4 fronty wojenne (Część 1)

Noe Leon

 

W tej serii artykułów, będziemy badać 4 rodzaje duchowych frontów, do walki w których będzie wezwana Boża resztka wierzących, często jednocześnie. Te 4 fronty (wymienione przez Boga w Księdze Objawienia 10:11) będą się manifestować w miarę postępów w twoim duchowym chodzeniu z Bogiem.

 

 

Potężny anioł dni ostatecznych

W Objawieniu 10 Duch Boży stwierdza:

 

„I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia;” (Objawienie 10:1)

 

Zwróć uwagę, że ten potężny anioł, który schodzi z nieba jest „odziany w obłok„. To wskazuje na „obłok świadków” z Hebrajczyków 12:1, który, jak widzieliśmy wcześniej, wskazuje na wierzących, którzy złożyli swoje życie w ofierze zielonego konia, i którzy, podobnie jak Elizeusz, umarli nie oglądając spełnienia Bożej Obietnicy. Są oni wierzącymi, którzy zrozumieli „ciemną i pochmurną stronę” namaszczenia, czyli tę stronę namaszczenia, która wzywa nas do umierania i doświadczenia Szeolu ze względu na innych. Słowo „odziany” w wersecie 1 to tłumaczenie greckiego słowa periballo, które dosłownie znaczy „rzucić dookoła„, jak wtedy, kiedy „zarzucasz” na siebie szatę; periballo pojawia się w wersecie 43 następującego fragmentu, przetłumaczone jako „usypią … wokół”:

 

„A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, (42) mówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. (43) Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd. (44) I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego.” (Łukasz 19:41-44)

 

Zwróć uwagę, że Pan używa słowa periballo do opisania kogoś, kto został wydany swoim nieprzyjaciołom i przez nich otoczony. A zatem, periballo jest związane z „brutalnym” działaniem, gdzie zostajesz wrzucony w nieprzyjazne okoliczności, które cię otaczają i prowadzą na śmierć; a więc wskazuje nabłękitny szal modlitewny„, którym chcą być owinięci proroczy jeźdźcy na zielonych koniach, kiedy się udają na śmierć składając siebie w ofierze.

 

Ten potężny anioł ma „tęczę wokół głowy„. „Głowa” mówi o „królowaniu” i „sprawowaniu autorytetu”, co jest najbardziej bezpośrednio związane ze służbą ewangelisty, ponieważ jest to służba duchowego zdobywania, które ustanawia Boże królestwo na Ziemi. Tęcza z kolei wskazuje na galopujących na 4 koniach Apokalipsy i pełną manifestację 7 Duchów Bożych na Ziemi. Jak powiedzieliśmy wcześniej, ostatni kolor tęczy („fiolet”) koreluje z Pokojem & Prosperowaniem Ducha Laodycei. A zatem, ten „potężny anioł” z Objawienia 10 zamanifestuje się (i już jest), kiedy przyjdzie czas, aby Boża resztka weszła do pełni swojego prosperującego dziedzictwa.

 

Twarz potężnego anioła „jaśniała jak słońce„. To wskazuje na Słońce Sprawiedliwości, które udziela Ziemi apostolskich Bożych sądów. Jak już dzieliliśmy się wcześniej, wpatrywanie się w Boże oblicze jest związane z zielonym koniem Apokalipsy i z duszą, która jest gotowa złożyć Bogu dziesięcinę ze swojego życia. A zatem, ten potężny anioł z Objawienia 10 zamanifestuje się (i już jest), kiedy Bóg znajdzie chętnych do bycia kanałami Jego sądów na Ziemi. Te kanały to będą ci, którzy będą gotowi wpatrywać się w wywołujące śmierć Boże Oblicze, i którzy następnie „zmartwychwstaną” w wyniku swoich spotkań z Bogiem Twarzą w twarz, aby rozpromienić jasny blask Bożego oblicza na Ziemi, blask, który będzie emanował z ich twarzy. 

„Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, (8) czy nie daleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? (9) Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. (10) Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. (11) Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa.” (2 Koryntian 3:7-11) 

„My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.” (2 Koryntian 3:18) 

Ten potężny anioł ma „nogi jak słupy ognia„. „Słupy ognia” wskazują na następujący werset:

 

„Ty dla wielkiego swego miłosierdzia nie opuściłeś ich na pustyni; słup obłoczny nie odstąpił od nich w dzień, prowadząc ich po drodze, ani słup ognisty w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli.(Nehemiasz 9:19)

 

A zatem „słupy ognia” mówią o pasterzu (czyli pastorze) prowadzącym owce. Fakt, że słup ognia pojawia się w nocy mówi o bezimiennych pastorach, którzy pracują w anonimowej ciemności nocy (Łukasz 2:8-12). To są ci duchowi pastorzy, którzy nie są zainteresowani posiadaniem służby pasterskiej zacieniającej inne służby, i których pasterzowanie będzie raczej sprzyjać (niż przeszkadzać) manifestacji natury Ducha Bożego w ich braciach. To są ci pastorzy, którzy nie są poddani pastoralnemu matriarchatowi, ale działają w zgodzie z kapłaństwem Melchizedeka.

