Archiwum | Jeff Jansen RSS feed for this section

Jeff Jansen – Życie na Tronie!

4 Maj

Co Oznacza „Zasiadać z Chrystusem” i Jak w Tym Żyć

 

Ze wszystkich tematów i książek jakie można napisać ku zachęcie dla wierzących, aby chodzili z Panem Jezusem Chrystusem, najważniejszym tematem jest, w mojej opinii, życie w Sali Tronowej.

 

Jezus osobiście zaprasza nas do tego życia na tronie, abyśmy już teraz zasiadali z Nim po prawicy Ojca. To zaproszenie dotyczy nie tylko zasiadania u boku Bożych generałów czy pomazańców, ale raczej stanowi przywilej, prawo i dziedzictwo każdego wierzącego wypełnionego Duchem Świętym na planecie Ziemi.

 

„Cum Christo” czy „z Chrystusem” znaczy, że zasiadamy z Chrystusem w okręgach niebiańskich i już teraz, tu na ziemi mamy prawo do przywileju radowania się życiem pochodzącym z Nieba. Zasiadamy na tronie! To prawda, że wiele dzieci Bożych nie przyjęło zaproszenia do tego życia, ale to nie zmienia faktu, że zostało ono wystosowane dla każdego. Pełnia Bożego błogosławieństwa i dostęp do chwalebnego dziedzictwa świętych już należy do nas, abyśmy radowali się w Chrystusie Jezusie i oczekiwali pełni naszego zrozumienia, akceptacji i zastosowania.

 

Jezus przelał swoją Krew na Kalwarii, aby otworzyć nam drogę do życia we wszelkich dobrodziejstwach Jego Królestwa. To prawo do zasiadania i rządzenia z Nim na Jego niebiańskim tronie w chwale znajduje się na samym początku listy tych dobrodziejstw.

 

Jesus_KnockingKiedy Apostoł Jan został pochwycony do Sali Tronowej i pozwolono mu usłyszeć to, co Jezus mówi do siedmiu kościołów, zanotował to w Księdze Objawienia: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Objawienie 3:20). (Foto via Wikimedia Commons)

 

Jan ujrzał zaproszenie wystosowane do nas przez Samego Jezusa, żeby „otworzyć Mu drzwi.” Ta obietnica Pana oznacza, że jeśli otworzymy Mu drzwi, to On „wstąpi do nas i będzie z nami wieczerzał, a my z Nim.”

 

Następną rzeczą, którą Jan usłyszał od Pana było: „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.” (Objawienie 3:21).

 

Jan napisał do Kościoła w Laodycei, który był letni i egoistyczny, ale nawet im Jezus zaoferował współpracę i zasiadanie wraz z Nim na Jego tronie. Wejście do grupy „zwycięzców” było proste: „Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Objawienie 3:20).

 

Czyniąc to, automatycznie zasiadamy z Chrystusem na Jego miejscu autorytetu, które dał Mu Ojciec. Jako zwycięzcy mamy udział w chwalebnym dziedzictwie Jezusa Chrystusa, jako współdziedzice. Rządzimy dzierżąc najwyższy autorytet na Ziemi w niebiańskim wymiarze. To smutne, że większość „chrześcijan” nie wierzy w ten wymiar i pomija te prawdy jako pojęcia należące do złej teologii i pretensjonalnego myślenia, i w tej niewierze nieświadomie odcinają się od dostępu do swojego dziedzictwa. Jakież to tragiczne!

 

Wierzący zasiadający na tronie to ten, który w swoim życiu pokonał egoizm, otworzył drzwi dla intymnej jedności i społeczności z Panem Jezusem Chrystusem, je z Nim i pije, a jego życie ma źródło w Samym Jezusie Chrystusie. Jeśli jesteśmy gorliwi i pokutujemy, i otwieramy drzwi Jezusowi Chrystusowi przez intymną jedność z Nim, wtedy możemy połączyć się z Nim na Jego tronie w jedno, jako zwycięzcy, którzy cieszą się wspaniałą społecznością z Nim.

 

Jezus Otworzył Drogę

 

ART-BI001MŻycie na tronie jest doświadczaniem nadprzyrodzonej jedności z Samym Bogiem. Bóg stworzył nas do stałej i nieprzerwanej jedności z Nim. Jako wierzący wypełnieni Duchem Świętym, mamy swoje korzenie w Ogrodzie Eden, i powinniśmy już teraz prowadzić takie życie, jakie czeka nas w wieczności.

 

Jezus Chrystus ogromnym kosztem otworzył na powrót drogę do Edenu i do Jego tronu, który powinien być dla każdego wierzącego punktem odniesienia świata nadprzyrodzonego! Krew Jezusa Chrystusa zapewniła ludzkości nie tylko zbawienie, ale także odbudowanie i pojednanie całego stworzenia (zobacz Kolosan 1:20). Pan pragnie, aby Jego Kościół był zjednoczony z Nim, ale cały czas pozostawał na ziemi, wypełniając mandat Królestwa w mocy i miłości. Żeby to czynić, musimy być na nowo połączeni z Głową (Jezusem Chrystusem) i wzrastać duchowo.

 

…lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa. Efezjan 4:15

 

Życie w Dobrodziejstwach Intronizacji

 

Jezus powiedział, że zwycięzca zasiądzie z Nim na tronie i będzie się cieszyć z wszelkich korzyści płynących z Jego zwycięstwa. Jan mówi nam, że to nasza wiara zwyciężyła świat i to zaproszenie do stania się zwycięzcą dotyczy każdego wierzącego. „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.” (1 Jana 5:4).

 

W miarę jak wzrasta nasza wiara, musimy przejmować nasze dziedzictwo w Chrystusie. W Księdze Objawienia jest sześć takich miejsc, gdzie użyto pojęcia „zwycięzca”. Pierwsze trzy zaczynają się od słów: „Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam…” (Objawienie 2:7, 2:11 i 2:17).

 

Fakt, że początek brzmi: „Kto ma uszy” wskazuje wyraźnie na to, że zaproszenie jest wystosowane do tych, którzy słyszą, słuchają i są posłuszni. Pozostałe trzy miejsca, w których występuje idea „zwycięzcy” to Objawienie 2:26, 3:12 oraz 3:21 i odnoszą się do „tego, który zwycięża”, co wskazuje na to, że Jezus mówi do grupy ludzi dojrzałych, którzy już podjęli decyzję jako zwycięzcy. Kończą się zaproszeniem od Samego Jezusa: „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.” (Objawienie 3:21).

 

Mamy być podobni do obrazu Syna Bożego. Ponieważ Jezus Chrystus jest zwycięzcą, to – przynajmniej potencjalnie – my także. Prawda jest taka, że możesz nie czuć się jak zwycięzca, i twój obecny poziom dojrzałości duchowej może jeszcze tego nie odzwierciedlać, ale jeśli wierzysz, to masz potencjał do chodzenia w zwycięstwie Chrystusa. Ponieważ twój umysł jest odnawiany i twoja wiara rośnie, jesteś w stanie właściwie zareagować i wejść do tej rzeczywistości. Gdyby doświadczanie życia z sali tronowej było niemożliwe po tej stronie wieczności, Jezus by go nam nie zaoferował. Ale On to zrobił!

 

Możemy tu i teraz cieszyć się z radykalnego wymiaru nadprzyrodzonej jedności z Nim. On dał nam teraz moc, władzę, pozycję i prawo do wspólnego zasiadania z Nim w sferze niebiańskiej.

 

I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Efezjan 2:6

 

Zachęcam cię, żebyś w tym tygodniu poświęcił czas na rozważanie tego tematu zasiadania z Chrystusem na tronie. Proś Ducha Świętego, żeby ci pokazał każdy obszar twojego życia, w którym nie żyjesz na tym wysokim miejscu z Chrystusem. Pozwól Mu, żeby ci pokazał co powinieneś zmienić w twoim myśleniu, działaniu, w wierze, aby w pełni korzystać z zasiadania z Nim na tronie.

 

Bogactwa błogosławieństw,

 

Jeff Jansen

Senior Leader, Global Fire Church & Global Connect

Global Fire Ministries International

Kingdom Life Institute & Global Fire School of Supernatural Ministry

Email: info@globalfireministries.com

Website: globalfireministries.com

 

Jeff_Jansen_2013_150pxJeff Jansen jest założycielem Global Fire Ministries International w Murfreesboro, stan Tennessee. Misją GFMI, jako służby apostolskiej i proroczej, jest przygotowanie drogi na przebudzenie w wymiarze osobistym, miejskim, regionalnym, narodowym i światowym. Jeff Jansen jest dobrze znany na świecie ze swojego namaszczenia w sferze uzdrowienia/cudów i proroctw, często przekazuje wskazówki na podstawie objawienia nie tylko poszczególnym osobom, ale także regionom i narodom.

 

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

Jeff Jansen – Wypełnia się 30-letnie Słowo o „Armii Bożej w Czasach Ostatecznych”

16 Paźdź


Od Steve’a Shultza:

O Bożej Armii czasów ostatecznych wypowiedziano już wiele proroczych słów. To słowo jest głębokie. Bóg nie jest ograniczony wiekiem osoby, ale młodsze pokolenie będzie potrzebować ojców i matek, żeby ich szkolili.

Lecz młodzi i starzy muszą przyjść do Boga jako małe dzieci. Mogę ci tylko powiedzieć, że z całego serca wierzę, iż jesteśmy na krawędzi potężnego przełomu zwanego TRZECIM WIELKIM PRZEBUDZENIEM. Raduj się i przyjmij wyzwanie tego słowa Pana. Proroctwa mówiące o czasie ich wypełnienia należą do najtrudniejszych, i tu właśnie jest takie słowo.

Czego mamy doświadczyć? Czuję, że ta fale Chwały zbliża się do nas.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Jeff Jansen

Wypełnia się 30-letnie Słowo o „Armii Bożej w Czasach Ostatecznych”

Wizja Boba Jonesa z 1979 Roku o Piaskach Czasu

Jak już wszyscy wiemy, znajdujemy się w sezonie wielkich zawirowań w narodach na ziemi. Żyjemy w niepewnych czasach, w czasach napięcia z powodu niewyraźnej przyszłości. Jednocześnie znajdujemy się w jednym z najważniejszych sezonów w sensie duchowym. Możemy odczuwać, że duchowe płyty tektoniczne są gotowe do przygotowania drogi na jeden z wielu nowych poziomów, łącznie z przebudzeniem. Tam, gdzie są teraz ogromne napięcia, tam też jest wielka moc.

Wszystko to, co słyszymy, to prorocze mierniki, wiarogodne głosy, które zostały nam dane do mierzenia, gdzie jesteśmy w tych czasach, i bez wątpienia, jednym z nich jest bezsprzecznie, Bob Jones. Przez wiele dziesięcioleci Bob Jones przynosił dokładne słowo Pana kościołom, miastom, regionom i przywódcom na całym świecie ze szczegółową dokładnością. Przed nami jest 30-letnie słowo Boba, które już jest gotowe, aby się wypełnić, powinniśmy je usłyszeć i zrozumieć, gdyż wielu otrzyma zachętę. Oto jego skrót:

W styczniu 1979 Pan w wizji zabrał Boba do miejsca nad morzem, które miało nazwę „Piaski Czasu.” Bob powiedział, że widział wielkich przywódców, apostołów i proroków, którzy reprezentowali swoje pokolenia jak wkładali ręce do piasku i wyciągali z niego coś, co wyglądało jak stare pudełka na buty. Gdy każdy z nich to zrobił, Bob usłyszał jak mówili: „Czy to jest ten czas? …Czy te obietnice są na teraz?” Żaden z tych przywódców nie znalazł nic w tym pudełku, ponieważ obietnice nie dotyczyły tego pokolenia.

Potem Pan powiedział Bobowi, żeby sięgnął ręką do piasków czasu i wyciągnął pudełko, ale Bob powiedział: „Panie, one wszystkie są puste,” lecz Pan nakazał mu, żeby mimo to otworzył to pudełko na buty. Kiedy Bob otworzył swoje pudełko, był zaskoczony, bo zobaczył ogłoszenia o powołaniu do wojska. Wtedy oni powiedzieli: „Powodzenia, zostałeś powołany do Armii Bożej.” Potem Pan powiedział do Boba:

„Zacznę wysyłać te listy do Moich przywódców, kiedy opłata pocztowa za list będzie wynosiła dwadzieścia centów.” W tym czasie ta opłata wynosiła zaledwie jedenaście centów za list i nikt nie myślał nawet, że może być większa. Ale 13 października 1981 już kosztowało to dwadzieścia centów i Pan powiedział:

„Wszystko, co było poczęte, najpierw przez dziewięć miesięcy przebywało w łonie, i tak samo jest z Bożą armią. Jedni będą dowódcami, a drudzy najznakomitszym wojskiem, którego nic nigdy nie powstrzyma, i kiedy osiągną dojrzałość zamierzam zacząć wysyłać ich w mocy. Uzbroję ich bronią z Mojego arsenału w Niebie. Nie odmówię im żadnego daru. Oni dosłownie ogołocą Boże magazyny i nie będą bać się wroga. Będą wysławiać Mnie ponad wszystko, co kiedykolwiek było. Będą reprezentować Mnie w Mojej świętości i współczuciu.”

Wiek Dojrzałości

13 października 2011 upływa 30 lat od tamtej daty. Wiek 30 lat reprezentuje dojrzałość. Kiedy Jezus miał rozpocząć swoją publiczną służbę, skierował się do rzeki Jordan, gdzie Jan chrzcił. Wiemy, że Jezus jest Słowem Bożym, bo Pismo mówi nam jasno:

„Na początku [przed wszelkim czasem] było Słowo (Chrystus), i to Słowo było u Boga, i to Słowo Samo było Bogiem… Przyszedł na świat, a świat był przez Niego uczyniony, ale świat Go nie rozpoznał [nie znał Go]. Przyszedł do tych, którzy należeli do Niego [do swojej własności – Jego podwładnych, stworzenia, rzeczy, świata] a ci, którzy byli Jego własnością, nie przyjęli Go i nie powitali „ (Jana 1:1; 10-11, AMP z ang.).

Jako młodzieniec Jezus dorastał zarówno we względach u Boga, jak i u ludzi. Do czasu osiągnięcia pełnoletniości był poddany swojej matce i Józefowi. Cały czas był Synem Bożym, ale znajdował się pod nadzorem innych i podlegał bezpośrednio swoim przewodnikom. To słowo „Syn” brzmi po grecku „Teknon”, co oznacza relację pomiędzy ludźmi, którzy są połączeni więzami miłości, przyjaźni i zaufania, jak pomiędzy rodzicami i dziećmi. Ma zabarwienie uczuciowe („moje dziecko”) i jest używane przez patronów, pomocników, nauczycieli, itd. Uczniowie bywają nazywani „dziećmi” swoich nauczycieli, ponieważ wskazówki nauczycieli karmią umysły uczniów i kształtują ich charakter.

Taka relacja pomiędzy Jezusem i Jego matką została opisana w opowiadaniu o weselu w Kanie Galilejskiej. Kiedy zabrakło wina, Maria, matka Jezusa powiedziała Mu, żeby coś na to zaradził. On wyraźnie jej powiedział, że Jego godzina jeszcze nie nadeszła. Kiedy się zorientowała, że właśnie nadchodził właściwy czas na objawienie się Jezusa światu, powiedziała do sług: „Czyńcie cokolwiek wam powie.” I ona już mu nie mówiła więcej co ma robić. A to był początek publicznej służby Jezusa. Jednakże zanim rozpoczął swoją publiczną służbę, najpierw musiał wejść do miejsca dojrzałości jako Syn:

„W tych dniach Jezus wyszedł z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. A kiedy wyszedł z wody, od razu [Jan] ujrzał niebiosa otwarte i Ducha [Świętego] jak gołębica zstępującego [żeby wejść w] Niego. A z Nieba rozległ się głos: ‚Ty jesteś Moim Umiłowanym Synem; w Tobie mam upodobanie” (Marek 1:9:11, AMP z ang.).

Słowo użyte w zdaniu: „Ty jesteś Moim Umiłowanym Synem” to greckie słowo „Huios,” co oznacza „dojrzały” czy „dorosły.” Kiedy Jezus wstępował do rzeki Jordan, zrobił to jako Słowo Boże, jako dotychczasowy „Teknon”, syn lub dziecko. Kiedy Jezus po chrzcie wychodził z wody, Jan ujrzał otwarte niebiosa i Ducha Świętego jak gołębica zstępującego (aby wejść) na Niego i „spocząć na Nim.” A z Nieba rozległ się głos: „Ty jesteś Moim Umiłowanym Synem (Huios – Dojrzały); w Tobie mam upodobanie.”

W tym czasie Armia Boża wchodzi w dorosłe życie, jest to czas przygotowania na to, co jak wierzę, będzie jednym z największych przebudzeń w historii na świecie. Podobnie jak Jezus, osiągają oni dojrzałość, będąc ochrzczonymi zarówno w Słowie jak i w Duchu. Wszedł do wód Jordanu jako Słowo Boże, a kiedy wychodził, wtedy Duch Boży spoczął na Nim i wypełnił Go, i to był ten dzień, w którym Jezus stał się dojrzałym Huios, Synem Bożym. Słowo i Duch są razem. W naszych dniach było już wiele niezwykłych Bożych poruszeń, które wpłynęły na miasta, państwa, regiony, a nawet narody, ale oto nadchodzi rodzina dojrzałych Synów ziemi, Chwalebne Pokolenie, które będzie tak wypełnione Słowem i Duchem Bożym, że zapoczątkuje największe Przebudzenie Czasów Ostatecznych, jakie świat kiedykolwiek zobaczy.

Proroctwo Smitha Wiggleswortha z Roku 1947

W 1947 roku Smith Wigglesworth prorokował, że Wielkie Przebudzenie przyjdzie przez takie pokolenie wierzących, w którym spotkają się Słowo i Duch. Oto to słowo w nieopracowanej formie:

„Podczas następnych kilku dziesięcioleci będą dwa wyraźne poruszenia Ducha Świętego w kościele w Wielkiej Brytanii. To pierwsze poruszenie dotknie każdego kościoła, który będzie otwarty na jego przyjęcie i będzie się charakteryzowało odbudowaniem chrztu i darów Ducha Świętego. To drugie poruszenie Ducha Świętego spowoduje, że ludzie będą opuszczać historyczne kościoły i zakładać nowe. Podczas trwania każdego z tych poruszeń, ludzie których one będą dotyczyć, powiedzą: ‚To jest wspaniałe przebudzenie.’ Ale Pan mówi: ‚Nie, żadne z nich nie jest wielkim przebudzeniem, ale oba są krokami w jego kierunku.

„Kiedy ta nowa faza będzie się kończyła, w kościołach pojawią się oznaki czegoś, czego dotychczas nie widziano: połączenia się tych, którzy kładli nacisk na Słowo i tych, którzy kładli nacisk na Ducha.

„Kiedy zejdą się Słowo i Duch, nastąpi największe poruszenie Ducha Świętego, jakiego ten naród ani cały świat nie widział. To będzie oznaczało początek przebudzenia, które zaćmi wszystko, czego byliśmy świadkami w tej ojczystej ziemi, nawet przebudzenia wesleyowskie i walijskie z dawnych lat. Wylanie Ducha Bożego szybko dotrze z Wielkiej Brytanii na kontynent europejski, i tam rozpocznie ruch misyjny dosięgający krańców ziemi.”

Smith prorokował w 1947 roku. Od tego czasu widzieliśmy wiele wspaniałych przebudzeń i Bożych poruszeń. Jednakże sądzę, że to następne Boże poruszenie będzie wylaniem prawdziwej Bożej Obecności objawionej przez Bożą Armię czasów ostatecznych, która będzie dojrzała zarówno w Słowie jak i w Duchu. Będzie to skutkowało globalnym żniwem i globalnym przebudzeniem z tłumami na ewangelizacjach, zbiorowymi cudami, uzdrowieniami i takimi cudami, jakich dotąd nie widzieliśmy. Zobaczymy, że niebo spotyka się z ziemią w takim wymiarze jak nigdy dotąd. Miliony ludzi przyjdą do Chrystusa dzięki nadprzyrodzonej chwale Bożej i pojawią się żniwa żniwiarzy. Jesteśmy w sezonie nowych rzeczy, i teraz jest czas, żeby powstała armia mistrzów siejących postrach.

Kościół się budzi. To jest czas, żeby powstała Boża Armia!

Jeff Jansen
Global Fire Ministries International
Email: jeffjansen@globalfireministries.com

Jeff Jansen jest założycielem Global Fire Ministries International i starszym pastorem w the Global Fire Church i World Miracle Center w Murfreesboro, stan Tennessee. Pragnieniem Jeffa jest oglądanie kościołów, miast, regionów i całych narodów rozpalonych i przemienionych przez Bożą moc. Global Fire Ministries jest służbą ponad-dominacyjną skupioną na wyposażaniu i rozpalaniu Ciała Chrystusa na globalne żniwo. Jeff usługuje także na międzynarodowych krucjatach i na konferencjach, w kościołach i Glory Gatherings na całym świecie. Jeff i zespół GFM mogą przyjechać także do ciebie. Jeff, jego żona Jan i ich rodzina mieszkają w Nashville, w stanie Tennessee.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net