Noe Leon – Co jest twoim dziedzictwem?

23 Gru

Ten artykuł omawia to, co Biblia nazywa naszym “dziedzictwem” jako chrześcijańskich wierzących. Ważne jest, żeby zrozumieć to dziedzictwo. W przeciwnym wypadku utracimy je i wyminiemy się z Bożymi planami dla naszego życia.

 

Jesteśmy kapłanami

Żeby zrozumieć nasze dziedzictwo, musimy najpierw uświadomić sobie, że my wszyscy, jako wierzący w Chrystusa, jesteśmy kapłanami Boga:

“Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; (10) wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.” (1 Piotra 2:9-10)

Zauważ, że ten cytat stwierdza, iż jesteśmy kapłanami, bo jesteśmy teraz ludem Bożym. Kościół wzrastał w przekonaniu, że “usługującymi” czy “kapłanami” są jedynie ci, którzy wyszli z seminarium i mają pełnoetatową pozycję w znanym kościele. To przekonanie wyrasta z cielesnego ludzkiego pragnienia tworzenia kast wśród ludzi, ale Pan postrzega nas jako Jedno Ciało, którego członkowie zostali ochrzczeni w tego samego Ducha i w to samo Namaszczenie:

“Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; (13) bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.” (1 Koryntian 12:12-13)

“A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.” (1 Jana 2:20)

Mówiąc o proroczej manifestacji Pomazańca, prorok powiada w Izajasza 61:1-3:

“A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić.” (Izajasz 61:6)

Zauważ, że dzięki temu Namaszczeniu staliśmy się kapłanami Pana, i że my, jako wierzący, będziemy nazwani sługami naszego Boga. Czy ten werset mówi tylko o pełnoetatowych pracownikach kościoła i pastorach? Oczywiście, że nie. Insynuowanie, że w Ciele Chrystusa istnieje podział na tak zwanych “usługujących” i “laikat”, jest grzechem przeciwko Bogu.

 

Nasze dziedzictwo jako kapłanów

Teraz, kiedy już zrozumieliśmy, że my wszyscy mamy kapłańskie powołanie dla naszego życia, zobaczmy co ma być tym naszym, jako kapłanów, dziedzictwem:

“I rzekł Pan do Aarona: W ich ziemi nie będziesz miał dziedzictwa, nie będzie też dla ciebie wśród nich działu. Ja jestem twoim działem i twoim dziedzictwem wśród synów izraelskich.” (Liczb 18:20)

To właśnie powiedział Pan do kapłanów Izraela: “Ja, Wszechmocny Bóg, jestem waszym dziedzictwem”. To znaczy, że my, jako kapłani, nie powinniśmy aspirować do doczesnego dziedzictwa, bo zostaliśmy powołani do dziedzictwa największego ze wszystkich: Samego Boga. To dlatego w Pieśni nad Pieśniami oblubienica mówi:

“Ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lilii, należy do mnie.(Pieśń nad Pieśniami 6:3)

Większość wierzących akceptuje fakt, że oblubienica w Pieśni nad Pieśniami jest obrazem Kościoła, a oblubieniec jest obrazem Pana. To znaczy, że muszą także zgodzić się z tym, iż oblubienica może się odważyć powiedzieć Bogu, że On należy do niej, a kiedy wierzący zrozumie i uwierzy w to w swoim sercu, wtedy w sercu Boga zapanuje radość, a nie gniew. On chce, żebyś Mu powiedział: “Ty należysz do mnie, a ja należę do Ciebie”.

Naszym dziedzictwem, jako kapłanów w Chrystusie, jest zatem Sam Bóg. On jest tym dziedzictwem, do którego mamy dążyć. On jest powodem naszego istnienia i On Sam jest nasza nagrodą. On jest Tym, do którego mamy dążyć, i kiedy to zrozumiemy, wejdziemy do naszego prawdziwego kapłańskiego powołania.

