo wyrażenie jest użyte także w kontekście Świątyni w Dz 6:13-14. „Ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i Torze. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jeszua z Nazaretu zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które nam przekazał Mojżesz.”

Świątynia była zlokalizowana we wschodniej części starożytnego Jeruzalem, gdzie dziś jest Wzgórze Świątynne. Jeśli Jeszua został ukrzyżowany na zewnątrz miasta, ale blisko Świątyni, to oznacza, że musiał  umrzeć po wschodniej stronie miasta na Górze Oliwnej. Tylko na Górze Oliwnej można być na zewnątrz Jeruzalem, ale blisko Świątyni. Kościół Grobu Pańskiego i Golgota Gordona są w pobliżu miasta, ale z dala od „miejsca miasta.” Wnętrze miasta znajduje się pomiędzy tymi miejscami i „miejscem miasta,” to znaczy tym, gdzie stała Świątynia.

Zbadajmy więcej miejsc w Pismach, mówiących o miejscu pochówku Jeszui. W Jn 19:41-42 czytamy, że miejsce ukrzyżowania Jeszui i pochówku były w tym samym rejonie:„A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc, z powodu żydowskiego dnia Przygotowania, że blisko był grób, położyli Jeszuę.”

Izajasz 53:9 mówi: „I wyznaczyli mu grób wśród bezbożnych i w śmierci swej był na równi z bogaczem (BT).” Kiedy Jeszua umarł znalazł się tam, gdzie bogacz. Josef z Arymatei, który pochował Jeszuę w swoim własnym grobie, był bogatym człowiekiem. „A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Josef, który też był uczniem Jeszui. Ten przyszedł do Piłata i prosił go o ciało Jeszui. Wtedy Piłat kazał mu je wydać. A Josef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło, i złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale, i zatoczył przed wejście do grobu wielki kamień i odszedł.” (Mt 27:57-60)

W Marka 15:43 czytamy, że Josef z Arymatei był nie tylko bogatym człowiekiem, ale był także członkiem Sanhedrynu.„Przyszedł Josef z Arymatei, znakomity członek Rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego; on śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jeszui.”

Każdy, kto jest zaznajomiony z wiarą Żydów wie, że ten sprawiedliwy i bogaty Żyd prawdopodobnie nabył dla siebie grób na Górze Oliwnej. Do dzisiejszego dnia nie ma wątpliwości, że miejscem numer jeden gdzie chciałbyś być pochowanym, mając dość pieniędzy, jest Góra Oliwna, jak widzimy to nadal w Jeruzalem. W wierze żydowskiej oznacza to, że jesteś „na pierwszej linii” przy zmartwychwstaniu, kiedy Mesjasz postawi swoje stopy na Górze Oliwnej.

W Mat 27:60 jest powiedziane, że grób Josefa był nowym grobem. Ze źródeł historycznych wiemy, że w czasach służby Jeszui zostało wykutych w skałach wiele nowych grobów w południowej części Góry Oliwnej. To jest prawdopodobnie powód Jego słów z Mat. 23:27, bo z miejsca, gdzie przemawiał Świątyni, prawdopodobnie widział te piękne, nowo pobielone groby: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości.” Malowanie grobów na biało służyło dwóm celom: naznaczenie ich, aby ludzie przypadkiem nie stali się nieczyści przez kontakt z umarłym, ale także upiększało je, aby zrobić wrażenie.

Nawet jeśli to nie jest zdecydowany dowód, to przynajmniej sprawia, że Góra Oliwna jest najbardziej naturalną opcją jako miejsce śmierci i pogrzebu Jeszui, bo prorokowano o Mesjaszu, że miał być pochowany z bogaczem, a Josef z Arymatei był zarówno sprawiedliwym jak i bogatym Żydem. Najbardziej naturalnym wyborem dla niego, jako członka Sanhedrynu było wykucie dla siebie nowego grobu na Górze Oliwnej.

Miejsce na Rzymskie Ukrzyżowanie

Poza informacjami z Pisma posiadamy także cenne informacje historyczne dotyczące rzymskiego sposobu krzyżowania przestępców. Nicholas Kokkinos w książce zatytułowanej „The Enigma of Jesus the Galilaean” (Tajemnica Jezusa Galilejczyka) opierając się na źródłach rzymskich i greckich stwierdza, że w wyborze miejsca do ukrzyżowania przestępcy Rzymianie kierowali się trzema głównymi zasadami:

1.Miejscem przestępstwa

2.Miejscem aresztowania

3.Wyniosłościami terenu i/lub skrzyżowaniami dróg

Powodem, który stał za takim wyborem była chęć upublicznienia ukrzyżowania w celu wzbudzenia lęku i respektu, aby ludzi odstraszyć od popełnienia takich samych przestępstw przeciw prawu. Stąd Rzymianie umieszczali napis nad przestępcą, aby ogłosić, co uczynił, o czym czytamy w Jn 19:19-20,

„A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było napisane: ‘JESZUA Z NAZARETU, KRÓL ŻYDÓW.’ A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce; a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku.”

Jak miałoby się miejsce przestępstwa do tego wykroczenia?To łatwe pytanie. W Łuk 19:37-38 czytamy: „Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: ‚Błogosławiony, który przychodzi jako Król w imieniu Pańskim! Na niebie pokój i chwała na wysokościach!'” Góra Oliwna była miejscem “zbrodni”. To tu przyjął on chwałę tłumów ogłaszających go jako króla.

Arcykapłani i członkowie rady powiedzieli do Piłata: „Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza; każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi!”(Jn 19:12). Jeśli musiałby wybrać miejsce poza miastem, znane z popełnienia przestępstwa przez Jeszuę, uznającego się jako króla, wybrałby oczywiście Górę Oliwną. Nigdzie w Ewangeliach nie czytamy o jakiejkolwiek działalności Jeszui poza Jeruzalem, z wyjątkiem terenów na wschód od miasta, na Górze Oliwnej. I tu został on ogłoszony królem.

Gdy miejsce przestępstwa nie miało odpowiedniego położenia dla ukrzyżowania, to następną alternatywą determinującą lokalizację ukrzyżowania przestępcy było miejsce aresztowania. Gdzie aresztowano Jeszuę? W Ogrodzie Getsemane na Górze Oliwnej! „A gdy odśpiewali Hallel, wyszli ku Górze Oliwnej. …Wtedy idzie Jeszua z nimi do miejsca zwanego Getsemane, i mówi do uczniów, ‚Pozostańcie tu, podczas gdy ja pójdę się modlić.'” (Mt 26:30,36)

Po trzecie Rzymianie wybierali wysokie miejsca, widoczne dla możliwie największej liczby osób, zwłaszcza w pobliżu dróg. Nie było miejsca lepiej usytuowanego niż Góra Oliwna. To było oczywiście miejsce położone wysoko i było bardzo uczęszczanym traktem dla wszystkich pielgrzymów przybywających do miasta na to wielkie święto, jak czytamy w Jn 19:20: „A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jeszua został ukrzyżowany: a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku.”„A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi.” W Mat 27:39 czytamy, że ludzie przechodzili koło tego miejsca:

Zobaczmy wreszcie czwarty możliwy scenariusz, który także wskazuje na Górę Oliwną. W 19 rozdziale Jana czytamy:

„A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno ‚Ukrzyżuj, ukrzyżuj!’ Rzekł do nich Piłat: ‚Weżcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję.’ Odpowiedzieli mu Żydzi: “My mamy prawo, a według naszego prawa on powinien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym.’ …A oni wołali: ‚Precz z nim! Precz z nim!Ukrzyżuj go!’ Rzekł do nich Piłat: ‚Króla waszego mam ukrzyżować?’ Arcykapłani odpowiedzieli: ‚Nie mamy króla, tylko cesarza!’ Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową.Wzięli więc Jeszuę i odprowadzli go.” (Jn 19:6-7,15-16)

Zgodnie z tą informacją Piłat powiedział arcykapłanowi i ich sługom, żeby ukrzyżowali Jeszuę. Ponieważ Piłat wiedział, że Jeszua był niezwykle lubiany przez tłumy, oczywiście starał się uniknąć odpowiedzialności za śmierć Jeszui.Powiedziano, że Piłat go wydał arcykapłanowi i ich sługom na ukrzyżowanie, a oni go wzięli i odprowadzili. Jeśli dano by im możliwość wyboru miejsca jego ukrzyżowania, to jedynym miejscem, dokąd by zabrano Jeszuę znajduje się na wschód od Świątyni, poza miastem, na Górze Oliwnej. Gdyby Jeszua popełnił bluźnierstwo, musiałby ponieść śmierć „przed PANEM”, aby wina została usunięta z Ziemi. Czytamy o tym w Liczb 25:4:

„I rzekł PAN do Mojżesza: ‚Zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed PANEM w słońcu, a odwróci się płomienny gniew PANA od Izraela.'”

Góra Oliwna we Wczesnej Tradycji Chrześcijańskiej

Czy są wreszcie jakieś dowody z chrześcijańskich zapisów i tradycji, że Góra Oliwna jest miejscem, gdzie umarł Jeszua? Tak, są. Chociaż Konstantyn przez swoją matkę Helenę w 326 roku oficjalnie ustanowił Kościół Grobu Pańskiego jako miejsce śmierci i zmartwychwstania Jeszui, mamy historyczne zapiski wskazujące, że to Góra Oliwna jest tym miejscem. 

Euzebiusz, najbardziej znany historyk Wczesnego Kościoła, w swoich wcześniejszych pismach wspomina tylko dwa miejsca, które chrześcijańscy pielgrzymi odwiedzali w Ziemi Świętej przed panowaniem Konstantyna. To było Betlejem i Góra Oliwna.1 Oto co Euzebiusz napisał o Górze Oliwnej:

„Wierzący w Chrystusa zgromadzają się ze wszystkich części świata, od dawnych czasów, nie z powodu chwały Jeruzalem, ale …żeby sprawować nabożeństwa na Górze Oliwnej naprzeciwko miasta, dokąd wyemigrowała chwała Pana, kiedy opuściła dawne miasto.”2

Ani jedno słowo nie zostało wypowiedziane o miejscu na zachód od Wzgórza Świątynnego, gdzie ostatecznie zbudowano Kościół Grobu Pańskiego. Chrześcijanie ze wszystkich części świata, według Euzebiusza przychodzili raczej na Górę Oliwną.

 

Euzebiusz napisał później w innej książce, już po tym, jak Konstantyn został cesarzem, że odkrycie przez Helenę „prawdziwej Golgoty” było „sprzeczne z oczekiwaniami.”3Musimy pamiętać, że Euzebiusz, który większość swojego życia spędził w Cezarei, był bardzo dobrze zaznajomiony z historią Ziemi Świętej. Powodem zaskoczenia było to, że żaden chrześcijański pielgrzym nigdy nie odwiedził tego miejsca przed rokiem 326. Według Euzebiusza odwiedzali oni pewną grotę na Górze Oliwnej i tam mieli nabożeństwa. Dr John Wilkinson w swojej książce The Jerusalem Jesus Knew – An Archeological Guide to the Gospels (Jeruzalem Znane Jezusowi – Archeologiczny Przewodnik po Ewangeliach) również wspomina tę grotę.

Oto dlaczego Euzebiusz napisał, że „odkrycie” królowej Heleny było „sprzeczne z oczekiwaniami.” Euzebiusz był osobistym kapelanem Konstantyna i dlatego każde mocniejsze sformułowanie mogłoby spowodować skrócenie go o głowę. Zanim Konstantyn został cesarzem Euzebiusz napisał, że Kościół Boży „został założony na Górze Oliwnej”4 i że to było tam, gdzie znajdowała się jego kwatera główna założona po zniszczeniu Jeruzalem w 70 roku. Górę Oliwną nazwał Nową Górą Syjon.

Istnieje kilka interesujących informacji od chrześcijańskiego pielgrzyma znanego jako Pielgrzym Bordeaux, który przybył do Jeruzalem w roku 333, w czasie, kiedy rozpoczęto budowę Kościoła Grobu Pańskiego. Człowiek ten wspomina w swoim planie podróży, że odwiedził mały pagórek na szczycie Góry Oliwnej. Ku zdumieniu uczonych ogłosił on, że miała tam miejsce transfiguracja (przemienienie) Jezusa. To był oczywisty błąd. Ale interesujący jest najbardziej prawdopodobny powód tego błędu. Łacińskie słowo określające transfigurację to transfigurare, podczas gdy słowem ukrzyżowanie jest transfigere. Ten drogi pielgrzym prawdopodobnie pomylił te słowa ze sobą, ponieważ brzmią bardzo podobnie.5 To jest mocna wskazówka, że chodziło otransfigere (ukrzyżowanie), które miało miejsce na Górze Oliwnej, a nie transfigurare (transfiguracja). Możliwe, że miejscowi chrześcijanie zaczęli mylić te rzeczy po tym, jak królowa Helena odwiedziła Jeruzalem, a cesarz Konstantyn rozpoczął budowę Kościoła Grobu Pańskiego.

Istnieje też cytat z wypowiedzi innego chrześcijańskiego pielgrzyma zwanego Bratem Feliksem Fabri, który odwiedził Jeruzalem i Górę Oliwną w roku 1484. Góra Oliwna w tradycji żydowskiej jest znana jako Góra Światła. Fabri napisał w swoim dzienniku, że jednym z powodów takiej nazwy tej góry było to, że kapłani rozpalali tam ogromne ognisko w celu spalenia ofiary z Czerwonej Jałówki.6 Jak stwierdziliśmy już wcześniej, było to miejsce, gdzie zgodnie z Listem do Hebrajczyków, umarł Jeszua.

Podsumowanie

W następnym tygodniu zbadamy jak Jeszua umarł. Zobaczyliśmy jak daleko tradycja chrześcijańska odeszła od Pism i poprzekręcała fakty dotyczące tego kiedy i gdzie Jeszua umarł za nasze grzechy. Wielki Tydzień, Wielki Piątek, Niedziela Zmartwychwstania, Kościół Grobu Pańskiego, Via Dolorosa i tak dalej, różne chrześcijańskie tradycje są w opozycji wobec Pism i wiary raz na zawsze udzielonej świętym.

Te fałszywe tradycje przesłaniają prawdziwe świadectwo Ojca o Synu. Przyszedł czas, żeby prawda z Pism o Mesjaszu była odbudowana, aby Baranek Boży, który gładzi grzech świata został objawiony Izraelowi.

„Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi! Torujcie, torujcie drogę, usuwajcie kamienie! Podnieście sztandar nad ludami. Oto PAN ogłosił aż po krańce ziemi: ‚powiedzcie córce Syjonu: ‚Oto nadchodzi twoje zbawienie.'” (Iz 62:10-11)

W części 4 tej serii o Golgocie zbadamy co Pisma mówią o tym jak Jeszua umarł za grzechy świata. 

„Przygotujcie Drogę dla PANA”

 1 
To zostało napisane w roku 303 zanim królowa Helena „odkryła” miejsce śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

2 Euzebiusz, Demonstratio Evangelica, Bk VI. Ch. 18

3 Euzebiusz Życie Konstantyna, 3:28

4 Ibid.

5 Ernest L. Martin, Sekrety Golgoty, Associates for Scriptural Knowledge, Portland, OR, 1996

6 Teksty Palestyńskiego Pielgrzyma, Vol VII, pp. 495-499.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: