Archiwum | Keith Miller RSS feed for this section

Keith Miller – Czas na Względy!

4 Sty

Od Steve’a Shultza:

Wchodząc w nowy rok poprośmy Pana, żeby okazał nam względy w nowych rzeczach. Słowa Keitha Millera są zawsze pełne zachęty i wiem, że także to najnowsze słowo wprawi cię w ekscytację na to wszystko, co Bóg ma dla ciebie na ten nowy rok.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com

Keith Miller

Czas na Względy!

W jaśniejącej twarzy króla jest życie, a jego łaska jest jak obłok z deszczem wiosennym. Przypowieści 16:15

Niech wspaniałość Pana zamanifestuje się na tobie w potężny sposób, i bądź odzwierciedleniem Jego światłości – światłości, która wyzwoli różnorodną mądrość Bożą w twoim życiu!

Obłok Względów

Efezjan 3:12 mówi: „…w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.”

Inaczej mówiąc, mamy dostęp do nieograniczonych zasobów. Pójdźmy śmiało przed Jego tron i obudźmy się do pełni błogosławieństwa życia w nieustannej społeczności z Tym, który zasiada na tronie. Niech to będzie czas życia pod otwartym niebem, abyśmy mogli być odblaskiem Jego chwały! Niech obłok Jego obecności – tej obecności, która jest prawdziwymi względami i prawdziwym bogactwem – sprawi, że spadanie późny deszcz na świeży czas żniwa, na nas, a także na nasze rodziny.

• Bądź gotowy! Bądź dobrej myśli! Świętuj! Twoje oczy ujrzą chwałę Pana.

• Proś teraz o późny deszcz. Proś teraz o żniwo!

• Proś teraz Króla, aby okazał ci względy odnośnie zdobycia Królestwa!

Pan chce użyć naszego życia, żeby okazać swoją dobroć, swoją łaskę i swoją różnorodną mądrość. Prośmy Pana, żeby zesłał obłok względów – względów, które przyniosą późny deszcz. Mamy tylko poprosić! On ma w tym upodobanie, żeby dać nam Królestwo – dać nam względy do chodzenia w pełni naszego dziedzictwa.

Czas Wyzwalania

Jeśli przechodzisz przez trudne miejsce, ja ogłaszam nad twoim życiem, że nadszedł dla ciebie czas wyzwolenia. Kiedy będziesz przechodzić przez bramy, dokonasz potężnej zmiany w duchu. Kiedy powiesz Mu „tak” i wejdziesz przez drzwi, które On otwiera, przygotujesz drogę dla wielu, którzy przyjdą. Twój dzisiejszy przełom stanie się przełomem dla wielu w przyszłości. Pisał o tym prorok Joel:

A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. Joel 2:23-24

• Raduj się! Raduj się, raduj się, raduj się! Raduj się w Panu, twoim Bogu.

• Wydaj głośny okrzyk chwały! Raduj się w Panu.

• Wykrzykuj z radości! Wydaj okrzyk zwycięstwa! Wykrzykuj z entuzjazmem!

• Świętuj w świetle oblicza Króla! Światło oblicza Króla jest życiem!

Mamy nieograniczony dostęp!

Wkrótce ujrzymy jak to się objawi. Tak, doświadczymy realności życia, działania i usługiwania w pełni naszego dziedzictwa czyli otwartego nieba w naszym życiu.

W tym celu modlę się do Pana, aby w 2013 roku zesłał późny deszcz przynoszący żniwo, moszcz, i świeży olej na ciebie, a także na twoją rodzinę!

Dziękuję, wspaniały Jezu, za świeży deszcz Twojej obecności. Wylej to na wszystkich, którzy to czytają. Dziękuję za przywilej przychodzenia do Ciebie z wielką śmiałością i zaufaniem, i oglądania Ciebie! Oglądamy światło oblicza Króla – światło, które wyzwala życie i obłok względów, które sprowadzają późny deszcz. Dziękuję, Panie, za zesłanie Deszczu Żniwa. W potężnym imieniu Jezusa, amen.

Życzymy ci bogactwa błogosławieństw,

Keith Miller i Janet Miller
Stand Firm World Ministries
Email: info@sfwm.org

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Keith Miller – Świecznik: Siedmioraki Przepływ Ducha Świętego

28 Sier

Keith Miller

Świecznik: Siedmioraki Przepływ Ducha Świętego

Od Steve’a Shultza:

Poniżej znajduje się fragment książki Keitha Millera Surrender to the Spirit (Poddaj się Duchowi), która daje wspaniały wgląd w poznanie Siedmiorakiego Bożego Ducha i Jego dzieła. Zachęcam cię do przeczytania tego fragmentu, a także dalszego studiowania tego tematu.

 

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Keith Miller

Świecznik: Siedmioraki Przepływ Ducha Świętego

Siedem Duchów Widocznych w Świeczniku

Bóg pouczył Żydów, że w tradycyjnym przybytku ma być Miejsce Święte, gdzie zawsze będzie stał świecznik i dawał światło. Były to lampy oliwne, nie świece, i nie powinny nigdy zgasnąć (Kapłańska 24:1-4). Oświetlały Miejsce Święte, aby kapłani mogli chodzić i usługiwać w świetle, żeby mogli widzieć chleby pokładne, które były umieszczone na ołtarzu (w niektórych tłumaczeniach są one nazywane „Chlebem Obecności”). Każdego poranka i wieczoru kapłani mieli oporządzać, przycinać knoty, usuwać popiół i uzupełniać oliwę, aby lampy cały czas płonęły.

Świeczniki tradycyjnie symbolizowały Boże prowadzenie i objawienie przez Jego Słowo (Psalm 119:105). Mówiły także o Jezusie, Światłości świata (Jana 8:12). Zabawienie jest także lampą, która płonie, a Pan nie spocznie dopóki wśród narodów nie zapłonie wspaniała lampa zbawienia (Izajasz 62:1).

Oliwa w lampie symbolizuje namaszczenie Ducha Świętego, źródła mocy, które oświeca Kościół. Chleb pokładny jest metaforą Słowa Bożego, naszego codziennego chleba (Mateusz 4:4). Duch Święty oświeca Słowo, tak jak świecznik rzuca światło na chleb pokładny. Psalm 104:15b mówi nam, że ten olej sprawia, że nasza twarz świeci. Świecznik oznacza Kościół (Objawienie 1:20).

Zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie jest kilka odniesień do świecznika, które mają charakter metaforyczny: Świecznik w niebiańskiej wizji Jana (Objawienie 4:5), świecznik w przybytku Mojżesza (Wyjścia 25:31-40) i w piątej wizji Zachariasza (Zachariasz 4:2). Te trzy fragmenty symbolizują pełnię Ducha Świętego, siedmiorakiego Ducha Bożego z Izajasza 11:2: Ducha Pana, Ducha mądrości i zrozumienia, Ducha rady i mocy, Ducha poznania i bojaźni Pańskiej.

Wizja Zachariasza

Bóg dał Zachariaszowi wizję złotego świecznika, który miał stanąć w świątyni. Ponieważ Zachariasz i jego ludzie mieli odbudować świątynię, więc to miało sens, że Bóg przemawiał do nich obrazami ze świątyni. Celem wizji było pokazanie, jak Zerubbabel miał przez Ducha Bożego wykonać tę ogromną pracę odbudowywania świątyni. Bez wątpienia, to było monumentalne zadanie i Zerubbabel mógł być zniechęcony, ponieważ stanął na gruzach i rozeznał się w tym zadaniu.

Bóg pokazał ten świecznik Zachariaszowi, który reprezentował pełnoetatową służbę Ducha Świętego. Bóg chciał zapewnić Zerubbabela (przez Zachariasza), że Duch Święty będzie stale zaspokajał jego potrzeby, kiedy on zajmie się tym ogromnym projektem budowlanym. Zerubbabel miał odbudować świątynię nie w swojej własnej sile czy zdolnościach, ale dzięki Bogu i mógł wykorzystać niewyczerpane zapasy zasobów dostarczonych przez siedmiorakiego Ducha Bożego.

Bóg chce, by nasze poleganie na Jego zasobach i siedmiorakim przepływie Ducha Świętego były ciągłe. Praca odbudowania świątyni była tak potężna, że wyglądała jak wielka góra. Tu Bóg obiecuje, że przez pełnię Jego Ducha ta wielka góra stanie się równiną.

Wizja w Zachariasza 4:1-14 dodaje znaczące szczegóły do tego metaforycznego świecznika przybytku. Zachariasz ujrzał solidny świecznik z siedmioma lampami i rurkami. Dwa drzewa oliwne zapewniały niekończący się zapas oleju w czaszy, a czasza, jak źródło, przepuszczała olej do siedmiu rurek. Olej wypływał z rurek i docierał do siedmiu lamp, które ciągle spaliły się w przybytku. To był niekończący się zapas oleju..

Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu, i zapytał mnie: Co widzisz? A ja odpowiedziałem: Widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest siedem lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po siedem knotów. Dwa drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną: Co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział: Czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem: Nie, mój panie! Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną! On położy kamień na szczycie wśród okrzyków: Cudny, cudny! I doszło mnie Słowo Pana tej treści: Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go, i poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te siedem lamp – to oczy Pana; one to przepatrują całą ziemię. Wtedy odezwałem się i zapytałem go: Co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika? I powtórnie odezwałem się, i zapytałem go: Co oznaczają te dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp? Wtedy on odpowiedział mi: Czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem: Nie, mój panie! A on odrzekł: To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi.

Wszczepieni w Drzewo Oliwne

Liczba siedem oznacza w Biblii pełnię lub kompletność. Widzimy tu świecznik z siedmioma rurkami sięgającymi do niewyczerpanego źródła, dwóch drzew oliwnych. Te rurki reprezentują siedem ścieżek (siedem Duchów Bożych), przez które płynie olej (Duch Święty). Wierzę, że te dwa drzewa oliwne reprezentują Ducha i Słowo. To metaforyczny obraz Ciała Chrystusa podłączonego do pełni siedmiorakiego przepływu Ducha Świętego. Połączenie ze źródłem wyzwala nieograniczone namaszczenie (świeży olej) Ducha Świętego (Jana 3:34).

Legendarny ewangelista, apostoł wiary i chrześcijański bohater Smith Wigglesworth (1859-1947) doświadczył proroczej wizji, w której widział dwa wielkie przebudzenia przetaczające się przez świat: Pierwsze było znane jako „Ruch Słowa” (lata 1970-te), a drugie, „Duchowe Przebudzenie,” nadeszło później, w latach 1990-ych. Jednak w tej wizji zobaczył on coś znacznie większego i potężniejszego, które miało się wydarzyć po tych dwóch przebudzeniach. Zobaczył ogromne żniwo, które ogarnie całą ziemię i to miało się wydarzyć wtedy, gdy Słowo i Duch (czy namaszczenie) zostaną „małżeństwem.” Niestety, umarł zanim ujrzał te przebudzenia. Wierzę, że właśnie teraz jesteśmy w tym czasie masywnego przebudzenia!

Podstawy Biblijne są bardzo ważne, ale powinniśmy codziennie żyć żywym Słowem (Hebrajczyków 4:12). Mój przyjaciel Bill Johnson mówi: „Wiara nie przychodzi przez to, co już usłyszałeś, wiara przychodzi przez to, co słyszysz właśnie teraz.” Teraz jest czas, kiedy Kościół potrzebuje oczu, żeby widzieć i uszu, żeby słyszeć. Bóg chce, żebyśmy codziennie żyli z otwartymi duchowymi uszami i oświeconymi oczami, i można tak żyć, kiedy każdego dnia sięgamy do pełni świeżego oleju Ducha Świętego.

Bez oleju nie ma ognia. Bez oleju nie ma przepływu. Bez Niego, tego świeżego oleju, nic nie możemy zrobić (Jana 15:5). Kiedy podłączamy się do źródła, zostajemy przemieniani; chodzimy przed Panem w czystości i świętości. On uzupełnia nasze zapasy oleju tylko wtedy, kiedy jesteśmy do Niego podłączeni. Im więcej pozwolimy działać Duchowi Świętemu, tym więcej przyjmiemy Jego dzieł, i damy Mu więcej wolności w naszym życiu. Te rzeczy przekształcają nas z chwały w chwałę i na Jego obraz.

Jako wierzący zostaliśmy wszczepieni do tych drzew oliwnych (Rzymian 11:17) i staliśmy się uczestnikami korzenia i tłuszczu, nieustannego przepływu bogatego oleju. Zachowujemy siłę gdyż korzystamy z tego oleju i pozostajemy wszczepieni i podłączeni do tego przepływu: Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu, namaściłeś mnie świeżym olejkiem. (Psalm 92:11). Namaszczenie oznacza w tym kontekście przepływ, a róg oznacza siłę. Kiedy działamy w pełni wyrażając siedmiorakiego Ducha Bożego, będziemy codziennie napełniani świeżym olejem. Kiedy pozostajemy wszczepieni w Jezusa, Krzew Winny, będziemy przynosić owoc; ale bez Niego nic nie możemy zrobić (Jana 15:5).

Sięganie do Niewyczerpanych Źródeł

Potrzebujemy świeżego oleju! Nie możemy żyć na oleju z zeszłego tygodnia, bo te siedem płomieni zgaśnie. Powinniśmy codziennie sięgać do niewyczerpanych zasobów Jego świeżego oleju pochodzącego ze Słowa i z Ducha, i to jest dla nas osiągalne dzięki „rurkom” siedmiu Duchów Bożych!

Świecznik miał centralną rurkę, którą się potem rozgałęziała na sześć pozostałych. Sześć to liczba człowieka. Gdy dodamy tę centralną rurkę, otrzymamy siedem. Chrystus symbolizuje tę centralną rurkę, ponieważ On jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a nami (1 Tymoteusza 2:5). Chrystus jest centralną, boską naturą, a wszystkie pozostałe rurki odchodzą od tej jednej. Nie możemy mieć pełni oleju bez dostępu do tej centralnej rurki świecznika.

Od tej centralnej rurki odchodziły trzy pary rurek w przeciwnych kierunkach. Te trzy pary reprezentują trzy pary przepływu Ducha Świętego, jak wspomniał o nich Izajasz 11:2: mądrość i zrozumienie, rada i moc, poznanie i bojaźń Pana. Dodajmy do nich „Ducha Bożego” (Obecność Chrystusa), a będzie siedem.

Z książki Surrender to the Spirit. Keith Miller napisał tę książkę po serii spotkań z Panem w roku 2002.

Keith Miller
Stand Firm World Ministries
Email: info@sfwm.org

 

ElijahList Publications
310 2nd Ave SE,
Albany, OR 97321
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net
Phone 1-541-926-3250