Archiwum | Aniołowie RSS feed for this section

James Goll – Niebiańska Armia Aniołów

26 Sier

 

Od Steve’a Shultza:

 

Doceniam to głębokie nauczanie i objawienie mojego przyjaciela Jamesa Golla i wiem, że nasi czytelnicy też je docenią. Raduj się tym potężnym nauczaniem o tym, jak możemy współpracować ze światem Bożych aniołów przez modlitwę, jak dzieli się z nami James: Interwencja aniołów jest odpowiedzią na wstawiennictwo człowieka. Teraz jest czas na wstawiennictwo! Niech niebiańskie armie aniołów zostaną wysłane do interwencji w sprawach ludzi jako rezultat naszego zaproszenia zwanego modlitwą!

 

Błogosławieństwa,

Steve Shultz, Założyciel i Wydawca

The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com

 

 

 

James W. Goll

Anielskie Interwencje Dzięki Wstawiennictwu

 

Przegląd Zadań Aniołów

 

A. Trzy Podstawowe Funkcje Aniołów

 

1. Psalm 148:2, 5 – Chwała i uwielbienie Boga.

 

2. Hebrajczyków 1:7, 14 – Duchy usługujące, płomienie ognia, przeznaczone do usługiwania tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie.

 

3. Psalm 103:20-21 – Aniołowie wyposażeni w siłę, posłuszni głosowi Jego słowa, i wykonujący Boże słowo.

 

B. Typy Aktywności Aniołów

 

1. Służba w obecności Pana

2. Wysłannicy ogłaszający Bożą wolę

3. Przekazywanie zrozumienia w snach i wizjach

4. Pomoc w kierowaniu

5. Wyzwolenie

6. Ochrona

7. Śmierć świętych

8. Dawanie siły

9. Instrumenty uzdrowienia

10. Chwała i uwielbienie

11. Wojna duchowa

12. Związywanie mocy demonicznych

13. Boscy obserwatorzy

14. Żniwiarze i zbieracze

15. Wykonawcy Bożych sądów

 

Pięć Fundamentalnych Obietnic Odnośnie Boga, Ludzi, Modlitwy & Aniołów

 

A. Wierzący są współpracownikami Chrystusa

Boże zaopatrzenie jest wyzwalane dzięki zaproszeniu człowieka przez wstawiennictwo.

 

B. Bóg słyszy i odpowiada na modlitwy

Modlitwa i wstawiennictwo wpływają czy pomagają określić przeznaczenie jednostek i dają wskazówki dla narodów.

 

C. Dostępne są niezliczone rzesze aniołów Angels_Praise

Niebiańska armia zastępów anielskich oczekuje na swoje następne zadania i jest gotowa, aby wyruszyć (bezrobotni aniołowie).

 

Jeremiasz 33:22 Jak nie mogą być zliczone zastępy niebieskie i nie może być zmierzony piasek morski

 

Hebrajczyków 12:22 Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów

 

D. Aniołowie są zaangażowani zarówno w sprawy duchowe jak i życiowe ludzkie sprawy

Aniołowie są wysyłani z Bożego tronu w niebie do zajmowania się sprawami ludzi. Są zaangażowani we wszelkich ludzkich sprawach dnia codziennego.

 

E. Aniołowie są także używani przez Boga do przynoszenia ludziom odpowiedzi na ich modlitwy

Aniołowie są szczególnie używani i angażowani do przynoszenia odpowiedzi na nasze modlitwy, prosto od tronu Boga.

 

Trzy Przykłady Biblijne Anielskiej Interwencji w wyniku Wstawiennictwa

 

A. Abraham i Lot – Lekcje z Księgi Rodzaju 18 i 19

 

1. Rodzaju 18 – Przykład wstawiennictwa Abrahama o Sodomę i Gomorę. Angels_with_Abraham

 

2. Rodzaju 19:1 – Dwaj aniołowie omawiają sytuację Lota.

 

3. Rodzaju 19:11 – Bezbożni ludzie na zewnątrz domu Lota są porażeni ślepotą.

 

4. Rodzaju 19:16 – Następnie aniołowie wyprowadzają z miasta Lota i jego rodzinę zanim doszło do zniszczenia tego miejsca (to mówi o współczuciu Boga).

 

5. Rodzaju 19:22 – „Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz!…” To pokazuje Boże pragnienie wyzwolenia człowieka sprawiedliwego zanim dokona się sąd.

 

6. Rodzaju 19:29 – „Bóg wspomniał na Abrahama” (to jest kluczowy werset). Co Bóg wspomniał? Wstawiennictwo Abrahama!

 

B. Piotr i Kościół – Lekcje z Dziejów Apostolskich 12:5-19

 

1. Dzieje 12:7-10 – Piotr był przetrzymywany w więzieniu i pojawił się u niego anioł. Zajaśniało, anioł obudził Piotra i opadły oba łańcuchy, którymi go skuto. Usłyszał: „Przepasz się i załóż sandały.” Potem przeszedł przez obie straże, żelazna brama więzienna się otworzyła i wyszli na ulicę, tam anioł go opuścił. (Photo courtesy: William Hilton) Angel_with_Peter

 

2. Dzieje 12:11-19 – Następnie Piotr udaje się do domu matki Jana Marka, gdzie zgromadziło się wiele osób na modlitwie o niego. Do drzwi podeszła młoda kobieta imieniem Rode. Poznała Piotra po głosie i poszła powiedzieć o tym pozostałym; jednakże ich odpowiedzią było: „Zwariowałaś!” „Nie, to jego anioł.” Piotr nadal kołatał. Kiedy podeszli do drzwi i otworzyli je, byli zdumieni. To naprawdę był Piotr! To wywołało takie podniecenie, że Piotr musiał ich upomnieć, żeby się uspokoili i nie zachowywali tak głośno z powodu ekscytacji tym, że zobaczyli go uwolnionego z ręki Heroda i tych przywódców żydowskich, którzy dybali na jego życie.

 

Piotr powiedział im, żeby poinformowali Jakuba i pozostałych apostołów, że u niego wszystko już jest dobrze. Kiedy ta sprawa dotarła do złego króla, zażądał on kary śmierci dla strażników za to, że Piotrowi udało się uciec z więzienia.

 

3. Dzieje 12:5-12 – Tu ważne są wersety 5 i 12. Co robił Kościół zanim anioł został posłany? Modlił się usilnie! Mamy więc tutaj kolejny przykład anielskiej interwencji w odpowiedzi na wstawiennictwo ludzi.

 

C. Daniel – Lekcje z Księgi Daniela 9 i 10

 

1. Daniel 9:20-23 A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego, i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana, mojego Boga, za świętą górę mojego Boga. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły; uważaj więc na słowo i zrozum widzenia!

 

2. Daniel 10:12-14 Wtedy rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów! Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego, i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych.

 

3. Daniel 10:20-21 Wtedy on rzekł: Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego.

 

Powiązanie Modlitwy z Sądem i Miłosierdziem

 

A. Przeczytaj Objawienie 8 i 16

 

1. Objawienie 8:3-7 Angel_with_Censer

 

a. Po pierwsze: Aniołowie gromadzą chwałę i modlitwy świętych (werset 4),

b. Po drugie: Te modlitwy są umieszczane w kadzielnicy razem z ogniem z ołtarza, który się znajduje przed tronem Boga (wersety 3, 5).

c. Po trzecie: Są one zrzucane z powrotem na ziemię. (Pamiętaj, że to, co się wznosi do góry – musi potem spaść na dół!)

 

2. Dlaczego? Jak to działa?

 

a. Miłosierdzie góruje nad sądem.

b. Podczas sprawiedliwych Bożych sądów w historii zawsze istniały miejsca schronienia, zwane po angielsku „kieszeniami miłosierdzia”.

 

3. Objawienie 8:5 – Potem pojawiły się głosy, grzmoty, błyskawice i trzęsienie ziemi (znaki i cuda).

 

4. Objawienie 8:6 – Potem aniołowie przygotowywali się do zatrąbienia, aby rozpoczęły się sprawiedliwe sądy Boże.

 

5. Nadprzyrodzona działalność w Objawieniu 16 jest powiązana z tym, co się działo w Objawieniu 8.

 

B. Sofoniasz 2:1-3 Zbierzcie się, zbierzcie, narodzie niesforny! Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana! Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana.

 

Prorok Sofoniasz znów przypomina nam zasadę, że Pan daje czas swojemu ludowi, aby się zebrał razem i wezwał Jego imienia zanim zostaną wylane Jego sądy, gniew czy specjalne rozporządzenia. Jego pragnieniem jest ukrycie nas w takim dniu.

 

C. Wyraźny Sen Podczas Pobytu w Jeruzalem

W Dniu Pojednania w 2005 roku, podczas pobytu w Jerozolimie, miałem serię szczegółowych snów. W jednym z tych snów miałem pokazanych trzech aniołów, z których każdy trzymał szofar, czyli róg barani.  Angel_with_Shofar

Pierwszy anioł stał w skupieniu i już trąbił na swojej trąbie. Kiedy rozległ się dźwięk rogu – pojawiło się słowo „nieszczęście”. W tym śnie pojawiło się słowo: „katastrofy naturalne”, wskazując na nasilenie huraganów, wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi i tym podobnych zjawisk. Następnie zobaczyłem w tym śnie, jak drugi anioł wystąpił i przyłożył szofar do swoich ust, żeby zatrąbić. Pojawił się dźwięk ogłaszający nastanie „plag”. To było ogłoszenie tego, co miało nastąpić w tym momencie.

Ale w tym śnie był też trzeci anioł, który stał z tyłu i obserwował to, co się dzieje. Ten anioł nie otrzymał jeszcze rozkazu wydania dźwięku. Nie miałem w tym śnie objawienia, jakie oświadczenie ma wygłosić ten trzeci anioł. Ale najważniejszą rzeczą, której byłem świadomy, była konieczność wstawiennictwa, zanim dojdzie do wygłoszenia jego deklaracji.

Wstawiennictwo przynosi przełomy i Bożą interwencję! Stwarza odroczenie lub nawet przerwę w działalności Boga, aby człowiek mógł odpowiednio zareagować i przygotować się.

D. Ezechiel 9:3-6 A chwała Boga izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała, w stronę progu przybytku. Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swojego boku, i rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim! A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem: Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka, i nie litujcie się! Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie! A rozpocznijcie od mojej świątyni! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem.

 

1. Bóg powiedział temu aniołowi, żeby naznaczył wstawienników.

2. Jaki znak był stawiany na czołach tych ludzi? Niektórzy mówią, że tym znakiem była hebrajska litera Taw, ostatnia w alfabecie hebrajskim, przypominająca „X” lub Krzyż Chrystusa. Jack Hayford napisał w komentarzach do Biblii Spirit Filled Life, którą wydał, że ten znak, umieszczany przez siódmego anioła walecznego „odzianego w lnianą szatę” (werset 3), miał służyć ku ochronie (zobacz Objawienie 7:3) i symbolizuje to, że Bóg zachowa sprawiedliwą resztkę.

3. Kto otrzymywał ten znak od anioła? Przywilej otrzymania tego znaku ochrony mieli wszyscy ci, którzy wzdychali i jęczeli nad obrzydliwościami Jerozolimy.

 

Wniosek

 

Tak, to prawda! Interwencja aniołów jest odpowiedzią na wstawiennictwo człowieka. Teraz jest czas na wstawiennictwo! Niech niebiańskie armie aniołów zostaną wysłane do interwencji w sprawach ludzi jako rezultat naszego zaproszenia zwanego modlitwą! Niech powstaną wstawiennicy! Niech tajni agenci Boga powstaną!

 

Błogosławieństwa!

Dr. James W. Goll

Encounters Network • Prayer Storm • Compassion Acts Team

Email: info@encountersnetwork.com

Website: encountersnetwork.com

 

James_Goll_2013_150px Dr James W. Goll jest Przewodniczącym Encounters Network, Dyrektorem Prayer Storm i koordynuje Encounters Alliance, koalicję przywódców. Jest Dyrektorem God Encounters Training – szkoły internetowej serca, i jest członkiem apostolskiego zespołu Harvest International Ministries. Dzielił się ewangelią o Jezusie w ponad 50 narodach na całym świecie, nauczając i udzielając mocy wstawiennictwa, służby proroczej i życia w Duchu. James jest płodnym autorem licznych książek i wielu studiów biblijnych oraz setek nagranych nauczań. James był przez 32 lata mężem Michal Ann, zanim Bóg powołał ją do Nieba jesienią 2008 roku. James ma czworo dorosłych dzieci, które kochają Jezusa i mieszkają razem we Franklin w stanie Tennessee.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Aniołowie Śpiewają

7 Gru

Po czwartej minucie do śpiewu dołączają się aniołowie

Jason Upton

Alleluja

Czy macie jeszcze jakieś nagrania śpiewu aniołów? Napiszcie, proszę, w komentarzach.

Filmy z Aniołami

4 Gru

Dokładniejsza analiza powyższego filmu