 

Narody Ziemi

Większość wierzących, a szczególnie pastorów, nie rozumie Kto jest naszym prawdziwym dziedzictwem, i wielokrotnie posługują się Pismem, żeby sfabrykować takie dziedzictwo, które bardziej się podoba naturalnemu umysłowi, ale przez to odciągają wierzących od podążania za ich prawdziwym powołaniem. Zanim zobaczymy jak dochodzi do tego “fabrykowania”, spójrzmy raz jeszcze na jeden z powyższych cytatów:

“A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić.” (Izajasz 61:6)

Zauważ, że pod koniec tego wersetu jest mowa o “bogactwach pogan“. Co ten zwrot znaczy? Żeby pojąć jego ukryte znaczenie, musimy przejść do innego fragmentu Pisma:

Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. (8) Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie. (9) Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane.” (Psalm 2:7-9)

Słowo przetłumaczone tu w wersecie 8 jako “narody” to hebrajskie goim גוֹיִם, które dosłownie znaczy “narody” lub “ludy”, czasem bywa tłumaczone jako “poganie”. Goim jest właśnie słowem przetłumaczonym jako poganie w Izajasza 61:6 “…z bogactw pogan będziecie korzystać…”. To znaczy, że nasze kapłańskie dziedzictwo obejmuje “narody”.

Żeby zrozumieć jak te narody wejdą do naszego dziedzictwa, musimy przejść do wersetu 9 Psalmu 2, który mówi, że rozgromimy je berłem żelaznym, roztłuczemy jak naczynie gliniane. Zauważ, że kiedy Duch Święty mówi do nas o dziedziczeniu narodów, nie koncentruje się na radości z ich posiadłości materialnych, a raczej na czymś głębszym i o wiele ważniejszym, mianowicie na panowaniu w duchowej atmosferze nad narodami Ziemi. Jak większość wierzących wie, Biblia nazywa szatana “księciem, który rządzi w powietrzu”:

“…w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.(Efezjan 2:2)

Ale Biblia mówi także, iż nadejdzie czas, i ten czas nadszedł w naszym pokoleniu, kiedy szatan zostanie strącony ze swojego panowania w duchowej atmosferze Ziemi:

“I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.” (Objawienie 12:7-12)

Kiedy zwrócimy uwagę na kontekst, stanie się jasne, że ten cytat nie mówi o końcu świata po “pochwyceniu”, kiedy każdy wierzący ma zniknąć. Niektórzy mogą wskazywać na werset 5 Objawienia 12, gdzie jest powiedziane, iż chłopczyk został “pochwycony do Boga”, żeby udowodnić, że wersety 7 do 12 wskazują na świat “po pochwyceniu”, ale to wydarzenie w wersecie 5 jest duchowym pochwyceniem, które będzie miało miejsce w Kościele, nie dosłownym, ale pochwyceniem, kiedy my, jako wierzący zajmiemy nasze miejsce w niebiosach i zamanifestujemy duchowy autorytet, który jest w nas. To dlatego Objawienie 12 kończy się następującym wersetem:

“I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.(Objawienie 12:17)

Jeśli wierzący zostali zabrani w wersecie 5, to jak ci, którzy przestrzegają Bożych przykazań i mają świadectwo Jezusa Chrystusa mogą się ciągle znajdować na Ziemi w wersecie 17? To znaczy, że werset 5 jest wypełnieniem proroczej wizji Jezusa po powrocie 70 (czy w niektórych wersjach 72) uczniów, których wysłał parami do każdego miasta, które miał odwiedzić:

Powróciło tedy owych siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu twoim. (18) Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. (19) Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. (20) Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. (21) W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom; zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. (22) Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn, i ten, komu Syn zechce to objawić. (23) I zwróciwszy się na osobności do uczniów, rzekł: Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. (24) Powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.(Łukasz 10:17-24)

Bóg wzbudzi potężny Kościół, który w tych dniach ostatecznych obejmie panowanie nad duchową atmosferą na planecie Ziemi, i użyje tych, którzy ludziom wydają się mało znaczący. To dlatego Jezus w wersecie 21 mówi, że ta duchowa prawda zostanie objawiona “prostaczkom”, a będzie zakryta dla “mądrych i roztropnych”. Potężna resztka, którą wzbudzi Bóg składa się z wierzących, którzy duchowo żyją poza strukturami religijnymi Kościoła. Nie będą oni zaakceptowani przez tradycyjne przywództwo, które teraz rządzi Kościołem, tak jak miało to miejsce w czasach Jezusa. Tak jak wówczas Bóg wybrał Syna żony nieznanego cieśli i małą grupkę nieznanych Galilejczyków, tak będzie i w dniach ostatecznych…

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Źródło http://shamah-elim.info/inherit.htm

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: