Archiwum | Paul Keith Davis RSS feed for this section

Paul Keith Davis – Drużyna Gołębicy

9 Paźdź

Paul Keith Davis

Drużyna Gołębicy

Wchodzimy w Sezon, w którym już Nie Będzie Opóźnień
Od Steve’a Shultza:

Służba Paula Keitha ma charakter głęboko proroczy! To ostatnie słowo pochodzi wprost z Bożego tronu i powinniśmy zwrócić uwagę na to, o czym jest tu mowa. W duchowym wymiarze dzieje się bardzo dużo i to na dużą skalę.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Paul Keith Davis

Drużyna Gołębicy

Wchodzimy w Sezon, w którym już Nie Będzie Opóźnień

W Dniu Pojednania 2012 miałem bardzo wyraźny sen, w którym odwiedziłem ponownie trzy prorocze spotkania, które odbyły się w połowie lat 90-ych. Na jednym z nich miałem wizję Brązowego Orła pięknie szybującego nad zbiornikiem wodnym. Po Brązowym Orle zobaczyłem Białą Gołębicę, a następnie królewskiego Orła Białego.

Intuicyjnie wiedziałem, że w tej wizji Brązowy Orzeł reprezentuje głębokie prorocze poselstwo dane poprzedniemu pokoleniu, które było konieczne, aby przygotować ludzi do funkcjonowania jako „Drużyna Gołębicy.” Ta grupa ludzi będzie w unikalny sposób przygotowana i wyszkolona do funkcjonowania jako przyjaciele Oblubieńca, aby przygotować Oblubienicę Chrystusa (Orła Białego) bez skazy i zmarszczki.

Nasza służba jest poświęcona odzyskaniu objawienia poselstwa Głosu Uzdrowienia / Przebudzenia Późnego Deszczu i wkomponowania go we wszystko, co mówimy i robimy ze świeżym zrozumieniem tych poselstw otrzymanych w tej godzinie. Drużyna Gołębicy będzie powiązana nie tylko ze służbą apostolską 21-ego wieku, ale także z Duchem i Mocą Eliasza, aby pomóc zwrócić serca młodego pokolenia z powrotem do wiary naszych Apostolskich Ojców z pierwszego wieku, według wzoru służby Pawła i Jana.

Co więcej, jeszcze raz zobaczyłem, że służba Brązowego Orła, czyli prorocze poselstwa poprzedniego pokolenia stanęły w opozycji wobec dwóch diabolicznych duchów próbujących przeszkodzić temu pokoleniu w dotarciu do prawdy. Jednym z nich był krytycyzm, a drugim fanatyzm.

Zobaczyłem te dwa duchy funkcjonujące jak dwa diametralnie przeciwstawne kierunki, pragnące z taką samą determinacją zgasić prorocze wyzwalanie Królestwa Bożego i opóźnić żniwo. Pierwszy był ciemną falą fanatyzmu, który ukryje przed Królestwem prawdy już objawione i będzie chciał je zepchnąć poza Biblijne ramy i należną równowagę.

Lęk Fanatyzmu

Fanatyzm jest po prostu zdefiniowany jako „zdecydowanie nadmierne czy irracjonalne oddanie, poświęcenie, czy entuzjazm; ekstremalna gorliwość albo entuzjazm w religii czy polityce. Niestety, historia Kościoła jest pełna przykładów duchowego fanatyzmu, trudno byłoby je zliczyć, a możemy je dostrzec w stosunku do służby Williama Branhama.

Każde współczesne przebudzenie zawiera w sobie element fanatyzmu. Oczywiście, ruch proroczy także zawierał w sobie dozę fanatyzmu, który w efekcie zniechęcił wielu ludzi do tego bardzo ważnego aspektu naszego dziedzictwa. Powinniśmy przyjąć napomnienie z 1 Tesaloniczan 5:19-21:

Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie.

Diabelskim zamiarem tego ducha jest wypchnięcie dobrych rzeczy poza ramy biblijne i pozbawienie ludzi prawdy, ponieważ w tym wypadku fanatyzm pragnie wzbudzić u dojrzałych chrześcijan pragnienie trzymania się z daleka od tego, co prorocze.

Oczywiście, fanatyzm musi zostać określony w pewnym kontekście. Pamiętam jak byłem młodym studentem college’u pod koniec lat 70-ych, do mojego ojca doszła wiadomość, że narodziłem się na nowo i uczestniczę w studenckich spotkaniach prezbiterian. Oczywiście, że ruch prezbiteriański nie był znany z nadmiernych duchowych manifestacji, ale mój niezbawiony ojciec wezwał mnie wtedy do swojego gabinetu i wyraził zaniepokojenie tym, że stałem się, cytuję: „fanatykiem religijnym.”

To spostrzeżenie wywodziło się z faktu, że byłem bardzo gorliwy jeśli chodzi o zbawienie i często się modliłem, czytałem Biblię, i z innymi studentami uczęszczałem na spotkania Biblijne. Możecie sobie wyobrazić w jakim był szoku, kiedy zostałem kaznodzieją. Na szczęście odnalazł swoją drogę i na krótko przed swoją śmiercią w 2005 roku przyjął Pana Jezusa jako swojego Odkupiciela.

Chodzi o to, że nie sądzę, iż mógłbym podlegać pod definicję fanatyka. Duch fanatyzmu ma tendencję do odstraszania ludzi szczerze szukających Królestwa Bożego prawdy, aby oddalić się od tego elementu fanatyzmu. To bywa tragiczne!

Obserwacje Historyczne

Historia notuje fascynujące wydarzenia odnośnie Marcina Lutra. Chociaż Luter popełnił ewidentny błąd wobec Izraela i Żydów, to pozostaje faktem historycznym, że Bóg go użył do zapoczątkowania wielkiej Reformacji dla Bożego ludu. Wielu historyków jest zdumionych nie tyle faktem, że w ogóle był w stanie przeżyć bezpośredni atak na tak zorganizowaną religijną strukturę tamtych czasów, mającą ogromną władzę polityczną i zdolną do likwidacji swoich wrogów, ale że ustrzegł się w tym wszystkim fanatyzmu, który towarzyszył jego ruchowi.

W moim doświadczeniu miałem objawioną tendencję wielu świętych do odwracania się od niezwykle ważnych prawd z powodu różnych fanatycznych naleciałości, które się do tych prawd dołączyły. Powinniśmy być jak Bereańczycy i badać Pismo, aby zobaczyć czy tak może być. Jeśli to jest potwierdzone przez Słowo Boże i Ducha Świętego, wtedy musimy przyjąć te prawdy, aby stać się takimi osobami, jak to zaplanował Bóg, bez względu na elementy fanatyzmu.

Duch Krytycyzmu

Tym drugim duchem, którego zobaczyłem w opozycji był krytycyzm. Krytycyzm jest zdefiniowany jako „akt albo przypadek wydania nieprzychylnego albo srogiego orzeczenia, komentarza, analizy albo interpretacji czyjejś teorii, doktryny, albo życia”. Z tego, co widziałem, w tym sezonie nastąpi jeszcze surowszy religijny sprzeciw wobec prawd Królestwa z zamiarem powstrzymania pojawiającej się armii.

Podobnie jak w przypadku fanatyzmu, historia jest zaśmiecona niezliczonymi przykładami zdecydowanej krytyki wobec duchowych przebudzeń i ruchów. Było to wyraźnie widoczne w Przebudzeniu Azusa Street, Przebudzenia the Voice of Healing w służbach A. A. Allena, Williama Branhama i innych. Nawet Odnowa Charyzmatyczna wydaje się podzielać ten surowy krytycyzm.

W moim przeżyciu miałem powiedziane do mnie osobiście, że najbardziej muszę się wystrzegać fanatyzmu, chociaż mam być też świadomy ducha krytycyzmu. Jako człowiek jestem bardziej narażony na dystansowanie się od elementów fanatyzmu niż poddawanie się krytycyzmowi. Jednak musimy rozwijać się w hartowaniu ducha jak pierwsi apostołowie, aby wykuwać ten nowy dzień i przedstawić Bożemu ludowi objawienie prawdy zarezerwowane na nasze dni.

Żyjemy dosłownie w dniu przewidzianym przez Jeremiasza, który powiedział:

Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, i pokażę ci rzeczy wielkie i potężne, obwarowane i ukryte, których nie znałeś (nie rozróżniałeś i nie rozeznawałeś, nie miałeś poznania i zrozumienia). Jeremiasz 33:3 wersja AMP

Zatem nie powinno być dla nikogo niespodzianką, że wiele z tych prawd wychodzi poza tradycyjne struktury wierzenia i dosięga realiów objawienia. Słowo Boże będzie w tej godzinie objawione na skalę nigdy dotychczas nie widzianą w historii Kościoła.

W Daniela 12 i Objawieniu 10 mamy proroczą wskazówkę! Ona usprawni pojawienie się Bożych ludzi w wielkiej mocy i ułatwi żniwa. Ta prorocza obietnica zostanie zrealizowana pomimo duchowej opozycji, w tym fanatyzmu & krytyki.

Wielka Zmiana

Wierzę, że te objawienia wskazują na zmianę postawy, która według nas rozpocznie się na początku jesieni 2012, na bardziej agresywną i ofensywną, polegającą na tym, że nie tylko staramy się utrzymać nasz teren, ale jeszcze zdobywamy nowy. Wielu ludziom zostanie dany nakaz Apostolski podobnie jak było to w przypadku Pawła w Dziejach 22:14-16:

A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę jego oraz abyś oglądał Sprawiedliwego i usłyszał głos z ust jego. Ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał, wobec wszystkich ludzi. A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego.

To czterorakie zadanie apostolskie jest z natury oparte na doświadczeniach, empiryczne. Nakazano mu:

I. Znać Jego Wolę.
II. Oglądać Sprawiedliwego.
III. Słyszeć Jego Głos.
IV. Być Świadkiem, czyli Świadczyć o tym, co Widzi i Słyszy.

Potem usłyszałem pytanie: Dlaczego się spóźniasz? Wchodzimy w sezon, w którym już więcej nie będzie opóźnień. Wierzę, że to będzie prawdą w stosunku do resztki, która została wyposażona, oczyszczona i przygotowana do tego zadania.

Posłańcy Królestwa w 21-ym wieku będą zobowiązywani i wysyłani z głębokim objawieniem Ojcowskiego serca. Będą światłami jasno świecącymi pośród wielkiej ciemności. Pismo mówi nam, że zachowując poznanie, Jego Posłańcy odwrócą wielu od nieprawości i sprawią, że ludzkość zacznie szukać instrukcji wychodzących z ich ust (Malachiasz 2:6-7).

Nastąpi znaczące przyspieszenie w pojawieniu się służby apostolskiej obecnych dni. Wiele z tych rzeczy dokona się dzięki służbie zespołowej w odróżnieniu od „samotnych strażników.” Ci, którzy będą uczestniczyć w tym świeżym namaszczeniu doświadczą wymłócenia w celu usunięcia z ich duszy wszelkich kompromisów i zepsucia.

Paul Keith and Wanda Davis
WhiteDove Ministries
Email: inquiries@whitedoveministries.org

Paul Keith Davis napisał wiele artykułów pojawiających się w różnych chrześcijańskich publikacjach, jak MorningStar Journal, Charisma i Church Growth International. Jest także autorem czterech książek: „Thrones of Our Soul,” „Engaging The Revelatory Realm of Heaven” i „Books of Destiny”, wszystkie dotyczą proroczych zadań zleconych pokoleniu czasów ostatecznych. Jego najnowsza książka „Angels That Gather (Aniołowie, którzy się Gromadzą)” przekazuje Biblijny wgląd w żniwo i pomaga nam wejść w dziedzictwo czasów ostatecznych. Paul Keith i Wanda mieszkają w Orange Beach, Alabama. Mają pięcioro dzieci i pięcioro wnucząt.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Paul Keith Davis – Namaszczenie Oblubienicy Czasów Ostatecznych na Żniwo – część 4

4 Gru

 

Kiedy podróżowaliśmy z Wandą po U.S.A, Kanadzie i za granicami, zauważyliśmy powtarzający się temat w całym Ciele Chrystusa, angażujący tych, którzy żarliwie walczą o wiarę, która została dana świętym…to znaczy, że przechodzą oni przez poważne próby, uciski i oczyszczanie. Czyli, że żyjemy w dniach przepowiedzianych przez proroka Daniela, o których on powiedział:

„Idź swoją drogą, Danielu, bo te słowa są zakryte i zapieczętowane do końca czasu. Wielu będzie oczyszczonych, ale źli będą czynić zło; i żaden zły nie zrozumie, ale ci, którzy mają wejrzenie, zrozumieją.” Daniel 12:9-10

Wielu Bożych ludzi poznało proces oczyszczania z pierwszej ręki. Posiadanie zrozumienia Bożych dróg jest niezwykle ważne i będzie stanowiło podstawową linię podziału pomiędzy tymi, którzy są owocni, a tymi, którym skradziono ziarno Królestwa (Mateusz 13:19 & 23). Pismo mówi nam, że wielu Bożych ludzi zginie z powodu braku poznania i zrozumienia czasów. Jednakże zostaje udzielane wielkie zrozumienie, które wprowadzi ludzi do miejsca wspaniałej owocności.

Pamiętam te wcześniejsze dni kiedy po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że Bóg ciągle postępuje ze swoim ludem w taki sam sposób, jak jest to opisane w Biblii, i jaki byłem podekscytowany, kiedy odkryłem służbę Kennetha Hagina. Jedną z pierwszych jego książek, jakie przeczytałem i które wpłynęły na moje życie była „Wierzę w Wizje.”

Do dzisiaj twierdzę, że Pan użył tej książki, aby wywrzeć wpływ na moje życie. Od Taty Hagina przyswoiłem sobie poselstwo o nadprzyrodzonej wierze, życia w cudach i obiecanym nam zdrowiu oraz przezwyciężaniu planów przeciwnika. Mimo wszystko, nie można zaprzeczyć, że jest wielu wybranych przez Boga żołnierzy, którzy żyją w realiach radykalnej wiary i zostali przeprowadzeni przez skrajne okoliczności i oczyszczenie, które były czymś trudnym do interpretacji.

To działo się z jakiegoś powodu. Jednak trudno jest pogodzić ten proces z naszym wierzeniem w obfite życie obiecane w Piśmie, wielu wychodzi z tego oczyszczenia z boskim charakterem i jaśniejszą wizją Bożego planu na czasy ostateczne. Oni będą nazwani Oblubienicą Chrystusa, a ich służbę i życie będzie cechowało szczególne namaszczenie.

Wierzę, że ta grupa ludzi będzie synonimem tych, którzy zostali opisani w Objawieniu 2 & 3 jako ci, którzy „zwyciężyli.” „Temu, który zwycięża” – to ważna fraza zawierająca duchowe korzyści i błogosławieństwa. Mówią one o:

1. Spożywaniu z Drzewa Życia w Raju Bożym.
2. Zachowaniu od Drugiej Śmierci.
3. Jedzeniu Ukrytej Manny i Otrzymaniu Nowego Imienia Zapisanego na Białym Kamieniu.
4. Rządzeniu Narodami Laską Żelazną i Otrzymaniu Gwiazdy Porannej.
5. Przyodzianiu w Białe Szaty i Obietnicę, że On nie Wymaże Naszego Imienia z Księgi Życia; ale Pan wyzna Jego Imię Przed Ojcem i Przed Aniołami.
6. Staniu się Filarem w Świątyni Boga i Jego Imienia w Nowym Jeruzalem.
7. Zasiadaniu z Panem Na Jego Tronie, jak i On Zwyciężył i Zasiadł Na Tronie Ojca.

Zwycięzcy

W języku greckim wyrażenie „przezwyciężać” znaczy „być zwycięzcą.” Obecnie jest pewna liczba osób, wyłaniająca się jako „zwycięzcy”, którzy pokonali różne okoliczności, które wyszkoliły i oczyściły ich charakter. Wielu Generałów Wiary w historii Biblii dzięki przechodzonym próbom odkryło wyższe miejsca w Bogu.

Dawid znalazł wiarę i odpocznienie w Bogu wtedy, gdy Saul próbował zniszczyć jego szansę na rządzenie. Trójka hebrajskich młodzieńców odkryła Pana w płonącym piecu i wyszła całkowicie wolna od wszelkich więzów. Daniel znalazł Bożą ochronę i suwerenność w lwiej jamie. Mojżesz odkrył Boże odpocznienie w swoim czterdziestoletnim okresie szkolenia, kiedy pasł owce. Piotr był przesiany jak pszenica zanim osiągnął taki poziom charakteru, który był potrzebny do wygłoszenia w Dniu Pięćdziesiątnicy jednego z największych kazań, jakie kiedykolwiek miały miejsce.

Tę listę można kontynuować. Naszym zamiarem nie jest prorokowanie większych prób i ucisków, ale z nich wyłoni się grupa ludzi, którzy zdobędą namaszczenie i autorytet. Niezaprzeczalnym faktem jest, że wielu jest w tym procesie, ale potrzebujemy zrozumienia, że jest to część kwalifikacji… a nie dyskwalifikacji, jak podpowiada nam oskarżyciel.

Daniel prorokował, że w wyniku tego, ci ludzie zdobędą zrozumienie Bożych dróg i znaczenie Bożych czasów i sezonów. Mamy się o to starać usilnie. Duch Zrozumienia jest udzielany ludziom, którzy powstają w prawdziwym duchowym autorytecie i mocy, aby zebrać Żniwo.

Wielu będzie naprawdę ochrzczonych w Duchu Świętym i OGNIU, który strawi plewy samolubnych ambicji, ludzkich starań, i niewłaściwych motywacji. Bóg, który pragnie nas wypełnić i przebywać wśród nas jest ogniem trawiącym i Bogiem zazdrosnym. On chce nas całych!

Objawienie 5:6 ogłasza:

„I ujrzałem pomiędzy tronem (z czterema postaciami) a starszymi stojącego Baranka, jakby zabitego, mającego siedem rogów i siedmioro oczu, które są Siedmioma Duchami Bożymi, zesłanymi na całą ziemię.”

Ten, Który chodzi pośród siedmiu świeczników ma doskonałe wejrzenie i widzi te sprawy, które stoją pomiędzy nami a naszym najwyższym powołaniem. Bóg pragnie, abyśmy byli oświeceni i widzieli siebie i nasze okoliczności z Jego perspektywy. Czyniąc tak znajdziemy się w drodze do zwycięstwa i naszego przeznaczenia.

Siedmioraki Duch Boży

W poprzednich odcinkach omawiałem udzielanie Siedmiorakiego Ducha Bożego obiecanego tej Oblubieńczej Kompanii wezwanej do czynienia „większych dzieł.” Izajasz 11:1-2 mówi:

„I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na Nim Duch PANA, duch mądrości i zrozumienia, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni PANA.”

Jezus prorokował, że tak jak On został posłany, tak my będziemy posłani, aby czynić dzieła, które On czynił. Już nakreśliliśmy podstawy funkcjonowania Duchów Mądrości i Zrozumienia oraz Rady i Mocy, a teraz będziemy poszukiwać bardziej fundamentalnego zrozumienia Duchów Poznania i Pełnego Bojaźni Szacunku dla Boga.

Duchy Poznania i Bojaźni Pełnej Szacunku

Podobnie jak inne duchy zaznaczone  w Izajaszu 11:2, Duch Poznania i Bojaźni Pełnej Szacunku działają w jedności; tak jak to ma miejsce w funkcji „przyczyna i skutek”. Zostało to jasno naszkicowane w Jana 1, kiedy Natanael spotyka się z Panem Jezusem.

Kiedy Pan wybierał swoich uczniów, udał się do Galilei, znalazł Filipa i powołał go jako ucznia. Filip poszedł do swojego przyjaciela Natanaela i podzielił się z nim tym entuzjastycznym spotkaniem z Jezusem. Natanael raczej apatycznie odpowiedział: „Czy może być coś dobrego z Nazaretu?” Filip mądrze go zachęcił, aby sam się przekonał.

Kiedy Natanael się zbliżał do Niego, Pan powiedział: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu!” Podczas tej rozmowy Natanael był trochę zakłopotany tą odpowiedzią i zapytał Pana skąd zna jego charakter. Pan powiedział: „Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, kiedy byłeś pod drzewem figowym.” To proste wyrażenie zawierające nadprzyrodzony wgląd dany przez Ducha Poznania sprowokował Natanaela do udzielenia odpowiedzi, która była zainspirowana bojaźnią przed naturą Boga: „Rabbi, ty jesteś Synem Bożym! Ty jesteś Królem Izraela!”

Ta odpowiedź różniła się od jego wcześniejszego postrzegania! Najwyraźniej duchowa atmosfera, która otaczała to spotkanie, przeniknęła serce Natanaela wywołując u niego wiarę zainspirowaną przez bojaźń, która zmieniła resztę jego życia. Tak działają Duchy Poznania i Pełnej Czci Bojaźni.

Definicje Poznania i Pełnej Czci Bojaźni

Duch Poznania wywodzi się z hebrajskiego słowa „da’at” דַּעַת i można go zdefiniować jako wiedzę udzieloną duchowo, umiejętność, świadomość, rozumienie i rozeznanie, które jako wskazówki i wejrzenie są przekazywane z serca Boga i Jego suwerenności.

Duch Pełnej Czci Bojaźni jest wzięty z hebrajskiego słowa „jir’a” יִרְאָה oznaczającego budzący respekt, straszny, niesamowity. Pełna Czci Bojaźń w swojej najczystszej formie rodzi się z miłości. Boimy się Boga, ponieważ Go kochamy i mamy objawione poznanie Jego natury i charakteru. To Duch Święty wywołuje pełną czci bojaźń Bożą. Bojaźń Pańska nie oznacza, że obawiamy się Boga, ale dzięki temu objawieniu, jaki wspaniały On jest naprawdę, nasza wiara jest wynoszona ze świata nadprzyrodzonego.

Te dwa funkcjonujące w zgodzie duchy umożliwiają działanie Ducha Świętego, który udziela zrozumienia od Boga ze zdolnością do rozeznawania ludzkich serc i różnych sytuacji, co prowadzi do zdrowej i pełnej czci bojaźni Bożej. Poznanie i pełna czci bojaźń otwierają duchowe realia i oświetlają nasze oczy zrozumienia, aby wejrzeć w Boga, co daje zdrową i przytłaczającą cześć dla charakteru Boga, która wspiera intymną relację i obfitość Bożego błogosławieństwa.

Objawienie Sekretów Serca  

Ta sama zasada jest także nakreślona w 1 Kor 14:24-25:

„Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: Prawdziwie Bóg jest pośród was.”

Apostoł Paweł opisuje w tym fragmencie jak nadprzyrodzone udzielenie sekretów serca wywołuje rezultat, który jest inspirowany przez bojaźń. Zobaczyłem tę koncepcję w działaniu, kiedy Duch Święty jest potężnie obecny, aby objawiać informacje o życiu jakiejś osoby, której usługujemy i nie mieliśmy możliwości dowiedzieć się o nich w naturalny sposób. To zawsze daje te same rezultaty, jakie Paweł opisał w tym fragmencie. Ci ludzie dowiadują się, że Bóg jest obecny i czyni niesamowite rzeczy. I to oni podejmują wtedy decyzję, czy przyjmą czy też odrzucą łaskę, która jest im oferowana.

Kiedy studiowałem historię Kościoła, a szczególnie to, co zostało nazwane Głosem Uzdrowienia/przebudzeniem Późnego Deszczu, to zauważyłem wiele miejsc, gdzie działała ta zasada i dawała niezwykłe wyniki. Rozmawiałem właśnie z wieloma osobami, które uczestniczyły w tych spotkaniach w latach 50-ych i 60-ych. Pytałem jak to było, kiedy znajdowali się w atmosferze objawienia się Bożej Obecności, kiedy były objawiane nazwiska osób, adresy, ukryte pragnienia, osobiste potrzeby i inne informacje znane tylko Bogu.

Odpowiedź była taka sama… wszyscy mówili o Bojaźni Pańskiej, która się wówczas objawiała i była prawie namacalna, i ta postawa doprowadziła do tego, że działy się rzeczy, które mogły się wydarzyć tylko w takiej Bożej atmosferze.

Jak desperacko potrzebujemy powrotu do tych błogosławieństw i funkcjonowania w Siedmiorakim Duchu Bożym, które daje takie rezultaty. Historia odnotowuje niezliczone miliony, które zostały zbawione w tym przebudzeniu i innych, którzy zostali uzdrowieni i uwolnieni w nadprzyrodzony sposób z najbardziej obrzydliwych chorób.

Dotarcie do tej rzeczywistości może zostać odkryte przez przyjęcie procesu oczyszczenia i przygotowania, abyśmy posiedli taki charakter i współczucie, że zostaną nam powierzone „sekrety Pana” i boskie informacje, aby były użyte w procesie uzdrowienia do wprowadzenia atmosfery Bojaźni Pełnej Czci.

Psalm 25 ogłasza:

„Kto jest tym mężem, który się boi PANA? On nauczy go dróg, które On wybiera. On sam będzie przebywał w szczęściu, a jego potomstwo odziedziczy ziemię. Sekret PANA jest z tymi, którzy się Go boją, a On im pokaże swoje przymierze.”

Paul Keith i Wanda Davis
WhiteDove Ministries
Email: inquiries@whitedoveministries.org 

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Tłumaczenie wersetów biblijnych z języka angielskiego.

Paul Keith Davis – Namaszczenie Oblubienicy Czasów Ostatecznych na Żniwo – Część 3

3 Gru

 

Wstęp

Przyjaciele,

Wierzę, że to nauczanie sprawi, że zostaniesz pobłogosławiony i skieruje cię w stronę Królestwa Pana. Te dni, w których żyjemy są naprawdę decydujące.

Nasz zespół właśnie powrócił z cudownej konferencji w Tucson, Arizona. Było wiele znaków i dowodów na to, że Pan przejął w duchu ten region i zmobilizował ludzi, żeby go zajęli.

Region Tucson jest niezwykle strategiczny i naznaczony jednym z największych dziedzictw w naszym narodzie. W latach 1960-ych miały tu miejsce bardzo znaczące rzeczy, które wydarzyły się w tym regionie. Podobnie jak w słowie Elizeusza do króla Izraela, musimy wielokrotnie uderzyć o ziemię, żeby zwycięstwo było zupełne. To właśnie dzieje się obecnie w wielu regionach w naszym narodzie.

Ostatnio przechodziłem przez coś, co John Wesley opisał podczas swojej służby w 18-ym wieku. Wesley jest szeroko uznawany jako jeden z najbardziej szlachetnych i namaszczonych ludzi od czasu Wielkiej Reformacji. On i inni doświadczali miar przebudzenia, które wywoływały krytykę i prześladowania. Okoliczności, które mają miejsce teraz brzmią bardzo podobnie.

W wyniku tego Wesley poczuł inspirację, by sformułować przymierze, które zawarł z innymi usługującymi, z którymi miał jedno serce i wizję. Jego zamiarem była ochrona tej grupy, która została połączona boskimi węzami, aby złagodzić podział i separację. Odczuwam, że to ma także znaczenie w naszych czasach.

Przymierze Wesley’a:

„My niżej podpisani zgadzamy się, aby:

Po pierwsze: nie będziemy słuchać lub chętnie wypytywać o jakąkolwiek chorobę odnośnie siebie nawzajem;

Po drugie: Jeśli usłyszymy o jakiejkolwiek chorobie u któregoś z nas, nie będziemy w to wierzyć;

Po trzecie: najszybciej jak to możliwe poinformujemy daną osobę o tym, co usłyszeliśmy;

Po czwarte: po tym jak to zrobimy, nie będziemy o tym powtórnie wspominać;

Po piąte: nie będziemy o tym informować nikogo innego;

Po szóste: nie będzie żadnych wyjątków od tej zasady, chyba że będziemy uważali to za absolutnie konieczne.”

Uważam, że Bóg szuka ludzi z takim charakterem, którzy połączą swoje serca braterskimi więzami, żeby byli owocni i chronieni. Kiedy wchodzimy w coś, co prawdopodobnie będzie najbardziej strategiczną erą od czasu zmartwychwstania Jezusa, niech celem naszych serc będzie postępowanie w sposób podobny do Chrystusa i wypełnienie proroczej przepowiedni Jezusa, kiedy powiedział: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście Moimi uczniami, jeśli będziecie się kochać nawzajem.” Jana 13:35

Wiele błogosławieństw we względach i łasce,

Paul Keith & Wanda i Zespół the WhiteDove


Namaszczenie Oblubienicy Czasów Ostatecznych na Żniwo – Część 3

W Ewangelii Jana 1 Biblia mówi nam, że na początku istniało Słowo; potem Słowo (Logos) stało się ciałem i zamieszkało wśród ludzi. Po 30 latach wzrostu i osiągnięciu dojrzałości przyszedł czas, aby Pan wykonał swoją służbę i wypełnił swoje zadanie na ziemi. Biblia opisuje, że przy Jego chrzcie otworzyły się niebiosa i zstąpił Duch Święty w postaci gołębicy.

To był moment wyposażenia Pana Jezusa i przyjęcia Siedmiorakiego Ducha Bożego, aby wykonał swoje zadanie i misję. To był ten moment, kiedy Duch Pana spoczął na Panu, by objawić Duchy mądrości i objawienia, rady i mocy, poznania i szacunku dla Boga.

Te prawdy zostały powtórzone w Dziejach 10:38, gdzie mamy powiedziane:

„Jak Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą, który chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich, którzy byli zniewoleni przez diabła, bo Bóg był z Nim.”

To było szczególne namaszczenie i wyposażenie do wykonania służby. To samo udzielenie będzie dostępne dla oblubieńczej kompanii, aby wykonać to samo zadanie objawione przez Pana w Jego ziemskiej służbie. My także musimy uzdrawiać chorych; wyrzucać demony, a nawet przez tego samego Ducha wskrzeszać umarłych, jako ta armia, która będzie „kością z Jego kości i ciałem z Jego ciała.”

Typy i Cienie

Kiedy Mojżesz otrzymał plany konstrukcyjne Przybytku, pouczono go, aby wykonał te wszystkie rzeczy jako „kopię i cień rzeczy niebiańskich.” Jednym z podstawowych przedmiotów w Miejscu Świętym był świecznik z siedmioma lampami. To był cień reprezentacji Ducha Świętego i Jego działania przez ludzi, którzy staną się Świątynią Bożą. Paweł podkreśla w 1 Koryntian 3:16:

„Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą, i że Duch Boży w was mieszka?”

Poza tym prorok Zachariasz użył niezwykłego języka do opisania pracy Ducha Bożego na ziemi:

„Powiedział do mnie: ‚Co widzisz?’ A ja odpowiedziałem: ‚Widzę, a oto świecznik cały ze złota, z jego lampami na górze, a jego siedem lamp na nim z siedmioma knotami należącymi do każdej lampy, które były na jego szczycie; a także dwa drzewa oliwne przy nim, jedno po prawej, drugie po lewej stronie.’ Potem powiedziałem do anioła, który rozmawiał ze mną: ‚Co to jest, mój panie?’ A anioł, który ze mną rozmawiał, odpowiedział mi: ‚Nie wiesz, co to jest?’ A ja powiedziałem: ‚Nie, mój panie.’ Potem on powiedział do mnie: ‚To jest słowo PANA do Zerubbabela: ‚Nie dzięki mocy ani sile, ale dzięki Mojemu Duchowi,’ mówi PAN zastępów.” Zachariasz 4:2-6

„Te siedem lamp” płonących jako pojedynczy świecznik są Siedmiorakim Duchem Bożym. To jest także siedem duchów „zesłanych na całą ziemię” i siedmioro oczu Pana „przepatrujących całą ziemię.” To jest starotestamentowy obraz siedmiorga oczu Boga i siedmiu rogów przedstawionych w księdze Objawienia. Większe zrozumienie Siedmiorakiego Ducha Bożego zdobywamy czytając opis nawiedzenia Jana:

„I widziałem pomiędzy tronem (z czterema postaciami) a starszymi, stojącego Baranka, jakby zabitego, mającego siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma Duchami Boga, zesłanymi na całą ziemię.” Objawienie 5:6

Jan widział Pana przedstawionego jako baranek z siedmiorgiem oczu i siedmioma rogami. Jest to kolejne alegoryczne wyrażenie przedstawiające to, co Ojciec objawi przez swojego Syna. Rogi są symboliczną reprezentacją mocy lub autorytetu; siedem jest liczbą pełni. Możemy stąd wyciągnąć wniosek, że przez Ducha Świętego Pan posiadł całkowite i absolutne objawienie i moc (władzę) w Jego ziemskiej służbie.

Reprezentacja Boga

Te Siedem Duchów Boga było nie tylko atrybutami czy duchowymi manifestacjami, ale doskonałą reprezentacją Bożego Ducha; to siedmioraka i nieskazitelna działalność Ducha Świętego wykonującego i wypełniającego niebiańskie cele na ziemi. Podobnie siedmioro oczu ilustruje nieograniczone wejrzenie, które ma dostęp nie tylko do serca Ojca, ale także poznanie serc wszystkich ludzi. Żyjące Słowo jest Tym, który zna myśli i zamiary serca człowieka, jak to jest opisane w Hebrajczyków 4:12.

Do tego, żeby Oblubienica Chrystusa czyniła dzieła, które czynił Jezus, a nawet większe, będzie nam potrzebna ta sama manifestacja Ducha w nas i przez nas. To jest Boża obietnica! To jest miejsce jedności z Bogiem, które jest tak kompletne, że On będzie żyć w tej kompanii ludzi i wykonywać przez nią te same dzieła, które czynił na ziemi w ludzkiej postaci.

To jasne, że Izajasz 11:2 jest proroczym opisem Mesjasza i duchowego wyposażenia, które było utożsamieniem Jego życia i służby. Jezus powiedział, że tak, jak On został posłany przez Ojca, tak my jesteśmy posłani przez Niego. Jeśli Jezus funkcjonował w Siedmiorakim Duchu Bożym, to Oblubienica Chrystusa, kiedy osiągnie pełną dojrzałość, będzie także funkcjonować w tym samym objawieniu Boga! Są to:

Duch Pana.
Duchy mądrości i zrozumienia.
Duchy rady i mocy.
Duchy poznania i szacunku dla Boga.

Duchy są umieszczone w parach z powodu kompatybilnej natury ich funkcjonowania. W poprzedniej części omówiłem Duchy mądrości i zrozumienia z krótką analizą ich znaczenia i działania. W tym artykule zajmiemy się Duchami rady i mocy.

Definicja Rady i Mocy

Rada jest definiowana jako porada, plany lub napomnienia do rozwagi dla przywództwa, aby były podejmowane właściwe decyzje w celu wypełnienia Bożego planu i celu. Ten termin może zostać użyty w znaczeniu świeckiej lub ludzkiej rady, ale pierwotnie rada była otrzymywana przez Ducha Świętego.

Hebrajskim słowem oznaczającym radę jest „eca” עֵצָה , które wielokrotnie występuje w Starym Testamencie i jest tłumaczone jako rada, porada, doradzanie, lub cel. Jedno z pierwszych wystąpień tego terminu znajduje się w księdze Wyjścia 18:19 kiedy Jetro udziela rady Mojżeszowi odnośnie przywództwa w Izraelu.

Według Izajasza 9:6 Pan sam jest znany jako Cudowny Doradca. Doradcą jest ten, kto udziela rady lub formułuje plan do osiągnięcia szczególnego celu. Duch rady udziela porady z Bożego tronu i zapewnia doskonały plan lub strategię do wykonania specyficznego zadania. Pan nie tylko ma radę; On jest Duchem rady.

Moc pochodzi od hebrajskiego słowa „gwura” גְּבוּרָה i jest określana jako moc, siła, siła dająca odwagę, zwycięstwo i potężne czyny. Duch mocy przedstawia i demonstruje cudowne czyny i moce Ducha Świętego. Powt. Prawa 3:24 stwierdza:

„O Panie BOŻE, zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możną rękę twoją; Któryż bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak twoje, i tak potężnych czynów jak twoje?”

Te dwa Duchy działające w jedności funkcjonują przez Ducha Świętego dając rady, które formułują plan objawiający potężne dzieła i cudowne moce Boga.

Duchowe Prototypy

Kiedy po raz pierwszy zacząłem studiować życiorysy kilku przywódców 20-go wieku, odkryłem, że kilku z nich było podobnie oddzielonych i funkcjonowali w tych wyższych realiach mocy i autorytetu. Dotyczyło to Marii Woodworth-Etter, Johna G. Lake’a, Williama Branhama i innych. Wydawało się, że każdy z nich doszedł do takiego stanu w swoim życiu, który wymagał całkowitego poddania, co zadziałało jak katapulta, wyrzucając ich na zupełnie inny poziom duchowy, charakteryzujący ich wielkie służby. Uważam, że oni odkryli realność Hebrajczyków 6:5 i „zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego.”

Te służby funkcjonowały jako duchowe prototypy, więc możemy je zrozumieć i przygotować się do funkcjonowania w ten sam sposób jako oblubieńcza kompania. Pamiętam z tej lektury pewien incydent, który wydarzył się w służbie Williama Branhama, a który uderzył mnie niezwykłą demonstracją Ducha i znakiem tego, co miało przyjść.

Wydarzyło się to w latach 1930-ych krótko po jego ordynacji jako sługi w Kościele Baptystycznym. W czasie modlitwy miał pewne doświadczenie, w którym znalazł się w sali szpitalnej i zobaczył czarnego mężczyznę po wypadku komunikacyjnym. Ten wypadek ciężko zranił tego dżentelmena, sprawiając złamania wielu kości i ciężkie uszkodzenia narządów wewnętrznych. Niektóre złamane kości w jego klatce piersiowej znalazły się w pobliżu jego serca i płuc, uniemożliwiając jakikolwiek ruch ze strachu przed śmiercią.

Rokowanie było bardzo poważne. W tej wizji ten sługa znalazł się po jednej stronie łóżka patrząc na mężczyznę i rozumiejąc stan jego zdrowia. Poza tym widział jak dwoje białych ludzi weszło do sali i stanęli po drugiej stronie łóżka. W tym momencie zobaczył siebie wypowiadającego uzdrowienie dla człowieka, który wkrótce wyskoczył z łóżka, ubrał się i wypisał ze szpitala; potem wizja się skończyła.

Kilka dni później ten sługa odkrył, że ten dżentelmen istotnie był w szpitalu w takim stanie jak widział to w wizji. Wziął ze sobą przyjaciela i poszli do szpitala, powiedział mu, żeby zaczekał przed szpitalem, ponieważ wkrótce wyjdzie z niego czarny mężczyzna ubrany w specyficzny garnitur i śliwkowy kapelusz.

Branham wszedł do szpitala i odnalazł tę salę, którą widział w wizji. Tam znalazł tego dżentelmena, którego wcześniej widział, wszedł do sali i stanął. Jednak nie mógł się o niego pomodlić dopóki tych dwoje ludzi, których widział w wizji, stało po drugiej stronie łóżka. Kiedy tam stał, żona wysłuchała strasznego rokowania i lekarze nalegali, aby leżał nieruchomo, albo natychmiast umrze z powodu wewnętrznych obrażeń.

Wreszcie tych dwoje ludzi weszło do sali i stanęło po drugiej stronie łóżka. Okazało się, że to byli ludzie, którzy przebywali w samochodzie podczas wypadku. Kiedy weszli, mąż Boży nie modlił się o uzdrowienie…on je ogłosił. To już zostało zilustrowane w wizji. W momencie modlitwy mężczyzna natychmiast zareagował zrzucając z siebie przykrycie i wyskakując z łóżka ze słowami „Jestem uzdrowiony.”

Nie trzeba dodawać, że lekarze i pielęgniarki gorączkowo powstrzymywali mężczyznę ze strachu przed natychmiastową śmiercią. Ale dobra wiadomość jest taka, że on został całkowicie uzdrowiony. Podszedł do swojej szafki, wyjął ubranie, tak jak było to pokazane w wizji i wyszedł ze szpitala dokładnie na przyjaciela brata Branhama, tak jak on opisał, że to się stanie. To jest wyraźna ilustracja działania Duchów rady i mocy.

Cieszę się szczególnie z tego świadectwa ponieważ miało miejsce w ubiegłym pokoleniu. Jedną rzeczą jest czytanie cudownych opowiadań ze służby Jezusa, starotestamentowych proroków, czy pierwszych apostołów. Ale wydaje się czymś szczególnym i łatwiejszym do osiągnięcia, kiedy jest to dzieje się we współczesnym Kościele przez zwykłych ludzi, takich jak my.

Zastosowanie się do Rady Uwolniło Moc

Słowo rady weszło do sali i oczekiwało na swoiste okoliczności, by zaistnieć; wierne zastosowanie się  do słowa rady uwolniło Ducha mocy, aby mógł powstać cud. To jest ten sam biblijny model, który widzimy jak był objawiony w służbie Pana, a także u proroków Starego Testamentu, którzy okresowo funkcjonowali w tym Duchu.

Naaman był pouczony przez proroka Elizeusza, że ma się zanurzyć siedem razy w rzece Jordan; i jego zastosowanie tego słowa rady uwolniło Ducha mocy uzdrowiło go z trądu. Jezus nałożył błoto na oczy człowieka i powiedział mu, żeby poszedł do konkretnej sadzawki i zmył to błoto; jego skrupulatne posłuszeństwo słowu rady uwolniło Ducha mocy, dając człowiekowi wzrok. To zaledwie kilka z wielu biblijnych ilustracji przedstawiających funkcjonowanie Ducha rady i mocy.

Nie każde okoliczności będą tak wyraźnie przedstawione jak to było w wizji tego sługi. Ale niezależnie od tego, czy było to otrzymane na modlitwie, czy jest zapisane słowo prorocze, nasze staranne zastosowanie się do Bożej rady uwalnia Ducha mocy, aby działy się niesamowite rzeczy.

Rada Pana

W Objawieniu 3:18 Pan daje nam słowo rady mówiąc:

„Radzę ci, żebyś nabył ode Mnie złota oczyszczonego w ogniu, żebyś mógł być bogaty; i białe szaty, żebyś się ubrał, aby nie została obnażona twoja wstydliwa nagość; i namaść swoje oczy maścią, żebyś mógł widzieć.”

Oddanie siebie w posłuszeństwo dla rady Pana uwalnia upoważnienie do życia takim życiem, które zwycięża każdego ducha tego wieku i wszelką duchową opozycję, abyśmy mogli zasiadać z Nim na Jego tronie, tak jak On zwyciężył i zasiada z Ojcem.

 

Paul Keith i Wanda Davis
WhiteDove Ministries
Email: inquiries@whitedoveministries.org 

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net