 

Jak powiedzieliśmy wcześniej, ogień mówi o oczyszczających sądach Bożych. A zatem, te słupy ognia mówią o pastorach, którzy pozwalają, aby Boże sądy o określonych parametrach dosięgały ich braci i siostry. W przeciwieństwie do kananejskich pastorów z pastoralnego matriarchatu, ci pastorzy nie brzydzą się Bożych sądów, wiedząc, że prowadzenie bez Bożych sądów doprowadza do otchłani Szeolu i duchowego samobójstwa. Duchowe pastorowanie, które prowadzi współbraci przez Boże sądy wymaga silnego umocowania nauczycielskiego, co widać w następujących fragmentach:

 

„Kto zdołał zbadać ducha Pana? Kto w roli doradcy dawał Mu wskazania? (14) Do kogo się On zwracał po radę i światło, żeby Go pouczył o ścieżkach prawa (w ang. sądów), żeby Go nauczył wiedzy i wskazał Mu drogę roztropności? (15) Oto narody są jak kropla wody u wiadra, uważa się je za pyłek na szali. Oto wyspy ważą tyle co ziarnko prochu.” (Izajasz 40:13-15)

 

„Pan jest dobry i prawy, Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. (9) Prowadzi pokornych drogą prawa I uczy ich drogi swojej.” (Psalm 25:8-9)

 

Naucz mnie trafnego sądu i poznania, Bo uwierzyłem przykazaniom twoim! (67) Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, Ale teraz strzegę twego słowa.” (Psalm 119:66-67)

 

Postąpisz zgodnie z pouczeniem, jak cię pouczą, i zgodnie z prawem, jak oni orzekną. Nie odstąpisz od wyroku, jaki ci oznajmili, ani w prawo, ani w lewo.(Powt. Prawa 17:11)

 

 

Wobec powyższego, możemy powiedzieć, że nogi anioła, które były „jak słupy ognia” są obrazem 2żeńskichsłużb (pastor i nauczyciel) działających w poddaniu Duchowi. Kiedy dusza jest poddana duchowi, te 2 „żeńskie” służby pastora i nauczyciela działają w jednomyślnej harmonii. Z kolei kiedy pozwoli się panować duszy, te 2 służby zostają sztucznie rozdzielone; pastorzy zamieniają się w rankingowych głupców, zdominowanych przez emocje, którzy nie nauczają niczego ważnego, a nauczyciele zamieniają się stęchłych i biurokratycznych tradycjonalistów, którzy nie nauczają niczego odkrywczego; pastorzy zamieniają się w nauczycieli puchu, a nauczyciele zamieniają się w pastorów, którzy nie zabierają ludzi w żadne nowe miejsca. Kiedy rządzi dusza, pastorzy stają sięelitarną kastą, która panuje nad Bożym ludem „tylko dlatego”, że czuje, iż tak musi być, a nauczyciele zostają kastą pośredników, która utrzymuje pastorskie królowanie i pomaga utrzymywać zewnętrzną fasadę „porządku” w opartym na emocjach pastorskim królestwie, w którym prawdziwe duchowe prawa Boże są zakazane.

 

W konkluzji możemy powiedzieć, że te 4 cechy potężnego anioła wspomniane w Objawieniu 10:1 są związane z 5 służbami z Efezjan 4:11. Jak studiowaliśmy wcześniej, te 5 służb są także związane z 4 duchowymi twarzami z Ezechiela 1:10. A zatem, cechy anioła, służby i duchowe twarze są ze sobą powiązane w następujący sposób:

 

# Cecha

(Obj. 10:1)

Służby Twarz Znaczenie
1 Odziany w obłok Prorok Orzeł Wierzący gotowi na obleczenie i zabranie na Golgotę
2 Tęcza wokół głowy Ewangelista Wół Wierzący, dla których nadszedł czas, żeby wejść do pełni swojego dziedzictwa, kiedy 4 konie Apokalipsy galopują po Ziemi
3 Oblicze jaśniejące jak słońce Apostoł Lew Wierzący, którzy działają jako kanały gniewnych sądów Boga na Ziemi
4 Nogi jak słupy ognia Pastor Człowiek Wierzący, którzy pastersko prowadzą swoich braci w sprawiedliwych sądach, nauczaniu i uzdalnianiu ich do przejawiania natury Bożego Ducha
Nauczyciel

 

Co ciekawe, te 4 cechy korelują z 4 ostatnimi pieczęciami Apokalipsy opisanymi w Objawieniu rozdziały 6 i 7 i wersecie 8:1. Jak wiedzieliśmy wcześniej, 1-sza cecha wskazuje na zielonego konia, który jest 4-tą pieczęcią (Objawienie 6:7-8). 2-ga cecha mówi o wierzących oczekujących na wejście do swojego odpocznienia, co wskazuje na 5-tą pieczęć „niespokojnych” dusz (Objawienie 6:9-11). 3-cia cecha wskazuje na rozpętanie Bożego planu zemsty na tych, którzy zabili jeźdźców na zielonych koniach, co wiąże się z 6-tą pieczęcią Bożych sądów (Objawienie 6:12-7:17). 4-ta cecha wskazuje na koniec matriarchatu duszy na Ziemi, czas, kiedy dusza będzie wreszcie w milczeniu słuchać i poddawać się Duchowi Bożemu; zachodzi tu korelacja z 7-mą pieczęcią, w której w niebie ma miejsce 30-minutowa cisza (Objawienie 8:1).

 

# Cecha Służby Twarz Pieczęć Apokalipsy
1 Odziany w obłok Prorok Orzeł #4: Zielony koń (Obj. 6:7-8)
2 Tęcza wokół głowy Ewangelista Wół #5: Dusze w Raju wołające o pomstę (Obj. 6:9-11)
3 Oblicze jaśniejące jak słońce Apostoł Lew #6: Boża pomsta (Obj. 6:12-7:17)
4 Nogi jak słupy ognia Pastor/Nauczyciel Człowiek #7: Pół godziny ciszy w niebiosach (Obj. 8:1)

 

 

Jak powiedzieliśmy wcześniej, ta 1-sza pieczęć Apokalipsy (biały koń) pełni rolę duchowego „parasola” dla następnych 3 pieczęci (pozostałych 3 koni). W taki sam sposób, 4-ta pieczęć (zielony koń) pełni rolę duchowego „parasola” dla pozostałych 3 pieczęci (pieczęci po koniach). W tym sensie możemy powiedzieć, że 4 pierwsze pieczęcie są „białe”, a 4 ostatnie są „zielone”. Możemy zatem także powiedzieć, że ten potężny anioł z Objawienia 10 odpowiada wierzącym, którzy ukończyli swój kurs na zielonym koniu, i którzy swoją ofiarą zapoczątkowali 4 zielone pieczęcie i odbudowali wszystkie rzeczy na Ziemi. Objawienie 10 jest „zielonym” rozdziałem, a opisany w nim potężny anioł reprezentuje tych wszystkich, którzy są wiernymi wierzącymi na zielonych koniach. To dzięki tobie duchowa atmosfera Ziemi zostanie z powrotem zdobyta dla Boga, wyzwolona spod szatańskiego uścisku wywołanego przez Koracha. Swoją niewidzialną ofiarą zielonego konia, zmieniasz całą Ziemię, przygotowując ją na zstąpienie Chwały Wszechmocnego Boga.

 

Od góry

Jak pokazuje powyższa tabela, te 4 cechy potężnego anioła są związane z 4 duchowymi twarzami z Ezechiela 1:10. Jak studiowaliśmy wcześniej, Ezechiel 1:10 przedstawia te twarze w następującym porządku:

4faces

A zatem, porządek twarzy w Objawieniu 10:1 (Orzeł z #1, Wół z #2, Lew z #3, i Człowiek z #4) można przedstawić następująco:

4faces-rev10_1

Zwróć uwagę, że porządek tych twarzy wymaga zastosowania 2 strzałek biegnących z prawa w lewo i z góry na dół, z których pierwsza jest związana ze służbami łaski (proroczy orzeł i ewangelizacyjny wół). A zatem, porządek duchowych twarzy w Objawieniu 10:1 jest duchowym sposobem na powiedzenie następujących rzeczy:

  • Z prawej do lewej

Jak powiedzieliśmy wcześniej, prawa strona jest stroną prawdy i sądów, a lewa strona jest stroną łaski i wolności. A zatem, ci z potężnym aniołem z Objawienia 10:1 to ci, którzypiszą z prawej do lewej„, czyli ci, którzy budują raczej na trwałym fundamencie prawdy i sądów niż na fundamencie blaknącejłaskiibłogosławieństw„. Ci, którzy brzydzą się Bożymi sądami spychając je do odległej i schizofrenicznej przeszłościStarego Testamentu„, nie mogą funkcjonować w duchu potężnego anioła z Objawienia 10:1. Łaska jest udzielana dopiero wtedy, kiedy zostanie położony fundament sprawiedliwości. To dlatego obie strzałki wskazują kierunek z prawa na lewo.

 

  • Z góry na dół

Ci z duchem potężnego anioła z Objawienia 10:1 to ci, przez których Boże królestwo w Niebiosach w górze zamanifestuje się na dole na Ziemi. To przez tych, którzy są gotowi funkcjonować jako jeźdźcy na zielonych koniach, to, co jest w górze zamanifestuje się na dole na Ziemi. Otworzysz „zielone” pieczęcie Apokalipsy, które się zaistnieją.

 

Aby funkcjonować jako jeźdźca na zielonym koniu, musisz być gotów zstąpić do Szeolu, aby zostać wzbudzonym w Bogu. Potem zstąpisz z Nim z Niebios w duchu, aby odbudować wszystko, sprowadzając wiek „Nieba na Ziemi„. Inaczej mówiąc, musisz przejść całą drogę w dół, aby wznieść się w górę zanim znów zstąpisz na dół.

 

„Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. (15) Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. (16) I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara /wzbudzona/ przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. (17) Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. (18) A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. (19) Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, (20) aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, (21) którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.(Dzieje Ap. 3:14-21)

 

O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, (15) aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy.(Judy 1:14-15)

[Zwróć uwagę, że Pan nie przychodzi z dziesięcioma tysiącami swoich świętych, aby „dokonać aktów miłosierdzia nad wszystkim„. Pan Zastępów przychodzi nazielonym czołgu„, żeby dokonać sądów (w14). Niektórzy mogą się spierać, że to się odnosi do „dodatkowych” wydarzeń, które będą miały miejsce po zakończeniu „historii ludzkości”. Gdyby tak było, to dlaczego zastępy Pana przychodziłyby, żeby ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki” (w15)? „Chrześcijańscy” miłośnicy “Gwiezdnych wojen”, którzy nie rozumieją czym jestkoniec świata„, nigdy nie będą w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ich pojmowanie „końca” zasadniczo różni się od tego, co Pan powiedział w Piśmie.]

 

„…aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, (18) i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego, (19) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, (20) jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie (21) ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym” (Efezjan 1:17-21)

 

Słowo „wiek” pod koniec wersetu 21 to tłumaczenie greckiego słowa aion, które dosłownie znaczy „wiek” i może też znaczyć „wieczność”. Zwrot „przyszłym” na końcu wersetu 21 to tłumaczenie greckiego słowa mello, które pochodzi od słowa melo oznaczającego „troszczyć się o, przywiązywać wagę do”; inaczej mówiąc, mello ma powiązania z oczekiwaniem na coś, dbaniem o coś przez ciągłe działanie w Duchu i „wyglądanie przez okno” dopóki to nie nadejdzie, w taki sposób, jak robił to Eliasz, kiedy modlił się deszcz dla Izraela.

 

„Potem rzekł Eliasz do Achaba: Podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. (42) Achab wstał, aby jeść i pić, Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. (43) Do swojego sługi zaś rzekł: Nuże, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten, wstąpiwszy i spojrzawszy, rzekł: Nie ma nic. I rzekł do niego: Powtórz to siedem razy. (44) Za siódmym razem rzekł: Oto maleńka chmurka jak dłoń ludzka wznosi się z morza. Wtedy rzekł: Idź i powiedz Achabowi: Zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. (45) Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadął wiatr i spadł ulewny deszcz. Achab więc wsiadł na rydwan i pojechał do Jezreelu. (46) Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu.(1 Królewska 18:41-46)

 

Nadchodzi wieczność, do sprowadzenia której zostaliśmy wezwani, wiek, który uderzy w Ziemię poprzez waleczny Kościół Boży, Kościół wierzących gotowych umrzeć z Chrystusem w ofierze zielonego konia. Żeby sprowadzić ten wiek, musisz być gotowy przejść przez Szeol.

 

  • Najpierw służby łaski

Fakt, że strzałka służb łaski pojawia się jako pierwsza, mówi nam o obłoku Bożej łaski, który otacza tych, którzy są gotowi dobrowolnie umrzeć w ofierze zielonego konia. Ponieważ byli gotowi na śmierć z Bożej woli, więc Bóg uśmiecha się do nich, a Jego łaska jest w nich pomnażana. Ponieważ otrzymali udzielenie z Jego bezinteresownej natury, używają swojej udzielonej łaski, żeby sprowadzić na Ziemię Boże plany, nie ich własne.

 

Jest jeszcze więcej na ten temat, ale przekażemy to w następnym artykule…

 

Źródło http://shamah-elim.info/4fronts1.htm

 

%d blogerów lubi to: