Bobby Conner – Cudowna Boża Łaska: Życie Bez Limitów

13 Wrz

 

Jako wierzący zostaliśmy poinstruowani, żeby żyć wypełniając Boże cele i plany. Nie osiągniemy ich, jeśli nie będziemy chodzić w Bożej łasce.

 

Co jest kluczem do doświadczenia Bożej łaski? Przyjmowanie naszych słabości!

 

Bóg nie szuka silnych ludzi, którzy Mu pomogą wykonać Jego dzieło. Prawda jest taka, że Pan szuka ludzi, którzy są na tyle słabi, że On może ich użyć. Musimy pamiętać, że Jego siła doskonali się w naszej słabości (zobacz 2 Koryntian 12:9). Kluczem do doświadczenia nadprzyrodzonej siły, która wyzwala, jest osobista słabość.

 

Zrozum, że ta osobista słabość nie oznacza słabości charakteru czy braków w poznaniu Biblii. Przeciwnie, Bóg szuka ludzi, którzy doszli do miejsca, gdzie utracili ufność w swoją cielesną moc, aby wypełnić dzieło Ducha Świętego. Tylko wtedy, kiedy przyjmiemy naszą własną słabość bez Chrystusa, możemy stać się silni i „obdarzeni łaską”, żeby wykonać rzeczy w celu rozszerzania chwalebnego Królestwa Bożego.

 

Ta prawda jest wyraźnie pokazana w historii opisanej w Psalmie 107:23-28, który opisuje silnych, doświadczonych żeglarzy, żyjących na otwartym morzu. Pewnego dnia jednak, Pan wzbudził sztormowy wiatr, który wywiał z nich ostatnią uncję polegania na swoich zdolnościach. Znaleźli się na progu śmierci i wołali do Pana o łaskę i pomoc. Chociaż byli zdolni i doświadczeni, to ten wiatr i fale przekonały ich o tym, że są zależni od Boga.

 

Czy napotkałeś takie wiatry zmian w swoim życiu? Jeśli nie, to bądź pewien, że one już są w drodze!

 

Chrystus Jezus oświadcza: „…Beze mnie nic uczynić nie możecie!” (Jana 15:5). To słowo „nic” znaczy kompletnie, całkowicie nic. A właściwie to znaczy mniej niż nic. Nasze życie wypełnia się niewypowiedzianą radością, kiedy dochodzimy do miejsca, w którym rozumiemy, że jedynie praca Ducha Świętego może zapewnić rozwój Królestwa Bożego.

 

Depozyt Łaski

 

Inaczej mówiąc, absolutnie nic nie uczyniłeś takiego w przeszłości, i nie osiągniesz nic takiego w przyszłości, co można by porównać z radością wypływającą z tego, że pozwolisz Jezusowi żyć Jego życiem przez ciebie! Bóg już przygotował dla każdego z nas unikatową drogę łaski. Kiedy naszą wolę i naszą drogę poddajemy kontroli Ducha Świętego, zaczynamy doświadczać życia w łasce. Przyjmując nasze osobiste słabości, doświadczamy obfitości łaski, która uzdalnia nas do wykonania wszystkiego, co Bóg dla nas przeznaczył (zobacz Filipian 4:13).

 

To właśnie ten depozyt łaski sprawia, że nowi wierzący są pełni żarliwości. Są ogarnięci przez to wszystko, co Bóg czyni w ich życiu. Ich szczęście i ekscytacja są zaraźliwe. Całe ich życie płonie Bożą miłością.

 

Jako pastor miałem możliwość nauczania tych nowo nawróconych, i moje serce było zawsze pobłogosławione radością tych, którzy dopiero co doświadczyli tej cudownej Bożej łaski. Ta sama cudowna łaska, która wywołuje błysk zadowolenia w oczach dojrzałych Wierzących, którzy również nauczyli się przebywać w cudownej Bożej łasce. Nasze życie powinno świadczyć o zdolności tej niesamowitej Bożej łaski do użycia nas w celu osiągnięcia wielkich i potężnych rzeczy dla Bożej chwały.

 

W skrócie mówiąc, zostaliśmy zbawieni przez łaskę i musimy żyć przez łaskę: Nie możemy oddzielić naszych codziennych obowiązków i czynności od życia wypełnionego łaską. Zostaliśmy zbawieni przez łaskę i jesteśmy podtrzymywani przez tę wspaniałą Bożą łaskę!

 

Ciało Chrystusa wydaje się dobrze rozumieć łaskę jeśli chodzi o Boże dotknięcie życia niewierzącego człowieka: Jedynie dzięki Bożej łasce można przyjść do miejsca pokuty i zbawienia. Jednakże brakuje nam zrozumienia odnośnie zdolności Bożej łaski do działania w codziennym życiu wierzących, żeby wprowadzać ich do codziennego chodzenia w wierze radykalnej skuteczności i ekstremalnej owocności. Łaska nie tylko zmienia nasz umysł, ale uczy przyjmować nasze słabości i działać jedynie dzięki Jego sile, wywiera głęboki, wszechobecny wpływ zmieniający nasze życie. Łaska jest potężnym motywatorem, prowokującym nas do sięgania wyżej i osiągania więcej dla Chrystusa i Jego Królestwa.

 

Zasadnicze Składniki Łaski

 

W 1 Koryntian 15:10 Apostoł Paweł oświadczył: „Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną”. Paweł oświadczył, że Boża łaska nie była daremna w jego życiu, ale pracował więcej, ponieważ ta łaska była aktywna w jego życiu.

 

Chociaż radykalnie zależymy od Bożej łaski we wszystkim tym, kim jesteśmy i co robimy, to ciągle jesteśmy wzywani do obfitej pracy w rozszerzaniu Bożego Królestwa. To jest jeden z wielkich paradoksów chrześcijańskiego życia. Jedynie dzięki łasce osiągamy wszystko, ale Bóg oczekuje od nas, że będziemy pilnie pracować w Jego służbie. Charles Spurgeon powiedział kiedyś: „Wiara wchodzi po schodach, które zbudowała miłość, i wygląda przez okno, które otworzyła nadzieja.”

 

Tak jak pilna praca jest wymagana do tego, żeby użyć jak najwięcej danej nam Bożej łaski, tak pokora jest wymagana, żeby uzyskać łaskę. …Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. (1 Piotra 5:5).

 

Łaska jest obiecana pokornym. Wielki święty minionych lat poczynił taką obserwację: „W momencie, w którym pokora anonsuje siebie samą, znajduje się jednocześnie na drodze do wyjścia.” Gdy naprawdę będziemy pokorni i będziemy uważać, żeby nie zawłaszczyć sobie Bożej chwały, zawsze oddając Mu chwałę za to, czego dokonuje, to jestem pewien, że otrzymamy więcej łaski.

 

Pan ostrzegł mnie kiedyś, że najwyższą formą zdrady jest branie darów łaski, które On dał przywództwu w celu zabiegania o względy Oblubienicy i zdobycia jej dla Niego, i wykorzystanie tych darów łaski do zdobycia Oblubienicy dla siebie (zobacz tutaj).

 

Niech każde serce przyjmie tę obietnicę daną w Psalmie 84:12: „Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności”. W tym fragmencie widzimy prawdziwy klucz do rozszerzania Królestwa Bożego. To dzięki Bożej łasce jesteśmy zdolni do oglądania chwały.

 

Każda dobra rzecz, którą kiedykolwiek osiągnęła ludzkość, jest bezpośrednim wynikiem namaszczenia i udzielenia Bożej łaski. Prowadźmy życie wypełnione łaską, abyśmy mogli oglądać ziemię wypełnioną Bożą chwałą!

 

Łaska jest otwartymi drzwiami, które przyciągają nas bliżej Boga. W Przypowieściach 8:17, 21, Bóg ogłasza: „Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie… darząc bogactwem tych, którzy mnie miłują, i napełniając ich skarbce” To niesamowita obietnica i potężna zachęta. Jesteśmy powołani do szukania Boga. A kiedy Go znajdziemy, On naprawdę pobłogosławi nas niebywałymi skarbami.

 

Nie wolno nam nigdy zapomnieć, że Bóg ma wspaniałe plany dla swojego ludu. Posłuchaj Jego obietnicy wyrażonej w Jeremiasza 29:11: Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jest teraz czas, aby szeroko otworzyć nasze serca na Bożą łaskę i doświadczyć dobrych planów, które On ma dla każdego z nas.

 

Czekając na Boga

 

Pan pragnie nas zmieniać. On chce nas doprowadzić do osiągnięcia Jego celów. On czeka na nas, abyśmy się do Niego zbliżyli i zapukali do drzwi Jego serca. Tak jak Estera musiała podejść do tronu swojego męża, tak samo my musimy się przygotować, żeby podejść do tronu Boga. On już wyciągnął swoje berło. Teraz jest czas łaski i otwarte drzwi do nieba. Teraz jest czas, żeby podejść do tronu Bożej łaski, aby uzyskać względy i pomoc podczas tych dni (zobacz 2 Koryntian 6:2).

 

W Psalmie 46:10 mamy instrukcję, żebyśmy zachowali spokój i wiedzieli, że Bóg jest Bogiem. Spędzanie cichego czasu w obecności Pana jest koniecznością i jest niezwykle ważne. Kiedy oczekujemy na Niego, jesteśmy przyoblekani w Jego moc i siłę (Izajasz 40:28-31).

 

Każdy z nas musi sobie znaleźć takie szczególne, ciche miejsce, gdzie możemy zamknąć się na troski tego świata i przebywać jedynie z Bogiem. Każdego dnia powinniśmy przychodzić do naszego „miejsca oddzielenia”, żeby uwielbiać, poznawać Jego dobroć i łaskę, które ma dla nas, i dziękować Panu za Jego prowadzenie i błogosławieństwo dla naszego życia.

 

Kiedy naprawdę wchodzimy z dziękczynieniem w Jego bramy i z chwałą w Jego przedsionki, wtedy wyzwalana jest wielka łaska. Poświęć czas na chwalenie Pana i błogosławienie Jego Świętego Imienia!

 

Kiedy poświęcamy czas, żeby wpatrywać się w Niego z odsłoniętym obliczem, zostajemy przemieniani z chwały w chwałę (zobacz 2 Koryntian 3:18). W tym miejscu cichego uwielbienia i rozważania Jego Świętego Słowa, wyzwalana jest Jego łaska, która sprowadza „Ducha i Życie”. Jego Święty Duch wpływa w naszą istotę, aby budować naszą wiarę i wypełniać „łaską, która nas uzdalnia” za posłuszeństwo. Kluczowe znaczenie ma oddzielenie tego czasu każdego dnia, żeby przebywać w Jego obecności.

 

Uczęszczanie na nabożeństwa lokalnego kościoła jest ważne i nie powinno być lekceważone, ale nie może zastąpić naszego osobistego czasu spędzanego jedynie z Panem Chwały.

 

Być Jedno z Panem

 

Czy zwróciłeś uwagę, że w Łukasza 3:2 jest napisane, że Słowo Boże doszło do Jana Chrzciciela wtedy, kiedy był on sam na pustkowiu? Programy „kościoła” w tamtym czasie były wypełnione działaniem, ale Jan został powołany na osobność, aby być tylko z Panem.

 

Tak samo jest dzisiaj, są ci, którzy są głodni duchowo i szukają czegoś więcej, którzy podobnie jak Jan, są powołani do oddzielenia, aby być na osobności z Panem, na czas przygotowań. W wyniku przebywania jedynie z Panem, Jan doszedł do takiej z Nim jedności, której nie mógł osiągnąć w żaden inny sposób.

 

Kiedy zapytano Jana kim jest, jego odpowiedź zaświadczyła o tym, czego doświadczył. Powiedział: Ja jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. (Jana 1:23).

 

Każdy z nas powinien dojść do takiego miejsca, w którym będziemy mogli także złożyć takie oświadczenie: „Jestem Jego głosem”. Pilnie potrzeba teraz takiego „głosu”, aby zawołał pośród frustracji i zagrożeń dnia dzisiejszego (zobacz Izajasz 40:3-5). Żyjemy na świecie, który musi mieć łaskę i Boży pokój.

 

W dzisiejszych dniach nie potrzebujemy nowoczesnej metodologii, ale raczej odwrócenia się i stania w objawionej obecności Pana, żeby przygotował nas jako „głos wołającego na pustyni” naszych dni.

 

Oby mówiono o nas tak, jak o pierwszych uczniach, że najwidoczniej musieliśmy być z Jezusem. To i tylko to stanowi o różnicy, która musi być widoczna, jeśli mamy dosięgnąć tego zranionego świata, poselstwem o odkupieńczej, Bożej łasce, która niesie przemianę. Musimy zdecydowanie odzwierciedlać Jego życie.

 

Słyszałem takie świadectwo pewnego kaznodziei, którego pod koniec życia zapytano co zrobiłby innego w swoim życia, gdyby miał szansę przeżyć je od nowa. Odpowiedział, że spędził siedem lat na przygotowaniach do 45 lat służby. Zamiast tego spędziłby 45 lat na przygotowaniach do siedmiu lat służby. Bardzo ważne jest to, jak zaczynamy, ale o wiele ważniejsze jest to, jak kończymy.

 

Pan chce doprowadzić nas do miejsca, gdzie kończą się nasze zdolności, abyśmy mogli wejść w Jego możliwości. To wymaga rozeznania Jego obecności i zwrócenia się do Niego, stania przed Nim. Tylko wtedy będziemy mogli być wyrazicielami Jego głosu – głosu wołającego na pustkowiu naszych dni. Najważniejszym zadaniem naszych dni jest szukanie JEGO obecności. To obecność Pana wszystko zmieni! Przygotuj się na Jego obecność!

 

Bobby Conner

Eagles View Ministries

Email: manager@bobbyconner.org

 

BobbyConner Bobby Conner: Ten „Łagodny Olbrzym” został namaszczony odświeżającym poczuciem humoru, a jego proroctwa charakteryzują się niezwykłą dokładnością, co zostało udokumentowane na całym świecie. Dynamiczna posługa Bobby’ego z objawami mocy – uzdrowieniami, znakami i cudami – pokazuje prawdziwe serce naszego Ojca! Przeżył aborcję, której próbowała dokonać jego matka, następnie został ponownie uratowany Bożą ręką z uzależnienia od narkotyków i próby samobójczej. Życiorys Bobby’ego Connera ukazuje nam człowieka, który chodzi teraz w przeznaczeniu ustanowionym przez Boga, aby uwalniać innych! Jako uznany mówca na konferencjach międzynarodowych Bobby od wielu lat usługuje skutecznie w ponad 45 krajach, a także w USA.

 

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: