Archiwum | Tiffany Ann Lewis RSS feed for this section

Tiffany Ann Lewis – Doświadczanie Jego Prawdy w Czasach Wielkiego Ucisku i Burz

19 Wrz

 

Daniel, Mąż Wielce Umiłowany

 

Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły; uważaj więc na słowo i zrozum widzenia! Daniel 9:23

 

Kiedy życie zadaje ci cios za ciosem, kiedy trwa to długo, kiedy trwasz w modlitwie, a mimo to nie widać przełomu, łatwo jest uwierzyć w jedno z największych kłamstw wroga naszej duszy, które brzmią: Bóg cię nie słyszy, On się nie troszczy o ciebie… nie kocha cię.

 

Zastanawiam się, czy Daniel też tak się czuł; w końcu prawie całe swoje życie spędził w niewoli. Został wzięty do niewoli jako nastolatek, a badacze mówią nam, że miał prawdopodobnie około 84 lat kiedy odwiedził go ten niebiański posłaniec.

 

Pismo objawia nam, że Daniel rozumiał, iż naród znajdował się w niewoli w wyniku lekceważenia ostrzeżeń wielu proroków, których Pan do nich wysyłał z wezwaniem, aby do Niego powrócili. Daniel widział także wielkie wydarzenia, które mają nastąpić.

 

Chociaż kocham studiować proroctwa o czasach ostatecznych i wydarzenia historyczne, to nie są one przedmiotem moich codziennych, osobistych rozważań. Podstawowe rzeczy, które powinnam wiedzieć, to:

 

love-notes1) Bóg jest wierny Swojemu Słowu.

2) Nastanie koniec wszelkiego cierpienia i niesprawiedliwości.

3) Przechodząc przez ucisk nie muszę się lękać.

4) Bóg mnie słyszy.

5) Jestem kochana.

 

Wszystko to widzę pomiędzy wierszami proroctw i obrazów chwalebnych istot niebieskich. I nie tylko to, widzę też wytrwałość naszego wspaniałego Boga próbującego przekonać nas do Swojej miłości. Daniel trzykrotnie został nazwany wielce umiłowanym… nie tylko umiłowanym, WIELCE UMIŁOWANYM!

 

Daniel 9:23 Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły; uważaj więc na słowo i zrozum widzenia!

 

Daniel 10:11 I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie, i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie! A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc.

 

Daniel 10:19 …i rzekł: Nie bój się, mężu miły, pokój ci! Bądź mężny, bądź mężny! A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem: Niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś.

 

Prawda w Czasach Wielkiego Ucisku i Burz

 

Oczywiście, w trakcie tych wizytacji Daniel miał przekazane o wiele więcej, to były rzeczy, które się rozwijały w trakcie historii, i takie, które jeszcze się nie wypełniły. Ale największą Biblijną prawdą, która jest tu objawiona… jest to, że jesteśmy WIELCE umiłowani przez Boga. Nie wolno nam tracić oczu z tej prawdy w czasach wielkiego ucisku.

 

Pośród burz naszego życia desperacko potrzebujemy tej wiedzy, że jesteśmy kochani! Ta prawda jest naszym kołem ratunkowym. Zatem wróg naszych dusz próbuje ze wszystkich sił ją zagłuszyć. Spójrzmy na fragment Pisma, który jest nieco bardziej znany: wielki post Daniela z 10 rozdziału, a ja później coś wytłumaczę.

 

Pomiędzy wizją z rozdziału 9, a wydarzeniami z 10 rozdziału minęło kilka lat. Daniel trwał w modlitwie i poście przez trzy pełne tygodnie, a działo się to w okresie Paschy (zobacz Daniel 10:2-4), kiedy przyszła do niego w wizji pewna niebiańska istota. Ten posłaniec objawił mu, że od pierwszego dnia, kiedy Daniel zaczął szukać Pana, jego słowa zostały wysłuchane. I właściwie to z powodu tej modlitwy Daniela ten posłaniec się zjawia. Jednakże książę królestwa Perskiego powstrzymywał Bożego posłańca przez 21 dni.

Wtedy rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów! Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego. Daniel 10:12-13

 

Czy widzisz co próbuje robić Książę Persji? Próbuje przeszkodzić Danielowi w usłyszeniu poselstwa od Boga. Umiłowany, mamy wroga na tym świecie, który atakuje nawet osoby największej wiary. Pismo nazywa tego wroga diabłem (zobacz Objawienie 12:9), ojcem kłamstwa (zobacz Jana 8:44), księciem działającym w powietrzu (zobacz Efezjan 2:2a), szatanem, tym, który staje przeciwko tobie. On i jego armia próbują przeszkodzić ci w usłyszeniu prawdopodobnie największej prawdy, której dziś potrzebujesz… Jesteś WIELCE umiłowany przez Boga.

 

Dzięki Bogu za to, że dzieła szatana zostały pokonane przez Krzyż Chrystusa i że mamy uszy, żeby usłyszeć, co Boży Duch do nas mówi. Pismo objawia, że Daniel został posilony, żeby usłyszeć prawdę; i rzekł: Nie bój się, mężu miły, pokój ci! Bądź mężny, bądź mężny! A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem: Niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. (Daniel 10:19).

 

Wierzę, że Duch Święty jest tu dzisiaj, żeby nas posilić, abyśmy usłyszeli Bożą prawdę. Możemy mieć trudności z każdej strony, ale Jego łaska jest tutaj, żeby nas posilić, abyśmy ostali się w nadchodzących dniach. Bóg jest za nami i On nas kocha. Usłyszmy dzisiaj tę prawdę. Amen i amen.

 

Tiffany Ann Lewis

Dancing With the Flame of the Lord Ministries

Email: tiffanyann@tiffanyannlewis.com

Website: tiffanyannlewis.com

Tiffany_Ann_Lewis_2010_100px Tiffany Ann Lewis jest proroczym liderem uwielbienia i nauczycielem Biblii zwracającym uwagę na biblijny język hebrajski, i której serce zostało wypełnione pasją przez Boga, który widzi nas w naszych brakach, a mimo to kocha nas i wzywa, żebyśmy żyli tak, jak możemy (Ezechiel 16). Jej wizją jest stwarzanie takiej atmosfery w uwielbieniu, w której Duch Święty może działać w wolności, wyzwolenia emocjonalnego, duchowego i fizycznego uzdrowienia i rozniecania pasji dla naszego Niebiańskiego Oblubieńca, Jezusa. Tiffany Ann usługuje od ponad 10 lat w proroczym uwielbieniu w Ciele Chrystusa, obecnie w grupie uwielbienia w Kościele Northway w Malta, w stanie Nowy Jork.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

Tiffany Ann Lewis – Dźwięk Łaskawości

21 Maj

Daj mi o świcie doznać łaski twojej (w ang. usłyszeć Twoją łaskawość), bo Tobie ufam! Psalm 143:8a

Obudziłam się rano z tym zdaniem w moim duchu: „Daj mi słyszeć Twoje Słowo”. Myślałam, że Pan próbuje mnie zachęcić obietnicami ze swojego Słowa; przypominając mi, że Jego Słowo jest czymś, do czego powinniśmy przylgnąć, aby utrzymać się na powierzchni w tych czasach chaosu i niepewności.

Zajrzałam do Pisma. Ku mojemu zdumieniu, nie mogłam znaleźć tego wersetu. Znalazłam tylko Psalm 143:8. Powyciągałam więcej książek i zakasałam rękawy, gdyż miałam zamiar rozpocząć intensywne poszukiwania, ale wtedy odczułam, że Pan mówi mi, iż już znalazłam to, co miałam znaleźć… chodziło o Jego łaskawość.

Kiedy się zatrzymałam i zastanowiłam nad tym Psalmem, usłyszałam bicie serca Boga. Usłyszałam dźwięk Jego łaskawości, Jego lojalnej miłości i zaczęłam rozumieć dlaczego nie mogłam nic więcej znaleźć w Piśmie.

Jaki Jest Dźwięk Jego Miłosierdzia?

Hebrajskim słowem, które w powyższym fragmencie przetłumaczono jako „łaska” jest: chesed חסד (Strong’s #2617). W Starym Testamencie chesed jest najwyższym stopniem wyrażania miłości. Jest to miłość, która pozostaje stała bez względu na okoliczności. Chesed jest tłumaczone na angielski na różne sposoby: życzliwość, łaska, miłosierdzie, lojalność, miłość, miłość, która nie zawodzi (na polski także dobrodziejstwo, łaskawość, dobroć, litość – przyp. tłum.).

Spojrzenie na litery, które tworzą Jego Słowo maluje duchowy obraz, który może pogłębić nasze zrozumienie. W języku hebrajskim odkrywamy wspaniałe cechy. Hebrajski jest językiem obrazkowym, ponieważ każdej literze towarzyszy piktogram.

Chesed pisze się przy pomocy trzech liter: chet – samech – dalet.

Chet ח jest obrazem płotu symbolizującego ochronę lub oddzielenie. Jest także symbolem życia, bo jest pierwszą literą słowa oznaczającego życie: chajim חיים. Co ciekawe, jest to ósma litera alfabetu hebrajskiego, a osiem oznacza „nowe początki”.

Kolejną literą zaopatrzenia i ochrony jest ס samech. Starożytny piktogram samech to podpora lub zaopatrzenie, więc reprezentuje Boże zaopatrzenie. Okrągły kształt samech może oznaczać Boga, (który jest naszym zaopatrzeniem), bo nie ma początku ani końca. Środek tej litery jest postrzegany przez mędrców jako obraz serca Bożego, w którym każdy może przebywać i znaleźć ochronę w tym silnym zewnętrznym okręgu.

Doorofthesheep Dalet ד jest obrazem drzwi czy wejścia. Ponieważ dalet jest ostatnią literą w słowie łaska (chesed), możemy sobie wyobrazić jak przechodzimy przez te drzwi i wchodzimy do następnego słowa.

W Jana 10:7 Jezus wygłasza jedno ze swoich siedmiu proklamacji „Ja Jestem” mówiąc: „…Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.” Duchowo mówiąc, dalet Bożej chesed [łaski, dobroci] jest otwartym wejściem do atrybutów Boga, których pragnie nasza dusza.

W Piśmie Świętym słowo chesed występuje w parze z innymi słowami, opisując dobroć i łaskawość naszego Wspaniałego Boga. W języku angielskim takie pary nazywają się hendiady.

Na przykład: kiedy chesed występuje w parze z prawdą (emet אמת) w Księdze Wyjścia 34:6: „Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę [chesed] i wierność (w ang. prawdę)” ta fraza oznacza prawdziwą/wierną miłość lub prawdziwą/wierną dobroć.

Kiedy chesed występuje w parze z przebaczeniem (nasa) w Księdze Liczb 14:18a: „Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy (w ang. bogaty w miłosierdzie [chesed]), przebacza winę i postępek…” opisuje to Bożą miłość/dobroć, jako istoty przebaczającej.

W Psalmie 103:4 chesed występuje w parze ze słowem, które opisuje czułe miłosierdzie Boga (racham): „On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską [chesed] i litością.” Daje nam opis Bożej miłości o zabarwieniu macierzyńskim.

Duchowo mówiąc, możemy wejść w te Boże cechy przez drzwi Jego łaskawości. I chociaż nie ma tego w naszym przewodnim tekście, to odczuwam, że to Boże miłosierdzie było tym dźwiękiem, które On dał mi usłyszeć. To Boże miłosierdzie (racham) sprawia, że ten dźwięk jest słyszalny przez tych, którzy nastroili swoje uszy na Ducha Świętego. Racham (Strong’s #7356) pochodzi od rdzenia, który oznacza głęboką miłość, miłosierdzie, czułość, współczucie. W Piśmie Świętym znaczy także łono.

Dziecko w łonie matki słyszy bicie jej serca. Ten dźwięk kreuje u nienarodzonego dziecka stały rytm miłości 24/7.

heartbeat Tego dźwięku potrzebuję kiedy krzyczy moja dusza. To dźwięk łaskawości jest tym, czego pragnę usłyszeć od Pana. Słyszenie Jego łaskawości jest nieco inne niż czytanie o tym, że Jego Słowo nigdy nie zawodzi. Słyszenie bicia Jego serca przepełnionego miłością, która gotowa jest raczej umrzeć niż żyć bez nas, ucisza krzyk mojej duszy.

…Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście Efezjan 2:4-5

Duchu Święty, spraw, żebyśmy usłyszeli dźwięk Twojej łaskawości, a nie kłamstwa wroga. Amen i amen.

Tiffany Ann Lewis
Dancing With the Flame of the Lord Ministries
Email: tiffanyann@tiffanyannlewis.com
Website: tiffanyannlewis.com

Tiffany_Ann_Lewis_2010_100px Tiffany Ann Lewis jest proroczym liderem uwielbienia i nauczycielem Biblii zwracającym uwagę na biblijny język hebrajski, i której serce zostało wypełnione pasją przez Boga, który widzi nas w naszych brakach, a mimo to kocha nas i wzywa, żebyśmy żyli tak, jak możemy (Ezechiel 16). Jej wizją jest stwarzanie takiej atmosfery w uwielbieniu, w której Duch Święty może działać w wolności, wyzwolenia emocjonalnego, duchowego i fizycznego uzdrowienia i rozniecania pasji dla naszego Niebiańskiego Oblubieńca, Jezusa. Tiffany Ann usługuje od ponad 10 lat w proroczym uwielbieniu w Ciele Chrystusa, obecnie w grupie uwielbienia w Kościele Northway w Malta, w stanie Nowy Jork.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Tiffany Ann Lewis – Nie Bój się, Trwaj w Nim

27 List


Od Steve’a Shultza
:

Wszyscy zmagamy się z lękiem w różnych sytuacjach i na różnym poziomie. Ale kiedy trwamy w Nim i Jego doskonałej miłości, lęk musi odejść. Tiffany Ann Lewis dzieli się swoimi zmaganiami i wejrzeniem w to słowo… więc nie bój się!
Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Tiffany Ann Lewis

Nie Bój się, Trwaj w Nim

Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! Jana 14:1

Nie jestem osobą, która przez większość swojego życia doświadczała ataków lęku. Jednakże zmiana nastąpiła wówczas, gdy odkryłam, że mam zostać babcią! Tak, to naprawdę była najwspanialsza wiadomość, jaka do mnie dotarła, ale nagle ze wszystkich stron zaatakowały mnie różne wątpliwości „a co jeśli”. Gdy tylko w moim umyśle pojawiała się jakaś straszna myśl, zaraz wpadałam w panikę. Wiedziałam, że nie mogę tak żyć, ale nie wiedziałam jak z tym skończyć. Wtedy Pan przemówił osobiście do mojego serca: „Tiffany, nie bój się!”

Zaczęłam studiować o lęku w Biblii i byłam zaskoczona, że w wielu miejscach to zdanie jest zapisane w trybie rozkazującym. Jeszcze bardziej zaskoczyło mnie to, że jest to najczęściej występujące przykazanie, jakie Bóg nam daje! To jeszcze spotęgowało mój lęk, ponieważ czułam się jak ktoś, kto łamie Boże przykazania. Ale jest ogromna różnica pomiędzy umyślnym nieposłuszeństwem, a doświadczaniem lęku. To nie jest nakaz z konsekwencjami, to jest faktycznie Boża zachęta. Zwrot ten niesie w sobie właściwy akcent, którego używa mówca. Jezus wyraził to w ten sposób: „Niechaj się nie trwoży serce wasze” (Jana 14:1). Czy możesz się z tym utożsamić?

No cóż, w obecnej dobie znajdujemy się w stanie permanentnego pobudzenia. Te lęki i niepokoje mogą wywoływać w naszych ciałach wrzody żołądka, depresje, bóle głowy, niepokoje, zaburzenia rytmu serca, uzależnienie, gniew, itd. Strach może przeszkadzać ci w pracy, w życiu, a nawet w twoich stosunkach z ludźmi. Czy już widzisz dlaczego Bóg tak mocno to podkreśla, kiedy mówi nam, żebyśmy się nie bali? Tak, pomimo że Bóg nie karze nas za doświadczanie strachu, chociaż rozkazał nam abyśmy się nie lękali, ponosimy tego bardzo realne konsekwencje.

Jak możemy zostać uwolnieni od tego paraliżu, który wywołuje lęk? Pierwszy List Jana 4:18 mówi nam, że „W miłości nie ma lęku, wszak doskonała miłość usuwa lęk, gdyż lęk wiąże się z udręką…” (z ang.) Moje lęki zaczęły mnie dręczyć. Pożerały moje życie i okradały mnie z radości tego czasu, w którym się znajdowałam. Ale kiedy uświadomiłam sobie, że Jezus wybrał znoszenie wstydu i bólu na Krzyżu zamiast życia bez nas, to sprawiło, że inaczej popatrzyłam na moje lęki.

To objawienie Jego niezwykłej miłości sprawia, że w porównaniu z nią nasze lęki stają się o wiele mniejsze. Przerażenie jest jedyną właściwą reakcją kiedy stajesz twarzą w twarz z Bogiem, który może zniszczyć wszystko, chyba że wiesz, że wiesz, że On trzyma cię w swoich rękach. Gdy zaznajesz jego doskonałej miłości do ciebie, twoją jedyną odpowiedzią jest wtedy uwielbienie.

Hebrajskim słowem oznaczającym lęk jest יראה jira (Strong’s #3372) i maluje nam duchowy obraz naszej odpowiedzi za pomocą piktogramów każdej z tych hebrajskich liter. Jira zawiera w sobie m.in. te trzy litery: jud – resz – alef.

Jud י – obraz ręki, reprezentuje moc
Resz ר – obraz głowy, reprezentuje władzę
Alef א – obraz wołu, reprezentuje ofiarę z silnego zwierzęcia

Kiedy patrzę na te Boże litery, moje serce już się nie martwi. Chociaż czuję obawę (jira), postanowiłam złożyć całe moje życie w Jego ręce (jud). On jest głową (resz) mojego życia, moim Królem, moim potężnym Zbawicielem, Jezusem, który ofiarował swoje życie (alef) za mnie.

Trwaj…

I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Jana 10:28

Sela…

Uważam, że ważnym czynnikiem w doświadczaniu pokoju, który przewyższa nasze zrozumienie jest postanowienie przebywania w Jego miłości. W Mateusza 23:37 Jezus używa obrazu ptasiej mamy chroniącej swoje młode pod swoimi skrzydłami: „Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście!”

On pragnie zgromadzić nas, żebyśmy trwali, ale czasami my nie chcemy. Chcemy zmagać się z trudna sytuacją, a może nawet z Nim, ponieważ On pozwolił, żeby to się stało. Albo jeszcze gorzej, może chcemy przestać liczyć na Niego i uciekamy przed naszą wiarą. Ukochany, Bóg, który uspokoił chaos mówi, „Przebywaj, mieszkaj, usiądź, bądź ze Mną, niech Moja miłość do ciebie usunie twoje lęki.” On zaprasza nas, by przebywać pod Jego skrzydłami gdy wokół nas wybucha całe piekło. Pomimo że to może wydawać się teraz niemożliwe, w Jego doskonałej miłości odnajdziemy uleczenie.

Módlmy się: Duchu Święty, daj nam, proszę, takie objawienie Twojej miłości, żeby, kiedy nasze lęki spróbują znów do nas powrócić, my będziemy wiedzieć, że Ty jesteś dobry, Ty jesteś Bogiem, i Twoja miłość nigdy nie zawodzi. Przekonaj nas o tym, Panie. Amen.

Tiffany Ann Lewis
Dancing with the Flame of the Lord Ministries
Email: tiffanyann@tiffanyannlewis.com

 Tiffany Ann Lewis jest proroczym liderem uwielbienia i nauczycielem Biblii zwracającym uwagę na biblijny język hebrajski, i której serce zostało wypełnione pasją przez Boga, który widzi nas w naszych brakach, a mimo to kocha nas i wzywa, żebyśmy żyli tak, jak możemy (Ezechiel 16). Jej wizją jest stwarzanie takiej atmosfery w uwielbieniu, w której Duch Święty może działać w wolności, wyzwolenia emocjonalnego, duchowego i fizycznego uzdrowienia i rozniecania pasji dla naszego Niebiańskiego Oblubieńca, Jezusa. Tiffany Ann usługuje od ponad 10 lat w proroczym uwielbieniu w Ciele Chrystusa, obecnie w grupie uwielbienia w Kościele Northway w Malta, w stanie Nowy Jork.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net