Archiwum | Mike Bickle RSS feed for this section

Mike Bickle – Miłość do Jezusa Wyrażona w Używaniu Naszych Pieniędzy

12 Gru
 1. NAUCZANIE JEZUSA O PIENIĄDZACH
 2. Biblia stwierdza, że powodzenie jest błogosławieństwem, a ubóstwo jest przekleństwem. Moja definicja powodzenia to mieć wystarczająco dużo pieniędzy na zaspokojenie naszych potrzeb, błogosławienie innych i rozszerzanie królestwa. Bóg daje nam bogactwo, aby wypełnić swoje przymierze i przynieść jeszcze więcej korzyści (Powt. Prawa. 8:18).

2 Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. (3 Jn. 2)

 1. Jezus wielokrotnie naucza o finansach. Z 38 przypowieści Jezusa 16 dotyczy pieniędzy. Jeden na dziesięć wersetów w ewangeliach dotyczy pieniędzy lub posiadania—w sumie 288 wersetów.
  Jezus podkreślał dwa tematy związane z pieniędzmi bardziej niż inne biblijne zasady w finansach:

  1. Obiecał, że Bóg pragnie w nadprzyrodzony sposób pomnożyć nasze finanse (czas i wieczność).
  2. Ostrzegał nas przed duchowym niebezpieczeństwem ze strony chciwości. Zwracał uwagę na zarządzanie pieniędzmi we właściwym duchu, co łączy się z tym, że należy ich kochać, gromadzić, czy pokładać w nich ufności.
  3. W Mateusza 6 Jezus mówi o pieniądzach cztery razy. Obiecał, że Ojciec nagrodzi szczodrość w tym wieku (6:4). Wezwał nas do modlitwy o nasze codzienne zaopatrzenie (6:11). Dostrzegł lęk związany z brakiem pieniędzy (6:25-33). Ostrzegał nas przed chciwością i wzywał do używania pieniędzy w taki sposób, żebyśmy gromadzili sobie skarby w niebie, wyrażali naszą miłość do Boga i wzmacniali nasze duchowe życie (6:19-24).
  4. Na ile będziemy działać w przeciwnym duchu wobec lęku i chciwości, a więc w wierze i szczodrości, na tyle Bóg będzie mógł interweniować w naszych finansach. Miłość nie jest umniejszona przez ufanie Bożym obietnicom, że On da nam więcej pieniędzy i wieczne nagrody.

38“Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. (Łuk. 6:38)

 1. DAWANIE: MIŁOŚĆ DO JEZUSA WYRAŻONA GROMADZENIEM SOBIE SKARBÓW W NIEBIE (Mt. 6:19-24)
 2. Jezus wzywał nas do używania naszych pieniędzy w taki sposób, przy pomocy którego zgromadzimy skarby w niebie, wyrażając naszą miłość do Boga i wzmacniając nasze duchowe życie, i Pan ostrzegał nas przed chciwością (Mt. 6:19-24).

19“Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą… 20ale gromadźcie sobie skarby w niebie …22Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje będzie pełne światła (z ang.)…24Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie (w ang. będzie lojalny), a drugim pogardzi.” (Mt. 6:19-24)

 1. Zasada #1: Jezus wezwał nas do korzystania z naszych pieniędzy w taki sposób, żeby wyrażać lojalność wobec Boga (w. 24). Określił tutaj miłość do Boga w sposobie wydawania pieniędzy. Pieniądze mają być poddane Jezusowi. Rozmiar poświęcenia (ofiary) w miłości do Boga w naszym dawaniu jest ważniejszy niż wielkość naszego daru. Wdowa miłowała bardziej niż ci, którzy dawali więcej, ale ponieśli mniejszą ofiarę (Łk. 21:1-4).

3“…ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy; 4albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa, ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie.” (Łk. 21:3–4)

 1. Zasada #2: Nie zabiegajcie o ziemskie dobra (w. 19). Słowo skarb jest określeniem, w którym zawarte są wszelkie rzeczy, o których człowiek myśli w kategoriach dóbr, tak jak pozycja czy reputacja; dotyczy też wszystkiego, co można kupić za pieniądze. Naszym skarbem jest to, w co najbardziej chcemy zainwestować nasz czas, nasze pieniądze i nasze myśli. Czy są to posiadłości, reputacja i wpływ, czy rozwijanie naszych relacji z Jezusem i pomaganie innym czynić to samo?

19“Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą…” (Mt. 6:19)

 1. Niektórzy są kuszeni znacznie bardziej przez status i pozycję niż przez pieniądze. Bardziej myślą o rozszerzaniu swojego wpływu niż o pieniądzach. Ich głównym zajęciem jest ustanawianie swojej wyższości w swoim miejscu pracy czy w służbie. Gromadzą sobie oni skarby na ziemi, nawet o tym nie widząc.
 2. Jezus nie powołał nas do wyzbycia się naszych posiadłości, własności, oszczędności na koncie czy polis ubezpieczeniowych, itd. Pismo mówi o planowaniu, oszczędzaniu, inwestowaniu, itd.
 3. Jezus ostrzegał nas przed chciwością, która jest nadmiernym skupieniem na skarbach czy silnym pragnieniem pieniędzy i posiadłości w sposób, który utrudnia nam poddanie się Bogu. Myślę, że większość ludzi przypuszcza, że nie mają problemu z chciwością.
 4. Jezus ostrzegał nas, żeby naszym “skarbem” nie były nasze posiadłości, żebyśmy nie myśleli, że nasze życie zawiera się w tym ile mamy pieniędzy. Wezwał nas, żebyśmy byli bogaci w Bogu.

15“Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.” 16I powiedział im podobieństwo… 20“…‘Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej…’ 21Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.” (Łk. 12:15-21)

 1. Jezus nauczał, że musimy się chronić przed zwiedzeniem jakie daje bogactwo—chciwością—żeby nasza miłość do Boga (nasze serce) nie została zaduszona i zanieczyszczona.

18“A innymi, zasianymi między ciernie, są ci, którzy usłyszeli słowo…19ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje.” (Mk. 4:18-19)

 1. Kiedy jesteśmy zaabsorbowani pieniędzmi i stanem posiadania, wtedy stajemy się skalani.

21“Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa,  22cudzołóstwo, chciwość…23wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.” (Mk. 7:21-23)

 1. Miłość do pieniędzy jest “korzeniem wszelkiego zła” (1 Tym. 6:10). Paweł zaliczył chciwość do postaw prowadzących do śmierci, ponieważ prowadzą do jeszcze większego zła (Kol. 3:5; Ef. 5:3).

9A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. 10Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. (1 Tym. 6:9-10)

 1. Pieniądze, które zatrzymujemy nie są “naszymi pieniędzmi”—tylko te pieniądze, które rozdajemy są na zawsze nasze.
 2. Zasada #3: Możemy wymienić nasze pieniądze na skarby nieba (w. 20). Wieczne nagrody pokazują nam jak Bóg odczuwa nasz sposób kochania Go podczas naszego ziemskiego życia. Jezus “płaci dobrą cenę” za nasze małe uczynki. Nagradza nas nawet za podanie kubka wody (Mt. 10:42).

20“…ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą…” (Mt. 6:20)

 1. Wkrótce wejdziemy w realia wiecznej chwały, więc powinniśmy inwestować tyle czasu i pieniędzy ile możemy właśnie w królestwo, a nie w nasze domy, przyjemności, komfort czy reputację.
 2. Jezus wezwał swoich uczniów, aby gromadzili sobie skarby w niebie używając swoich pieniędzy, aby być posłusznymi Bogu.

33“Sprzedajcie majętności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie skarb niewyczerpany w niebie…” (Łk. 12:33)

 

22“Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie.” (Łk. 18:22)

 1. Niebo jest miejscem chwały i tam nic nie może ulec kradzieży czy zniszczeniu. Złodzieje nie mogą ukraść naszych niebiańskich skarbów, ponieważ Bóg ich strzeże. Nawet nasza nagroda za kubek wody nigdy nie zaniknie. To znaczy, że nasze posłuszeństwo jest bardzo ważne. Dlaczego mamy zbierać skarby na ziemi skoro wiemy co się z nimi stanie?

4…ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was…(1 Ptr. 1:4)

 1. Apostołowie będą rządzili w Królestwie Tysiącletnim w świetle “pozostawienia swoich pieniędzy” w posłuszeństwie Bogu.

27“ Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą; cóż za to mieć będziemy?” 28Jezus rzekł im: …przy odrodzeniu (w Królestwie Tysiącletnim) zasiądziecie i wy na dwunastu tronach.” (Mt. 19:27-28)

 1. Zasada #4: Nasze emocje idą za sposobem, w jaki używamy i wydajemy nasze pieniądze (w. 21), czy to na sprawy ziemskie czy niebiańskie. Sposób w jaki wydajemy nasze pieniądze wpływa na nasze emocje.

21“Albowiem gdzie jest skarb twój (pieniądze) – tam będzie i serce twoje.” (Mt. 6:21)

 1. Istnieje połączenie pomiędzy naszymi pieniędzmi i naszymi emocjami—miłość, pożądanie, większe zainteresowanie, zaborczość, lęk, etc.
 2. Ci, którzy dają swoje pieniądze na sprawy królestwa, będą bardziej miłować królestwo.
 3. Zasada #5: Jeśli oko naszego serca jest dobre, będziemy pełni światła—mając serce tętniące życiem (w. 22). Sposób w jaki używamy naszych pieniędzy wywiera wpływ na nasze życie duchowe i naszą zdolność radowania się Bogiem i Jego Słowem. W Piśmie często nasze ciało oznacza całą naszą istotę (nie tylko naszego zewnętrznego człowieka).

22“Światłem (źródłem światła) ciała jest oko (serca). Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne (w ang. pełne światła) będzie …23A jeśliby oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne.” (Mt. 6:22-23)

 1. Posiadanie dobrego oka mówi o naszej “podstawowej wizji na życie”, miłości do Jezusa przez posłuszeństwo Jego nauczaniu i gromadzeniu skarbów w niebie. Tą lampą, która pozwala duchowemu światłu dotykać naszego wewnętrznego człowieka jest “oko naszego serca”, czy oczy naszego zrozumienia (Ef. 1:17-18).
 2. Posiadanie złego oka oznacza życie, które lekceważy wartości Kazania na Górze i podejmowanie takich decyzji, które przede wszystkim dążą do rozwijania naszego bogactwa na ziemi.
 3. Jezus pragnie, żebyśmy znali przyjemności wynikające z umiłowania Boga całym sercem (zamiast postrzegania tego jako ofiary). Oko jest bramą, w której karmiona jest nasza wyobraźnia. Kiedy oczy naszego serca są nastawione na to, co przynosi nam światło, wtedy całe nasze ciało (cała istota) będą pełne światła.
 4. Być pełnym światła oznacza zdolność do odczuwania Bożej miłości i kochania Go, a także kochania innych ludzi. To oznacza odczuwanie przyjemności w wykonywaniu Bożej woli, medytowaniu nad Jego Słowem, życiem w świętości i przyjmowaniu żywego zrozumienia Jego Słowa.
 5. Jakie jest największe marzenie twojego życia? Czy jest to posiadanie większej ilości pieniędzy, wywieranie większego wpływu w biznesie i służbie, komfortowe okoliczności, czy chodzenie w łasce, która wyposaża nas do życia w ośmiu Błogosławieństwach?
 6. Zasada #6: Światło może zostać utracone i zastąpione przez ciemność. Tej zasady możemy doświadczać na różnych poziomach, od wierzącego, który traci grunt w swoim duchowym życiu do kogoś, kto całkowicie odrzuca Pana i trafia do ciemności zewnętrznej (Mt. 8:12).

23“A jeśliby oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie!” (Mt 6:23)

 1. Nasze wcześniejsze decyzje posłuszeństwa Jezusowi muszą być utrzymywane, ponieważ istnieje możliwość utraty pewnych naszych zdolności do doświadczania światłości. Przywrócenie naszego zobowiązania do posłuszeństwa i szukania Jezusa z całego naszego serca jest jedynym sposobem na przywrócenie naszej zdolności do radowania się Jego światłem.
 2. Niektórzy mówią o kosztach uczniostwa, ale koszt braku uczniostwa jest o wiele wyższy.
 3. Zasada #7: Nie można służyć i Bogu i pieniądzom. Mamy tu obraz niewolnika i właściciela niewolnika. Służenie nie oznacza sporadycznego aktu posłuszeństwa, ale bycie sługą, który jest cały czas posłuszny. Ludzie mogą pracować u dwóch pracodawców, ale niewolnik nie może być własnością dwóch panów. Posiadanie jednego pana i służba na pełen etat stanowią o zasadzie niewolnictwa.

24“Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. (Mt 6:24)

 1. PROSTOTA STYLU ŻYCIA
 2. Paweł zachęcał Tymoteusza do prowadzenia prostego stylu życia, cieszenia się z tego, że ma co jeść i w co się ubrać.

8…Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. (1 Tym. 6:8)

 1. Musimy dostrzec, że Bożym pragnieniem jest dawanie nam finansowego błogosławieństwa (powodzenie); musimy się sprzeciwić chciwości, ale bez przesady, bo nie należy ulegać duchowi ubóstwa. Powinniśmy nauczać o korzyściach królestwa jakim jest powodzenie, o niebezpieczeństwach wynikających z chciwości i zadowoleniu z prostoty stylu życia.

11 …nauczyłem się przestawać na tym, co mam. 12Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. 13Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.  (Filipian. 4:11-13)