Bob i Bonnie Jones – Położne przy Porodzie Dzieci Obietnicy

4 Wrz

Od Steve’a Shultza:

Doskonałym planem Boga było to, że wybrał kobiety, aby rodziły dzieci… i one wiedzą jak rodzić nowe rzeczy! Wstawiennictwo jest kluczem do narodzin nowych Bożych rzeczy, i kiedy będziesz czytać ten artykuł Boba Jonesa, dowiesz się więcej o tym, jak Bóg działa przez kobiety w Kościele.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Bob i Bonnie Jones

Położne przy Porodzie Dzieci Obietnicy  

Wyraźne Słowo do Kościoła

Usłyszałem ostatnio jak Pan mówi: „Poruszam wodami wstawiennictwa w Ciele, aby przynieść nowe życie i przynieść je w obfitości, i wyleję Mojego Ducha na tych, którzy chodzą w posłuszeństwie Mojemu Słowu. Niech nikt nie mówi: Jestem słaby, bo tam, gdzie zgromadzi się dwóch i więcej, tam jestem z wami „ (Mateusz18:20).

Kobiety zejdą się razem we wstawiennictwie jako „położne” i będą w nim trwać, aż dojdzie do porodu. Położne to kobiety, które opiekują się ciężarną kobietą podczas ciąży i porodu. Oferują wsparcie, opiekę i radę dla matki i całej rodziny. Kościół już zbyt długo jest w ciąży, jego bóle porodowe są nasilone, ale już się ukazuje główka dziecka i pojawi się w świetle chwały Pana.

Te położne będą pomagać przy porodzie dzieci obietnicy. Te dzieci są Izaakami, którzy nadchodzą i mają się urodzić, aby objąć swoje długo wyczekiwane prawo wynikające z pozycji narodzin! Wszystkie błogosławieństwa, które Bóg dał Abrahamowi, są nadane także jego potomstwu. Izaak jest naturalnym synem obietnicy, a my jesteśmy potomstwem Abrahama na podstawie wiary (Hebrajczyków 11:12).

Co jest tym prawem Izaaka wynikającym z urodzenia? To błogosławieństwa studni Abrahama w Beer-Szebie.

Posłuszeństwo jest Kluczem!

W Księdze Rodzaju 26:1 Izaak rozpoczyna podróż do Egiptu, ponieważ w kraju nastał głód, jednak Pan zwrócił się do niego i powiedział: „Nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem” (werset 2). Izaak i Rebeka posłusznie powrócili do kraju Gerar, należącego do filistyńskiego króla Abimelecha, gdzie kiedyś Abraham wykopał trzy studnie. Po upływie pewnego czasu Filistyni zatrzymali ich w tej ziemi, co reprezentuje świat demonów i ziemskie żądze.

Pasterze Izaaka zaczęli odkopywać te trzy studnie, nazywając je tymi samymi nazwami, które nadał im Abraham. Pasterze Geraru i pasterze Izaaka pokłócili się przy tych studniach, twierdząc, że ta woda należy do nich (Rodzaju 26:18). Tak samo jest dzisiaj, Ciało Chrystusa jest ze sobą skłócone. Przywódcy nie chcą zaakceptować zwyczajów innych grup i chodzić w miłości; decydują się na chodzenie w pysze. Ich owce są krzywdzone i żyją w lęku, zamiast chodzić w wierze. Owce bardziej boją się człowieka niż odczuwają pełną szacunku i czci bojaźń przed Bogiem.

Trzy Studnie

Pierwsza studnia – Esek znaczy konflikt i niezgoda, ponieważ to jest wywołane przez zazdrość u innych. Pasterze filistyńscy kłócili się nad tą studnią z pasterzami Izaaka.

Druga studnia – Sytna znaczy oskarżenie i wrogość, ponieważ tutaj pasterze kłócili się zawzięcie i kłótniom nie było końca.

Trzecia studnia – Rehowot znaczy szerokie miejsce i płynące wody. Ta studnia została wykopana tylko przez sługi Izaaka i tu nie było kłótni. Otrzymali oni objawienie wspólnego działania dla osiągnięcia większego celu. Sądzę, że sięgnęli do obietnic, które Bóg dał Abrahamowi i w ten sam sposób my możemy sięgać do nich dziś.

Potem przeniósł się stamtąd i wykopał inną studnię, o którą nie było już żadnego sporu; i nazwał ją Rechowot, i rzekł: Teraz Pan dał nam wolną przestrzeń, tak że możemy rozmnażać się w tym kraju. I wyruszył stamtąd do Beer-Szeby. Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom Ja z tobą i będę ci błogosławił, i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego. I zbudował tam ołtarz, i wzywał imienia Pana, i rozbił tam namiot swój, tam też wykopali słudzy Izaaka studnię. Rodzaju 26:22-25

Beer-Szeba

To miejsce zostało nazwane Beer-Szeba, ponieważ była to studnia przysięgi; tu zostało zawarte przymierze. W Beer-Szebie doszło do ważnych spotkań Boga z człowiekiem. Tutaj Bóg objawił się Hagar (Rodzaju 21:17), Izaakowi (Rodzaju 26:23-33) i Jakubowi (Rodzaju 46:1-5).

Abimelech rozpoznał względy, które Izaak miał u Boga. Dlatego też Abimelech chciał zawrzeć przymierze czy zaprzysiężenie z Izaakiem, więc Izaak nie chciał go skrzywdzić. Kiedy jesteśmy w przymierzu z Bogiem, wtedy nawet nasi wrogowie zdadzą sobie sprawę, że Jego błogosławieństwa i oni będą bać się naszego Boga.

Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. Rodzaju 22:17

Te dwie pierwsze studnie pozostały takie same; narodzone z ducha zazdrości, sporu i oskarżenia nie mogły się zmienić. Sądzę, że te dwie studnie reprezentują dwie poprzednie studnie przebudzenia, które były zanieczyszczone dziełami człowieka. Miały miejsce potężnie Boże poruszenia z wylaniem Ducha Świętego, ale po chwili człowiek usiłował je zagarnąć i skazić swoim ludzkim rozumowaniem. Cielesne pragnienia człowieka zawsze zatrzymywały Boże działanie. Mocy Ducha Świętego nie można wyprodukować, ani jej zmanipulować. Można ją podrabiać i wyszydzać; a kiedy to się dzieje, Duch Święty odchodzi, a studnie pozostają suche i zanieczyszczone przez człowieka.

Od pasterzy Izaaka wymagano większej dojrzałości i współpracy wśród braci. W ten sam sposób, jak sądzę, Ciało Chrystusa będzie się musiało połączyć w jedności, aby otrzymywać swoje duchowe dziedzictwo. Kościół miał szansę na rozwój, ale z powodu konfliktów, rywalizacji, braku zdolność do porozumienia, a przede wszystkim nie pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu, Kościół pozostał w niewoli człowieka.

Teraz w tym sezonie położne asystują przy narodzinach pokolenia Izaaka. To będzie taka jedność, jakiej Kościół nie doświadczył w poprzednich pokoleniach. Tu już nie będzie konfliktów ani oskarżeń. Zamiast tego dojdzie do zgody z Ojcem, zgody poczętej w miłości.

Pokutujący Kościół

Kościół, który pokutował i jest czysty przed Panem, jest błogosławiony. Jest przykryty Krwią Jezusa. Kościół, którego duch został odnowiony (Psalm 51) jest ludem bez winy, podobnie jak Natanael, i Bóg udziela mu swojej sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest dostosowaniem się do Jego myśli, celów i działania (Rzymian 4:7-8), i w takim Kościele Bóg nie znajduje winy (Psalm 32:1-2).

Kościół musi trwać przed Panem w nieustannej modlitwie i wstawiennictwie, pozwalając Duchowi Świętemu wskazywać na kąkol jego duszy. Za każdym razem, kiedy Bóg objawia potrzebę pokuty, Kościół musi pokutować z całego serca. Potem Bóg uzna go za błogosławiony!

Modlitwa i Wstawiennictwo

Psalm 32:6-11 – to jest kierunek, w którym KOŚCIÓŁ  jest prowadzony w tym dwuletnim sezonie! Kiedy Kościół się modli, jego poselstwo będzie usłyszane przez wstawiennictwo. Obietnica jest taka, że próby nie pokonają Kościoła, który jest poddany Bogu we wstawiennictwie. On podniesie też standardy przeciwko wrogowi (Izajasz 59:18).

Standardem jest Jezus Chrystus; Pomazaniec (Psalm 32:6-7). Chwała i uwielbienie przyniosą Ciału Chrystusa uwolnienie. W pełni poddając się Bogu, Kościół będzie prowadzony przez Świętego Ducha Bożego (Psalm 32:8). Bóg będzie mówił do tych, którzy mają zrozumienie. 200 synów Issachara miało zrozumienie czasów i wiedziało, co ma czynić Izrael. Dojrzali synowie i córki nauczyli się, jak ujarzmić swój język (Psalm 32:9). Niegodziwy pozna Boże karanie, ale sprawiedliwy pozna Jego miłosierdzie i dobroć (Psalm 32:10). Sprawiedliwy rozraduje się i będzie się cieszyć w Panu (Psalm 32:11).

Przyjmijmy Obietnicę

Jest czas, żeby przyjąć Boże obietnice dotyczące Kościoła. Naszym zadaniem jest wystosować zaproszenie. Do Kościoła należy przyjęcie go. Kościół stoi teraz przed wyborem: przyjąć wojowników modlitwy, albo ich odrzucić. Ci wojownicy modlitewni, którzy nadchodzą teraz, to kobiety.

Generał już został powołany, ale chce poprowadzić całe Ciało. Wstawiennicy są wojownikami modlitwy, i większość z nich to kobiety. Chodzi o to, żeby wojownikami byli i mężczyźni i kobiety. Wtedy staną się jednym, aby zdobyć wyżyny. Teraz jest czas, żeby to zrobić, Kościół powinien podjąć decyzję. Taki Kościół, który respektuje kobiety i pozwala im działać, będzie Kościołem, któremu się będzie dobrze powodziło i będzie wzrastał liczebnie.

Położne Działają

Przeciwko kobietom wytoczono frontalny atak, ale to się kończy. Położne działają i rodzi się to nowe pokolenie. Przyjmijmy te położne i to Boże poruszenie w Jego Kościele. Dołączmy do wstawienników i dajmy im przykrycie, i pozwólmy kobietom urodzić pokolenie Izaaka.

Niech stanie się tak, jak z tymi dwiema hebrajskimi położnymi w czasie, gdy urodził się Mojżesz. One bały się Boga, nie króla Egiptu. Powiedziały królowi, że hebrajskie kobiety rodzą dzieci zanim dotrze do nich położna, i w ten sposób chłopcy mogli przeżyć. Bóg troszczył się o te położne, a lud się rozmnażał i stał się bardzo silny (Wyjścia 1:17-24).

Tu nie chodzi o kobiety, ale o Boże poruszenie i to, że Bóg udziela swojej mocy i autorytetu Ciału Wierzących. Kobiety w naturalny sposób są obarczone ciążą i porodem; one rodzą dzieci na co dzień. Kiedy wstawiennicy gromadzą się w jedności, bez konfliktów i rywalizacji wtedy przychodzi potężne objawienie. Pomyśl o tym, jaka moc może zostać wyzwolona, kiedy wstawiennicy wejdą do Bożej obecności i doświadczą „nieba na ziemi”.

Bądźmy ludźmi, którzy zechcą odłożyć na bok swoje ambicje, a przyjąć umysł Królestwa. Nie możemy pozwolić, żeby brudy z przeszłości wypełniały nasze studnie i pozbawiały nas wspólnego działania. Pokutujmy z naszych walk i oskarżeń przeciwko naszym braciom i siostrom w Chrystusie, i zacznijmy działać w jedności, w Duchu i w prawdzie. Czyniąc to możemy odkopać w Beer-Szebie studnię przysięgi, z której popłynie błogosławieństwo. Zróbmy to razem!

Kościół może to przyjąć lub nie!

Bob i Bonnie Jones
The Prophetic Ministry of Bob and Bonnie Jones

Kontakt do Boba Jonesa:
Bob and Bonnie Jones Ministries
White Horses Publishings
P.O. Box 838
Pineville, NC 28134-0838

Bob i Bonnie Jones: Bob Jones jest znany jako współczesny prorok z wielką miłością do Pana Jezusa i Jego prawdy. Prorokuje już od ponad czterech dziesięcioleci, podczas których Pan pozwolił mu przepowiedzieć trzęsienia ziemi, fale pływowe, komety i zjawiska pogodowe. Podobnie jak Daniel, który funkcjonował na niesamowitym poziomie, Bob często rozmawiał z przywódcami na temat ich snów i doświadczeń, a także interpretacji. Po doświadczeniu śmierci, co miało miejsce w 1975 roku, Bóg skierował go ponownie do służby w Kościele, aby docierał do ludzi z Jego miłością, prawdą i wyposażał świętych w sprawie zrozumienia duchowych darów. Bóg obiecał Bobowi, że ujrzy początek zbawienia miliarda dusz przychodzących do Królestwa jako jedna wielka fala żniwa końca czasu. Bonnie ma ogromną miłość do Pana, do Słowa i do Krzyża Jezusa. Kocha dzieci i raduje się kiedy może je obdarzać radością, prawdą, miłością i zachętą. Bonnie porusza się w proroczych widzeniach, a także w uzdrowieniu i cudach. Ma pasję, żeby kobiety były wolne od lęku przed człowiekiem i wchodziły w swoje obdarowanie i powołanie. Pragnie, aby kobiety zajmowały swoje właściwe miejsce u boku swoich mężów.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: