Noe Leon – Łukasz 6:38

28 mar

Łukasz 6:38 jest jednym z najczęściej cytowanych wersetów biblijnych. Ten artykuł szczegółowo zbada ten werset z uwzględnieniem kontekstu, w jakim został wygłoszony przez Pana.

 

Duchowe łono

Ostatnio otrzymałem pocztą nauczanie bardzo znanego kaznodziei. Nauczanie było oparte na Łukaszu 6:38:

 

„Dawajcie, a będzie wam dano; miarę dobrą, natłoczoną, i potrzęsioną, i opływającą dadzą na łono wasze; albowiem tąż miarą, którą mierzycie, będzie wam zaś obmierzono.(Łukasz 6:38 BG)

 

Nauczanie dotyczyło sukcesu finansowego. Jednakże taka interpretacja jest duchowym kamieniem potknięcia, który uniemożliwia Ciału Chrystusa prawdziwe zrozumienie potężnych duchowych zasad ukrytych w tym wersecie. Kiedy czytasz ten werset w kontekście wersetów przed i po nim, staje się ewidentne, że Jezus nie mówił tu o „sukcesie finansowym”. Kiedy tak patrzyłem na ten werset, zapytałem Pana: „O co naprawdę Ci chodziło kiedy to mówiłeś?”, a On odpowiedział do mojego serca:Kluczem jest słowo łono„…

 

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

 

Źródło http://shamah-elim.info/luke638.htm

Noe Leon – Żądlące ziarno gorczycy

24 mar

Pan powiedział o posiadaniu wiary „jak ziarnko gorczycy”. W naszym poprzednim artykule dzieliliśmy się na temat duchowego znaczenia ukrywającego się za „małością” ziarna gorczycy. Ten artykuł dotyczy duchowego znaczenia ukrywającego się w „gorczyczności” ziarenka gorczycy. Ważne jest, żeby zrozumieć, że nasza wiara może właściwie przejawić jakość „ziarna gorczycy”.

 

 

Modlitwa i intymność

W naszym poprzednim artykule zaczęliśmy studiować następujący fragment:

 

„I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana, (15) i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma; często bowiem wpada w ogień i często w wodę. (16) I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. (17) A Jezus odpowiadając, rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. (18) I zgromił go Jezus; i wyszedł z niego demon, i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. (19) Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? (20) A On im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie. (21) Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.(Mateusz 17:14-21)

 

Jak wyjaśniliśmy w naszym poprzednim artykule, werset 21 jest jednym z najbardziej niezrozumianych wersetów w całym Piśmie. Pan mówi nam, że duchowa modlitwa i post pozwalają na wyjście z twoich ust tego rodzaju wypowiedzi, która przenosi góry. W naszym poprzednim artykule mówiliśmy o tym, co znaczy „pościć” duchowo. Teraz będziemy studiować o tym, co pociąga za sobą „duchowa modlitwa„.

 

W Mateusza rozdział 6 Pan mówi:

 

„A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. (6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.” (Mateusz 6:5-6)

 

Zauważ, że modlitwa ma powiązanie z intymnością z Bogiem. W Mateuszu 6 Pan kojarzy „skrytość” z dawaniem jałmużny, z modlitwą i postem, ale „odosobnienie” łączy On tylko z modlitwą. Możesz pościć i mieć w pracy relacje z innymi ludźmi, i dawanie jałmużny oznacza, że dajesz coś komuś innemu; jednakże modlitwa jest wyrazem bezpośredniego i intymnego związku pomiędzy tobą i Samym Bogiem. Kiedy Pan mówi o „wejściu do komory” i „zamknięciu drzwi”, oznacza to, że wszystkie wpływy zewnętrzne są wyeliminowane; i to jest tak, jakbyście Bóg i ty byli jedynymi obecnymi osobami.

 

Zauważ jakie słowa pojawiają się na początku modlitwy Pańskiej:

 

„A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje.” (Mateusz 6:9)

 

Zwróć uwagę, że modlitwa Pańska nie zaczyna się od „O, potężny Boże Wszechświata, który stworzyłeś Niebo i Ziemię”; zaczyna się od nazwania Boga „Naszym Ojcem”. To znaczy, że w modlitwie wchodzimy z Bogiem w relację Ojcowsko-Synowską, gdzie On nas zna, a my znamy Jego. Możemy mieć bezpośredni dostęp do rozmowy z Wszechmocnym Bogiem, budzącym grozę i strasznym Panem, który stworzył Wszechświat, ponieważ jesteśmy Jego synami i córkami. Skuteczna modlitwa zakłada zatem uświadomienie naszej zdolności do posiadania bezpośredniej intymności z Ojcem. W pewnym sensie to jest tak, jakbyśmy stali się jedynym synem czy córką na Ziemi, kiedy się modlimy. Intymność zakłada unikatowość. Jeśli zbliżasz się do jakiejś osoby, która nie zna cię „po imieniu” i która nie postrzega ciebie jako kogoś szczególnego, nie możesz mieć prawdziwej intymnej relacji z tą osobą.

 

Modlitwa i łaska

Jak dzieliliśmy się w poprzednim artykule, łaska jest ściśle związana w Piśmie z intymnością. Możesz zbliżyć się do kogoś, w którego oczach znalazłeś „łaskę”. Możemy zatem spokojnie powiedzieć, że prawdziwa modlitwa jest wyrażeniem naszej łaski w Chrystusie. Dla Boga jesteśmy szczególni; jesteśmy istotami duchowymi, synami Ojca duchów:…

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Źródło http://shamah-elim.info/mustard.htm

Noe Leon – Małe ziarenko gorczycy

20 mar

Pan mówił o posiadaniu wiary „jak ziarno gorczycy”. Ten artykuł traktuje o duchowym znaczeniu „małości” ziarna gorczycy. Zrozumienie tego jest bardzo ważne, aby nasza wiara mogła rzeczywiście wykazywać jakość „ziarna gorczycy”. 

 

Małe wyjaśnienie

W Ewangelii Mateusza Duch stwierdza:

 

„I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana, (15) i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma; często bowiem wpada w ogień i często w wodę. (16) I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. (17) A Jezus odpowiadając, rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. (18) I zgromił go Jezus; i wyszedł z niego demon, i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. (19) Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? (20) A On im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie. (21) Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.(Mateusz 17:14-21)

 

Ostatni werset tego fragmentu jest jednym z najbardziej niezrozumiałych wersetów w Piśmie. Przez lata akceptowałem nauczanie, że werset 21mówi, iż ten rodzaj złego ducha, znajdujący się wewnątrz tego dziecka, może być wyrzucony jedynie przez modlitwę i post. Jednakże w ciągu ostatnich kilku lat Pan dawał mi pewien dyskomfort odnośnie takiej interpretacji wersetu 21. Kiedy czytałem ten fragment wiele razy, zastanawiałem się dlaczego Pan powiedział: „z powodu waszej niewiary„, kiedy uczniowie pytali Go dlaczego nie mogli wyrzucić tego złego ducha. Jeśli ten rodzaj złego ducha wewnątrz tego dziecka był taki szczególny, że wymagał specjalnej modlitwy i postu, to dlaczego Jezus nie powiedział: „ponieważ pościliście i modliliście się niewystarczająco”. Jezus po prostu wskazał na ich „niewiarę”, t.j.- ich brak wiary, a następnie stwierdził, że oni potrzebowali wiary „jak ziarnko gorczycy”. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem z pewną siostrą w Chrystusie na temat tego fragmentu, i kiedy nasza konwersacja się skończyła, zostałem przynaglony do przestudiowania tego fragmentu jeszcze raz. Zapytałem Pana: „Co naprawdę oznacza werset 21?”, i kiedy to uczyniłem, Pan pokazał mi coś, czego nigdy nie zobaczyłem próbując zrozumieć ten werset.

 

Zwrot „nie wychodzi” w wersecie 21 został przetłumaczony z greckiego słowa ekporeuomai, które dosłownie znaczy „przejść dalej, kontynuować”. Greckie słowo używane w Nowym Testamencie (i w powyższym wersecie 19) w odniesieniu do „wyrzucania” złych duchów to ekballo, które dosłownie znaczy „wyrzucać”. To znaczy, że werset 21 nie mówi o wyrzucaniu złych duchów, a raczej o „przechodzeniu (czegoś) dalej”. Potem zapytałem Pana czym było to coś, i wtedy Pan pokierował mnie, żebym sprawdził inne występowanie słowa ekporeuomai w Nowym Testamencie. Oto kilka takich miejsc, które zwróciły moją uwagę:…

 

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.