Archiwum | James W. Goll RSS feed for this section

James Goll – Niebiańska Armia Aniołów

26 Sier

 

Od Steve’a Shultza:

 

Doceniam to głębokie nauczanie i objawienie mojego przyjaciela Jamesa Golla i wiem, że nasi czytelnicy też je docenią. Raduj się tym potężnym nauczaniem o tym, jak możemy współpracować ze światem Bożych aniołów przez modlitwę, jak dzieli się z nami James: Interwencja aniołów jest odpowiedzią na wstawiennictwo człowieka. Teraz jest czas na wstawiennictwo! Niech niebiańskie armie aniołów zostaną wysłane do interwencji w sprawach ludzi jako rezultat naszego zaproszenia zwanego modlitwą!

 

Błogosławieństwa,

Steve Shultz, Założyciel i Wydawca

The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com

 

 

 

James W. Goll

Anielskie Interwencje Dzięki Wstawiennictwu

 

Przegląd Zadań Aniołów

 

A. Trzy Podstawowe Funkcje Aniołów

 

1. Psalm 148:2, 5 – Chwała i uwielbienie Boga.

 

2. Hebrajczyków 1:7, 14 – Duchy usługujące, płomienie ognia, przeznaczone do usługiwania tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie.

 

3. Psalm 103:20-21 – Aniołowie wyposażeni w siłę, posłuszni głosowi Jego słowa, i wykonujący Boże słowo.

 

B. Typy Aktywności Aniołów

 

1. Służba w obecności Pana

2. Wysłannicy ogłaszający Bożą wolę

3. Przekazywanie zrozumienia w snach i wizjach

4. Pomoc w kierowaniu

5. Wyzwolenie

6. Ochrona

7. Śmierć świętych

8. Dawanie siły

9. Instrumenty uzdrowienia

10. Chwała i uwielbienie

11. Wojna duchowa

12. Związywanie mocy demonicznych

13. Boscy obserwatorzy

14. Żniwiarze i zbieracze

15. Wykonawcy Bożych sądów

 

Pięć Fundamentalnych Obietnic Odnośnie Boga, Ludzi, Modlitwy & Aniołów

 

A. Wierzący są współpracownikami Chrystusa

Boże zaopatrzenie jest wyzwalane dzięki zaproszeniu człowieka przez wstawiennictwo.

 

B. Bóg słyszy i odpowiada na modlitwy

Modlitwa i wstawiennictwo wpływają czy pomagają określić przeznaczenie jednostek i dają wskazówki dla narodów.

 

C. Dostępne są niezliczone rzesze aniołów Angels_Praise

Niebiańska armia zastępów anielskich oczekuje na swoje następne zadania i jest gotowa, aby wyruszyć (bezrobotni aniołowie).

 

Jeremiasz 33:22 Jak nie mogą być zliczone zastępy niebieskie i nie może być zmierzony piasek morski

 

Hebrajczyków 12:22 Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów

 

D. Aniołowie są zaangażowani zarówno w sprawy duchowe jak i życiowe ludzkie sprawy

Aniołowie są wysyłani z Bożego tronu w niebie do zajmowania się sprawami ludzi. Są zaangażowani we wszelkich ludzkich sprawach dnia codziennego.

 

E. Aniołowie są także używani przez Boga do przynoszenia ludziom odpowiedzi na ich modlitwy

Aniołowie są szczególnie używani i angażowani do przynoszenia odpowiedzi na nasze modlitwy, prosto od tronu Boga.

 

Trzy Przykłady Biblijne Anielskiej Interwencji w wyniku Wstawiennictwa

 

A. Abraham i Lot – Lekcje z Księgi Rodzaju 18 i 19

 

1. Rodzaju 18 – Przykład wstawiennictwa Abrahama o Sodomę i Gomorę. Angels_with_Abraham

 

2. Rodzaju 19:1 – Dwaj aniołowie omawiają sytuację Lota.

 

3. Rodzaju 19:11 – Bezbożni ludzie na zewnątrz domu Lota są porażeni ślepotą.

 

4. Rodzaju 19:16 – Następnie aniołowie wyprowadzają z miasta Lota i jego rodzinę zanim doszło do zniszczenia tego miejsca (to mówi o współczuciu Boga).

 

5. Rodzaju 19:22 – „Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz!…” To pokazuje Boże pragnienie wyzwolenia człowieka sprawiedliwego zanim dokona się sąd.

 

6. Rodzaju 19:29 – „Bóg wspomniał na Abrahama” (to jest kluczowy werset). Co Bóg wspomniał? Wstawiennictwo Abrahama!

 

B. Piotr i Kościół – Lekcje z Dziejów Apostolskich 12:5-19

 

1. Dzieje 12:7-10 – Piotr był przetrzymywany w więzieniu i pojawił się u niego anioł. Zajaśniało, anioł obudził Piotra i opadły oba łańcuchy, którymi go skuto. Usłyszał: „Przepasz się i załóż sandały.” Potem przeszedł przez obie straże, żelazna brama więzienna się otworzyła i wyszli na ulicę, tam anioł go opuścił. (Photo courtesy: William Hilton) Angel_with_Peter

 

2. Dzieje 12:11-19 – Następnie Piotr udaje się do domu matki Jana Marka, gdzie zgromadziło się wiele osób na modlitwie o niego. Do drzwi podeszła młoda kobieta imieniem Rode. Poznała Piotra po głosie i poszła powiedzieć o tym pozostałym; jednakże ich odpowiedzią było: „Zwariowałaś!” „Nie, to jego anioł.” Piotr nadal kołatał. Kiedy podeszli do drzwi i otworzyli je, byli zdumieni. To naprawdę był Piotr! To wywołało takie podniecenie, że Piotr musiał ich upomnieć, żeby się uspokoili i nie zachowywali tak głośno z powodu ekscytacji tym, że zobaczyli go uwolnionego z ręki Heroda i tych przywódców żydowskich, którzy dybali na jego życie.

 

Piotr powiedział im, żeby poinformowali Jakuba i pozostałych apostołów, że u niego wszystko już jest dobrze. Kiedy ta sprawa dotarła do złego króla, zażądał on kary śmierci dla strażników za to, że Piotrowi udało się uciec z więzienia.

 

3. Dzieje 12:5-12 – Tu ważne są wersety 5 i 12. Co robił Kościół zanim anioł został posłany? Modlił się usilnie! Mamy więc tutaj kolejny przykład anielskiej interwencji w odpowiedzi na wstawiennictwo ludzi.

 

C. Daniel – Lekcje z Księgi Daniela 9 i 10

 

1. Daniel 9:20-23 A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego, i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana, mojego Boga, za świętą górę mojego Boga. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły; uważaj więc na słowo i zrozum widzenia!

 

2. Daniel 10:12-14 Wtedy rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów! Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego, i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych.

 

3. Daniel 10:20-21 Wtedy on rzekł: Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego.

 

Powiązanie Modlitwy z Sądem i Miłosierdziem

 

A. Przeczytaj Objawienie 8 i 16

 

1. Objawienie 8:3-7 Angel_with_Censer

 

a. Po pierwsze: Aniołowie gromadzą chwałę i modlitwy świętych (werset 4),

b. Po drugie: Te modlitwy są umieszczane w kadzielnicy razem z ogniem z ołtarza, który się znajduje przed tronem Boga (wersety 3, 5).

c. Po trzecie: Są one zrzucane z powrotem na ziemię. (Pamiętaj, że to, co się wznosi do góry – musi potem spaść na dół!)

 

2. Dlaczego? Jak to działa?

 

a. Miłosierdzie góruje nad sądem.

b. Podczas sprawiedliwych Bożych sądów w historii zawsze istniały miejsca schronienia, zwane po angielsku „kieszeniami miłosierdzia”.

 

3. Objawienie 8:5 – Potem pojawiły się głosy, grzmoty, błyskawice i trzęsienie ziemi (znaki i cuda).

 

4. Objawienie 8:6 – Potem aniołowie przygotowywali się do zatrąbienia, aby rozpoczęły się sprawiedliwe sądy Boże.

 

5. Nadprzyrodzona działalność w Objawieniu 16 jest powiązana z tym, co się działo w Objawieniu 8.

 

B. Sofoniasz 2:1-3 Zbierzcie się, zbierzcie, narodzie niesforny! Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana! Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana.

 

Prorok Sofoniasz znów przypomina nam zasadę, że Pan daje czas swojemu ludowi, aby się zebrał razem i wezwał Jego imienia zanim zostaną wylane Jego sądy, gniew czy specjalne rozporządzenia. Jego pragnieniem jest ukrycie nas w takim dniu.

 

C. Wyraźny Sen Podczas Pobytu w Jeruzalem

W Dniu Pojednania w 2005 roku, podczas pobytu w Jerozolimie, miałem serię szczegółowych snów. W jednym z tych snów miałem pokazanych trzech aniołów, z których każdy trzymał szofar, czyli róg barani.  Angel_with_Shofar

Pierwszy anioł stał w skupieniu i już trąbił na swojej trąbie. Kiedy rozległ się dźwięk rogu – pojawiło się słowo „nieszczęście”. W tym śnie pojawiło się słowo: „katastrofy naturalne”, wskazując na nasilenie huraganów, wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi i tym podobnych zjawisk. Następnie zobaczyłem w tym śnie, jak drugi anioł wystąpił i przyłożył szofar do swoich ust, żeby zatrąbić. Pojawił się dźwięk ogłaszający nastanie „plag”. To było ogłoszenie tego, co miało nastąpić w tym momencie.

Ale w tym śnie był też trzeci anioł, który stał z tyłu i obserwował to, co się dzieje. Ten anioł nie otrzymał jeszcze rozkazu wydania dźwięku. Nie miałem w tym śnie objawienia, jakie oświadczenie ma wygłosić ten trzeci anioł. Ale najważniejszą rzeczą, której byłem świadomy, była konieczność wstawiennictwa, zanim dojdzie do wygłoszenia jego deklaracji.

Wstawiennictwo przynosi przełomy i Bożą interwencję! Stwarza odroczenie lub nawet przerwę w działalności Boga, aby człowiek mógł odpowiednio zareagować i przygotować się.

D. Ezechiel 9:3-6 A chwała Boga izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała, w stronę progu przybytku. Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swojego boku, i rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim! A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem: Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka, i nie litujcie się! Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie! A rozpocznijcie od mojej świątyni! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem.

 

1. Bóg powiedział temu aniołowi, żeby naznaczył wstawienników.

2. Jaki znak był stawiany na czołach tych ludzi? Niektórzy mówią, że tym znakiem była hebrajska litera Taw, ostatnia w alfabecie hebrajskim, przypominająca „X” lub Krzyż Chrystusa. Jack Hayford napisał w komentarzach do Biblii Spirit Filled Life, którą wydał, że ten znak, umieszczany przez siódmego anioła walecznego „odzianego w lnianą szatę” (werset 3), miał służyć ku ochronie (zobacz Objawienie 7:3) i symbolizuje to, że Bóg zachowa sprawiedliwą resztkę.

3. Kto otrzymywał ten znak od anioła? Przywilej otrzymania tego znaku ochrony mieli wszyscy ci, którzy wzdychali i jęczeli nad obrzydliwościami Jerozolimy.

 

Wniosek

 

Tak, to prawda! Interwencja aniołów jest odpowiedzią na wstawiennictwo człowieka. Teraz jest czas na wstawiennictwo! Niech niebiańskie armie aniołów zostaną wysłane do interwencji w sprawach ludzi jako rezultat naszego zaproszenia zwanego modlitwą! Niech powstaną wstawiennicy! Niech tajni agenci Boga powstaną!

 

Błogosławieństwa!

Dr. James W. Goll

Encounters Network • Prayer Storm • Compassion Acts Team

Email: info@encountersnetwork.com

Website: encountersnetwork.com

 

James_Goll_2013_150px Dr James W. Goll jest Przewodniczącym Encounters Network, Dyrektorem Prayer Storm i koordynuje Encounters Alliance, koalicję przywódców. Jest Dyrektorem God Encounters Training – szkoły internetowej serca, i jest członkiem apostolskiego zespołu Harvest International Ministries. Dzielił się ewangelią o Jezusie w ponad 50 narodach na całym świecie, nauczając i udzielając mocy wstawiennictwa, służby proroczej i życia w Duchu. James jest płodnym autorem licznych książek i wielu studiów biblijnych oraz setek nagranych nauczań. James był przez 32 lata mężem Michal Ann, zanim Bóg powołał ją do Nieba jesienią 2008 roku. James ma czworo dorosłych dzieci, które kochają Jezusa i mieszkają razem we Franklin w stanie Tennessee.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

James Goll – Osiem Wyraźnych Słów na Rok 2013

15 Lu

Od Steve’a Shultza:

James Goll ma namaszczenie do przekazywania wyraźnych i pewnych słów proroczych. Kiedy proroctwo pojawia się u wielu proroczych głosów, to bywają ci, którzy mogą przekazywać DOBRZE to, co słyszą, i tacy są najbardziej potrzebni.

Kiedy będziesz czytać tych osiem WYRAŹNYCH słów na rok 2013, wiedz, że gorąco popieram te słowa Jamesa Golla. Jest on jednym ze zwiastunów, którzy WIELE lat temu pomogli Kościołowi zacząć przyjmować prawdę, że proroctwo i prorokowanie jest na dzisiaj. Jest prawdziwym pionierem we współczesnym ruchu proroczym.

Raduj się i bądź zachęcony.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com

James W. Goll

Osiem Wyraźnych Słów na Rok 2013

Szukałem u Pana słowa na ten nowy rok. Na ten rok Pan dał mi zasady, które mają solidne podstawy biblijne. Oto osiem proroczych słów na ten nowy rok i dalsze lata!

1. Drzwi Żniwa są Otwarte

Jesienią miałem pewne przeżycie, było to w okolicach nowego roku żydowskiego 5773, kiedy drzwi się otworzyły i powiał wiatr – zaskoczyło mnie to. Zwróciłem się w stronę tych drzwi: „Co to jest?” Duch Święty odpowiedział: „Drzwi Żniwa są teraz otwarte.” (Nie mówię, że są to drzwi do Tego Wielkiego Żniwa, ale raczej inny czas czy sezon kiedy Pan Żniwa przyciąga dusze do Królestwa.) Uwierz Bogu, że spotkania z Nim są możliwe i módl się o wysłanie robotników na żniwo. To jest czas żniwa!

Mateusz 9:38 Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.

Joel 3:18 Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo!

2. Wejdź do Królestwa Pokoju

Podczas narastania atmosfery lęku i zamętu, jest pora, abyśmy chodzili w przeciwnym duchu i wyzwalali Królestwo Pokoju. Stwarzaj wokół siebie atmosferę pokoju i przemawiaj do swoich burz: „Szalom”! Nie panikuj! Chodź w nadprzyrodzonym pokoju dokądkolwiek pójdziesz!

Rzymian 14:17 Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.

3. Naciśnij Przycisk Restart

Mam dla wielu z was potężne poselstwo nadziei! Niektórzy z was czują się tak, jakby przeminął już czas obietnicy dla ciebie, twojej rodziny, miasta i twojego narodu. NIE! Nasz Bóg jest Bogiem dającym 50-milionową szansę! Istnieją sezony i cykle. Duch Święty mówi: „Naciśnij przycisk restart!” Tak, popatrz na te stare obietnice, które jeszcze się nie wypełniły i niech twoje serce na nowo zabije! Możesz powstać jeszcze raz, ponieważ Zmartwychwstały żyje w tobie! Naciśnij przycisk restartu twoich obietnic i zadań w Panu.

Przypowieści 24:16 …bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie…

4. Wróć, Duchu Święty!

To jest jedno z najważniejszych słów proroczych, jakie przekazałem w swoim życiu. Duch Święty przychodzi w poruszeniach, falami. Ale teraz jest czas, żeby zaprosić Go na nowo. Wołaj do Pana: „Wróć, Duchu Święty!” i patrz jak On wchodzi do gry. On przyjdzie!

Joel 3:1-2 A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha.

5. Stwarzaj Kulturę Ryzyka

Jedno wynika z drugiego! Zapraszając Trzecią Osobę Trójcy Świętej możesz naprawdę wykreować kulturę RYZYKA! To jest atmosfera, w której łaska i wiara się łączą i rzeczy mogą się dziać. Niech wzrośnie wiara, a zobaczmy jak przychodzą nowe rzeczy. Nie mów: „Już tam byłem i to robiłem!” Nie mów tak nigdy! Powiedz: „Chcę więcej głodu! Chcę więcej Boga! Wyjdę jeszcze raz i stanę na krawędzi R-Y-Z-Y-K-A!” Mam wiarę jak ziarno gorczycy i nie zawaham się jej użyć. To jest głos, który uaktywni Królestwo!

Łukasz 17:6 A Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was.

6. Ruch Chwały Oparty na Świeżej Obecności Boga

Stwarzając kulturę RYZYKA i zapraszając Ducha Świętego w świeży sposób, uświadamiamy sobie jedną z najważniejszych rzeczy, którą Pan ciągle podkreśla – ruch chwały oparty na Jego obecności! Przeznacz wieczory na wypełnione Bożą obecnością uwielbienie i chwałę. Obserwuj co On będzie robił! On zasiada w chwałach swojego ludu! W miejscach, nad którymi Bóg się unosi i wylęga, wyzwalany jest ruch chwały oparty na Bożej obecności.

Psalm 22:28 Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, I pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan.

Objawienie 22:17 A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź!

7. Zwrot w Kierunku Chwalebnej Eschatologii

Myślę, że Duch Święty już całe lata pracuje we mnie odnośnie tego stwierdzenia. Tak naprawdę, to nie świat zwycięży na końcu czasu – tu jest mowa o czymś większym i skoncentrowanym na Bogu! To jest o chwalebnej eschatologii. Pamiętam, jak przed laty Bob Mumford oświadczył w Kansas City na stadionie Arrowhead: „Zajrzałem na koniec księgi, i zgadnijcie, co tam jest napisane? Wygrywamy!” Rozległy się gromkie brawa! Tak więc, mam coś oświadczyć, bazując na tamtej proklamacji: „Przeczytałem od Księgi Rodzaju aż do Apokalipsy św. Jana, i zgadnijcie co tam znalazłem? Udręka nie jest ostatnim słowem! Bóg ma na koniec cudowną eschatologię!” Myślę, że to właśnie czyni mnie tak bardzo podekscytowanym z powodu tej zmiany!

Izajasz 60:1-3 Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą.

8. Przemawiaj do Swojej Góry!

Teraz zbierzemy te siedem słów w jedno i zrobimy z nich ostatni punkt naszego nowego początku. Przemów do swojej góry. Tak, przemów do góry swojej rodziny! Przemów do swojej góry przeciwności i strat! A właściwie wykrzycz: „Łaska! Łaska! Łaska!” Do każdej góry przeciwności wyzwól objawienie ŁASKI! Przemów do swojej góry i nakaż jej się usunąć i wrzucić do morza. Dołącz do mnie w przemawianiu i wykrzykiwaniu ŁASKA do gór, które stoją na drodze wiecznych planów Boga, w imieniu Jezusa!

Marek 11:23 Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się.

Zachariasz 4:6-7 Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną! On położy kamień na szczycie wśród okrzyków: Cudny, cudny! (w ang. Łaska, łaska!)

To jest czas, kiedy potrzebna jest duchowa odwaga. Wzywam cię, żebyś dołączył do mnie w wierze, że najlepsze dopiero nadchodzi!

Błogosławieństwa w Chrystusie Jezusie!

Dr James W. Goll
Encounters Network • Prayer Storm • Compassion Acts Team
Email: info@encountersnetwork.com

Dr James W. Goll jest Przewodniczącym Encounters Network, Dyrektorem Prayer Storm i koordynuje Encounters Alliance, koalicję przywódców. Jest Dyrektorem God Encounters Training – szkoły internetowej i członkiem zespołu apostolskiego Harvest International Ministries. Dzielił się Jezusem w ponad 50 narodach na świecie nauczając i udzielając mocy wstawiennictwa, służby proroczej i życia według Ducha. James jest autorem licznych książek i przewodników biblijnych oraz setek poselstw audio i wideo. James był przez 32 lata mężem Michal Ann, która odeszła do Nieba jesienią 2008 roku. James ma czworo dorosłych dzieci, które kochają Jezusa i mieszkają w pagórkowatej okolicy Franklin w stanie Tennessee.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

James Goll – Jezus i Aniołowie Służebni

13 Gru

Od Steve’a Shultza:

Mój przyjaciel James Goll jest wspaniałym nauczycielem. Tutaj James naucza o aniołach służebnych w życiu Jezusa. Temat bardzo na czasie, bo niedługo będziemy świętować urodziny naszego Pana i Zbawiciela.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Załozyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

James W. Goll

Jezus i Aniołowie Służebni

Najbardziej Zdumiewająca Lekcja w Historii

A. Myśli z Kolosan 1:16

Paweł, umiłowany apostoł daje nam wspaniałe wejrzenie w Kolosan 1:16: „Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.”

Jezus stworzył wszystko, sfery i moce. Wszystkie rzeczy stworzone w Niebie i na ziemi mają ten sam ostateczny cel – służyć Bożym planom i oddawać Mu chwałę!

B. 1 Tymoteusz 3:14-16

Paweł podaje nam także krótkie, jedyne w swoim rodzaju poselstwo Ewangelii:

„Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie; gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały.” (1 Tymoteusz 3:14-16).

Uwielbienie Chrystusa Przed Jego Wcieleniem

Jakieś 700 lat przed narodzeniem Jezusa w Betlejem, około roku 740 przed Chrystusem prorok Izajasz znalazł się w Świątyni, uwielbiając Boga (Izajasz 6:1-5). Prawdopodobnie opłakiwał śmierć Króla Uzjasza. I wówczas Izajasz przeżył nawiedzenie aniołów, ale cała jego uwaga była skupiona na Tym, który był „wysoki i wyniosły” i którego chwała wypełniała świątynię.

Kiedy została usunięta zasłona pomiędzy tym, co doczesne a tym, co wieczne, Izajasz miał pokazane uwielbienie z Nieba, którego częścią byli płomienni serafini, którzy wołali: „Święty, święty, święty jest Pan Wszechmocny.” Ci aniołowie w akcie pokory i uwielbienia zakrywali swoimi skrzydłami swoje oblicza. Ale może jest coś więcej. Nowy Testament mówi nam (w 1 Tymoteusza 6:16), że Bóg mieszka w „światłości niedostępnej.” Bez względu na tą niesamowitą jasność, która emanowała od samych aniołów, oni musieli częściowo zakrywać się przed jaśniejącą, przeszywającą obecnością Boga, który jest całkowicie święty!

To jest jeden z wielu obrazów, jakie nam dano, w którym aniołowie w Niebie uwielbiają Chrystusa przed Jego narodzeniem. To jest naprawdę wspaniałe!

Proklamowanie Narodzenia Chrystusa

A. Zwiastowanie (Łukasz 1:26-38):

Gabriel ogłosił Marii, że znalazła ona łaskę u Boga, urodzi dziecko, a Jego imię będzie  Jezus – to znaczy „Pan zbawia” czy „Pan jest naszym zbawieniem.”

Maria odpowiedziała pytaniem jak to się stanie, bo była dziewicą (werset 34). Wersety 35 do 37 stanowią zapis najbardziej zdumiewającej konwersacji pomiędzy tym anielskim posłańcem i Marią, osobą wybraną. Maria uwierzyła mu i powiedziała: „Niech mi się stanie według słowa twego” (Łukasz 1:38).

B. Ogłoszenie Narodzenia Józefowi:

Mateusz 1:19-21, 24-25 A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.

…A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.

C. Ogłoszenie Narodzenia Pasterzom:

Łukasz 2:8-14 A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

Usługiwanie Jezusowi Podczas Jego Ziemskiej Służby

A. Podczas Ziemskiego Dzieciństwa Chrystusa (Przeczytaj Mateusza 2:13-20)

B. Jego Doświadczenia na Pustyni:

Mateusz 4:11 Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.

C. Jego Doświadczenie w Getsemane:

Łukasz 22:43 A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go.

D. Jego Ukrzyżowanie:

Mateusz 26:52-54 Wtedy rzecze mu Jezus: Włóż miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów? Ale jak by wtedy wypełniły się Pisma, że tak się stać musi?

Usługiwanie przy Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Jezusa

A. Usługiwanie podczas Jego Zmartwychwstania:

Mateusz 28:1-9 A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon.

B. Usługiwanie Przy Jego Wniebowstąpieniu:

Dzieje 1:8-11 „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.”

Drugie Przyjście

Pismo mówi, że kiedy Pan Jezus Chrystus powróci na ziemię w postaci, będą Mu towarzyszyć zastępy aniołów. Rozważ:

A. Mateusz 16:27 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami

B. Mateusz 25:31 A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.

C. 2 Tesaloniczan 1:6-8 Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa.

Wieczne Wywyższenie Chrystusa

Jedną z najwspanialszych posług aniołów jest uwielbienie. Zaczynają oni tutaj, robią to przez wieki, i będą to robić przez całą wieczność. Uwielbiają Boga! Aniołowie wywyższają Baranka.

Objawienie 5:11-14 A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; i mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Zawołajmy do Boga – żeby otworzył nam oczy, abyśmy ujrzeli to co widzą aniołowie gdy uwielbiają Baranka, który jest tego godzien!

To studium pochodzi z the Angelic Encounters Study Guide. Ufam, że te informacje będą stanowić dla ciebie inspirację.

Błogosławię Cię!

James W. Goll
Encounters Network • PrayerStorm • Compassion Acts
Email: info@encountersnetwork.com

Dr James W. Goll jest Prezydentem Encounters Network, Dyrektorem Prayer Storm i koordynuje Encounters Alliance, koalicję przywódców. Jest Dyrektorem e-szkoły God Encounters Training, i członkiem zespołu apostolskiego the Harvest International Ministries. Dzielił się poselstwem o Jezusie w ponad 50 narodach na całym świecie, nauczając i udzielając mocy wstawiennictwa, służby proroczej i życia w Duchu. James jest autorem licznych książek i wielu studiów biblijnych, a także setek nagrań audio i wideo. James przez 28 lat był mężem Michal Ann, która jesienią 2008 odeszła do Pana. James ma czworo dorosłych dzieci, które wszystkie kochają Jezusa i stanowią rodzinę zamieszkałą w pagórkowatej okolicy Franklin, Tennessee.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net